Granty a projekty

Studium regulačních mechanizmů eliminace léčiv během jaterního poškození

Předkládaný experimentálně-farmakologický projekt bude zaměřen na komplexní sledování vlivu cholestatického poškození jater na eliminaci látek, které jsou substráty pro transmembránové přenašeče. Použité metodiky zahrnují in vivo sledování farmakokinetických parametrů modelových látek po experimentálním navození cholestázy, čímž bude ověřena funkce transportních proteinů v hlavních exkrečních orgánech, játrech a ledvinách. Následné expresní studie – kvantifikace množství mRNA a proteinu jednotlivých transportérů a signálních molekul (cytokinů) objasní mechanizmy pozorovaných funkčních změn. Využity budou moderní metodiky real-time RT-PCR, antibody arrays a Western blotting. První rok řešení bude věnován in vivo experimentům (perfúze modelovými látkami, sběr vzorků, HPLC analýza) a evaluaci funkčních parametrů, druhý rok budou dokončeny a zhodnoceny expresní studie ve vzorcích ledvinné a jaterní tkáně.

Číslo: GAUK116807

Období: 01.01.2007 - 31.12.2008

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Doleželová Eva PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Leoš Fuksa, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Školitel: František Štaud - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS