Granty a projekty

Vzájemné ovlivnění signálních kaskád arylhydrokarbonového a glukokortikoidního receptoru při regulaci placentárního cytochromu CYP1A1 s ohledem na perinatální toxikologii.

Záměrem předkládaného projektu je studium vzájemného ovlivnění regulačních kaskád arylhydrokarbonového receptoru (AhR) a glukokortikoidního receptoru (GR) při regulaci placentárního biotransformačního enzymu CYP1A1. AhR i GR hrají v organismu důležitou roli v regulaci biotransformačních enzymů a v mnoha fyziologických procesech. CYP1A1 je nejdůležitější isoforma cytochromu P-450 v placentární bariéře regulovaná AhR. Je známo, že indukce placentárního CYP1A1 vede k aktivaci řady prokarcinogenů a proteratogenů (arylaminů, halogenovaných aromatických hydrokarbonů), které se po aktivaci váží na molekulu placentární i plodové DNA a poškozují ji. Je přesvědčivě zdokumentováno v mnoha studiích, že prenatální expozice polycyklickým aromatickým hydrokarbonům, která je spojená s indukcí placentárního CYP1A1, má negativní vliv na vývoj a růst plodu, zvýšení rizika předčasného porodu a intrauteriních růstových retardací, k nízkým porodním hmotnostem a zkrácení doby těhotenství. Glukokortikoidy, přestože samy nezpůsobují up-regulaci enzymu CYP1A1, v kombinaci s AhR ligandem stimulují nebo snižují indukci CYP1A1 v závislosti na typu buněk. Mechanismus, jakým dochází k tomuto ovlivnění indukce CYP1A1, není znám. Tento fenomén nebyl dosud studován na placentárním trofoblastu. Nabízí se proto zásadní otázka, zdali glukokortikoidy použité farmakoterapeuticky u matek v průběhu těhotenství ovlivňují expresi a aktivitu placentárního CYP1A1. Studium této hypotézy na placentárních buněčných liniích a izolovaném placentárním trofoblastu je cílem předkládaného projektu.

Číslo: GAUK125709

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Stejskalová Lucie Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Stejskalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Pospěchová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Bitman - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS