Granty a projekty

Sekundární metabolity rostlin z podtříd Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae a Lamiidae ovlivňující aktivitu lidských cholinesteras in vitro jako příspěvek ke studiu Alzheimerovy choroby: bio-guided isolation strategy.

Projekt je experimentálního charakteru, částečně charakteru základního výzkumu, se zaměřením na širší screening rostlinných taxonů z podtříd dvouděložných rostlin Magnoliidae, Ranunculidae, Cornidae a Lamiidae (evropských i neevropských zástupců). Zabývá se zjištěním biologické aktivity obsahových látek z hlediska inhibice na lidskou acetyl- a butyrylcholinesterasu in vitro doprovázený izolací nejaktivnějších inhibitorů uvedených cholinesteras na základě bioguided-assays z vybraných druhů rostlin. Ze studie budou vyloučeny rostlinné druhy, u kterých byla v literatuře jednoznačně popsána cholinesterasová inhibiční aktivita; u ostatních studovaných druhů, jejichž metabolity se projeví jako aktivní, budou tyto výsledky porovnány s údaji v literatuře a to zejména z hlediska struktury obsahových látek, což může přispět k rychlejšímu určení chemické struktury. Izolované nejaktivnější látky budou podrobeny studiu in vitro na dualitu účinku (z hlediska obou cholinesteras), případně vlivu na muskarinové receptory.

Číslo: GAUK122309

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Chlebek Jakub doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. - Katedra farmaceutické botaniky, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Milan Kurfurst - NEZ
Spoluřešitel: Jan Schraml - NEZ
Spoluřešitel: Lucie Cahlíková - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS