Granty a projekty

Použití primárních kultur placentárního cytotrofoblastu při studiu funkce vybraných nukleárních receptorů.

Tento projekt je zaměřen na studium funkce nukleárních receptorů Vitamínového D receptoru (VDR), Pregnanového X receptoru (PXR) a Retinoidního X receptoru alfa (RXRalfa) v placentárních buněčných liniích a primárních kulturách lidského trofoblastu. VDR řídí regulaci genové exprese zásadních genů, které se podílejí na endo/parakrinní funkci placenty, placentární homeostáze vápníku a implantaci placenty do endometria. Předpokládáme rovněž, že VDR, PXR a RXRalfa by se mohly podílet na regulaci některých důležitých transportérů a biotransformačních enzymů tzv. placentární bariéry. Studium funkce VDR v placentárním trofoblastu však limituje absence vhodného in vitro modelu. V současné době provádíme experimenty na choriokarcinomových cytotrofoblastových buněčných liniích BeWo a JEG-3, které však vykazují nízkou expresi těchto nukleárních receptorů. V tomto projektu proto plánujeme zavést a optimalizovat metodu izolace a kultivace placentárního trofoblastu a studovat expresi a funkci nukleárních receptorů na tomto modelu. Naším cílem je objasnit roli nukleárních receptorů v placentě při regulaci některých zásadních biotransformačních enzymů (např. CYP3A4 cytochromu P-450) a tzv. lékového efluxního transportéru P-glykoproteinu).

Číslo: GAUK90507

Období: 01.01.2007 - 31.12.2008

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Pospěchová Kateřina Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Gabriela Červená, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Naďa Urbanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Petr Nachtigal - NEZ
Spoluřešitel: Petr Pávek - NEZ
Školitel: Vladimír Semecký - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS