Granty a projekty

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů

TGF-ß cytokiny jsou silnými regulátory vývoje cév a cévní remodelace a hrají klíčovou roli mj. v procesu aterosklerózy. Součástí TGF-ß signalizační kaskády je rovněž homodimerní transmembránový glykoprotein endoglin, který je schopen tuto signalizaci modulovat. Koncovými články TGF-ß signalizace jsou intracelulární proteiny náležicí rodině Smad, které udávají podnět k transkripci dalších působků, které mají v procesu aterogeneze vliv na reaktivitu cévní stěny. V rámci tohoto projektu bychom se chtěli zaměřit na málo prozkoumanou interakci endoglinu a Smad proteinů (v jejich klidové i aktivní formě) a na důsledky jejich působení v oblasti aorty v procesu aterogeneze a po podávání statinů. Kromě změn exprese endoglin/Smad signalizační kaskády bychom rovněž chtěli zhodnotit expresi markerů zánětu, endoteliální dysfunkce a aktivity endotelu. Pro zachycení časné i pozdější fáze aterogeneze zamýšlíme použít dva in vivo modely myší – normocholesterolemické C3H a C57BL/6J kmeny a hypercholestrolemické apoE-deficientní myši.

Číslo: GAUK300911

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Rathouská Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 282 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: Ing. Zuzana Müllerová - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Slanařová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Blažíčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zbyněk Stráský, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS