Granty a projekty

UPLC S HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKOU DETEKCÍ V ANALÝZE LÁTEK S ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITOU

Charakter řešeného projektu je převážně vývojově experimentální s navazující aplikační částí. Náplní práce bude využití nových trendů v separačních a detekčních chromatografických technikách. V první části projektu bude využito kapalinové chromatografie za ultra-vysokého tlaku (UPLC) k dosažení potřebné separace analytů. UPLC metoda bude vyvíjena za podmínek kompatibilních s hmotnostní spektrometrií. Kvalita separace bude v první fázi ověřována UV detekcí. Druhým krokem bude spojení optimalizované UPLC metody s hmotnostní detekcí (MS) a vyladění podmínek hmotnostního analyzátoru. Metody UPLC-UV i UPLC-MS budou validovány na standardních roztocích, potom se přistoupí k ověřením přesnosti a správnosti a následně analýze vlastního rostlinného materiálu. Předběžná rešerše v odborné literatuře a několik již provedených experimentů budou dobrým výchozím bodem pro další výzkum v oblasti separace a MS detekce. V dosud publikovaných článcích s podobnou tématikou stále chybí především rychlá, komplexní a citlivá metoda pro simultánní analýzu širokého spektra fenolických látek. Z tohoto důvodu bylo zvoleno spojení UPLC-MS využívající trojitého kvadrupólu jako analyzátoru.

Číslo: GAUK119308

Období: 01.01.2008 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Spáčil Zdeněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS