Granty a projekty

Studium transportu receptorově specifických peptidů v ledvinách in vitro

Vybranými radionuklidy značené, receptorově specifické peptidy ze skupiny analogů somatostatinu a gastrinu jsou v současné době intenzivně studovanými vývojovými radiofarmaky pro diagnostiku nebo léčbu některých nádorových onemocnění. Limitujícím faktorem jejich klinického použití je ledvinná kumulace a následné radiotoxické poškození ledvin. Projekt se zabývá zkoumáním membránových transportních mechanismů, které mohou determinovat ledvinnou kumulaci analogů somatostatinu (oktreotid, oktreotát) a gastrinu (minigastriny), které jsou značeny 111In, 177Lu nebo 99mTc. Studie je zaměřena na vytipované transportéry, které mohou být za přestup radiopeptidů do buněk odpovědné - transportéry pro organické anionty (OAT), transportéry pro organické kationty (OCT) a megalinový endocytární systém. Jako experimentální modely pro zkoumání membránového transportu studovaných látek budou použity standardní buněčné linie ledvinných epiteliálních buněk transfekované studovanými transportéry. Stanovení míry exprese studovaných transportérů bude prováděno pomocí metody Western blotingu a pomocí funkčních testů se známými substráty jednotlivých transportérů. S využitím buněčných modelů bude pomocí akumulačních studií zkoumán membránový transport radiopeptidů a budou stanoveny kvantitativní parametry jejich interakcí se studovanými transportními systémy.

Číslo: GAUK376411

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Volková Marie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 244 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Marie Volková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS