Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

díky mým kolegům – členům výboru Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP doc. PharmDr. Josefovi Malému, Ph.D., vedoucímu Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK (FaF UK), a PharmDr. Martinu Dosedělovi, Ph.D., zástupci vedoucího Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK – se Sympozium klinické farmacie René Macha stalo největší platformou diskuze o lékových problémech a jejich řešení v České republice a na Slovensku. Naplnila se tak očekávání, která jsme se zesnulým PharmDr. René Machem při jejím založení před 21 lety zamýšleli. Rád bych Vás na ní přivítal a chci věřit, že je to právě tato diskuze, která posune dál celé klinicko-farmaceutické myšlení a posílí roli farmaceuta v multioborovém zdravotnickém týmu.

Snaha o maximalizaci účinku a minimalizaci rizik je úkolem všech zdravotníků. Vyžaduje hodně zkušeností v hledání signálu lékových problémů, pátrání po rizikových faktorech ukazujících na klinický význam tohoto signálu, monitorování prospěšnosti a rizik u tohoto lékového problému a návrhy jeho řešení na úrovni optimálního způsobu podávání léčiva, optimalizace lékové adherence, možností monitorovacích metod a využití tohoto řešení jak v praxi ošetřujícího lékaře, klinického farmaceuta, lékárníka za tárou, ale i proškolení samotného pacienta či ošetřovatele, ev. zdravotní sestry, která se na léčbě také může podílet.

Je také vhodné umět navrhnout optimální režimová opatření, která nebudou pacienta „obtěžovat“, ale pomohou mu hledat cestu, aby se lépe dosahovalo cílů léčby tak, aby se zároveň snižoval vliv potenciálních rizik farmakoterapie. Poslední možností optimalizace farmakoterapie je doporučení ošetřujícímu lékaři a ev. pacientovi, upravit farmakoterapii a její dávkové schéma jak v oblasti léčiv na předpis, tak těch používaných v samoléčení. Všechna tato doporučení by měla být podložena dostatečnými doklady a vyžadují tedy plnou koncentraci, aby se odborník vyznal v dostupných informacích a byl schopen si je spojit s vlastními zkušenostmi. Jsem rád, že farmaceuti se snaží využívat algoritmus SAZE, a věřím, že jejich znalosti o nežádoucích účincích léčiv nejsou jen seznam ze Souhrnu údajů o přípravku (SPC), který si během studií někteří memorovali a SPC byl a je pro ně stále jediný zdroj informací o léčivu. Věřím, že mnozí pochopili, že je nutno metodou tří pilířů se snažit nežádoucí účinky léčiva teoreticky zvládnout (což znamená ovládat patofyziologii nežádoucích účinků). Sympozium klinické farmacie René Macha je fórem, na němž se setkávají kliničtí farmaceuti, přední lékařští odborníci, akademici s klinickými zkušenostmi a lékárníci, kteří mají stejně jako ošetřující lékaři těsný kontakt s pacientem. Každý má možnost být dobrý v některé z fází algoritmu SAZE. Letos byli pozváni i akademici z oblasti ošetřovatelství. Přeji Vám všem, aby XXI. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha byl pro Vás prospěšný, abyste v rámci sekce e-DRBY, při plenárních přednáškách a na workshopech nebo v neformálních diskuzích měli možnost projevit a ověřit si Vaše názory a abyste tak pomohli sami sobě, rozvoji klinické farmacie i našemu lékárenství a podpořili jeho pozici mezičlánku mezi ošetřujícím lékařem a pacientem, který nebude překážkou, ale pomocníkem při prosazování racionální terapie v ambulantní praxi. Společným zájmem nás všech je pacient, a proto je nutno hledat takovou míru spolupráce, aby péče o pacienta byla optimální i z pohledu farmakoterapie. Snad se toto krédo během kongresu naplní tak, jako tomu bylo v předchozích 20 ročnících.

Pěkný pobyt v Mikulově Vám přeje

 

Za programový a organizační výbor

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
předseda

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS