Granty a projekty

Studie HILIC separačního mechanismu a vlivu složení mobilní fáze na retenci a selektivitu

Předložený projekt bude zaměřen na studii HILIC separačního mechanismu, testování retenčních vlastností a selektivity různých typů stacionárních fází v závislosti na složení a pH mobilní fáze. Budou zahrnuty UHPLC i HPLC HILIC stacionární fáze. Bude testován vliv vyšších koncentrací pufrů v rozsahu 10- 100mM využívaných pro klasické spojení UHPLC-UV nebo – FD. Velmi důležité je zahrnout i nízké koncentrace pufrů v rozsahu 0,5- 10mM typické pro UHPLC-MS aplikace, které mohou do značné míry ovlivňovat retenci a selektivitu. Součástí experimentu bude také studium vlivu pH, efektu přídavku polárního rozpouštědla a zároveň vlivu záměny hlavní části vodné složky mobilní fáze méně polárním rozpouštědlem jako je metanol, etanol nebo isopropanol. Pro studii byla vybrána velká skupina polárních analytů (20-30), zejména farmaceuticky významné látky jako vitamíny, beta-blokátory a antidepresiva, které zahrnují jak kyselé, bazické, amfoterní, tak neutrální sloučeniny. Dosud nebyl popsán přesný mechanismus HILIC retence a nebyla provedena systematická studie vlivu jednotlivých podmínek na selektivitu a retenci polárních sloučenin, která by mohla usnadnit vývoj metod v oblasti současné analýzy polárních a nepolárních látek. Důležitým aspektem této studie je, že všechny stacionární fáze budou systematicky hodnoceny za stejných podmínek, ve stejné laboratoři, za použití stejných testovacích sloučenin (zahrnující jak kyselé, zásadité, amfoterní, tak neutrální látky).

Číslo: GAUK385311

Období: 01.01.2011 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Tomšíková Helena Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Helena Tomšíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Helena Tomšíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Karolina Škrášková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS