Program sympozia

Pátek 22. 11. 2019

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

8:45 – 9:05
PharmDr. Jitka Čupáková: HIV pozitivní pacient s Burkittovým lymfomem – kazuistika

9:05 – 9:25
PharmDr. Kristína Krajčovičová a kol.: Protidoštičková a hypolipidemická terapia pacienta s HIV infekciou – kazuistika

9:25 – 9:45
PharmDr. Jana Fluksová: Vhodnosť nasadenia antiobezitika vzhľadom na komorbidity

9:45 – 10:05
PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, a kol.: Dexametazónom indukovaná psychóza – kazuistika

10:05 – 10:30 
PharmDr. Hana Nováková: Kazuistika pacienta s abscesem mozku – chloramfenikol

10:30 – 10:45  Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, Mgr. Martin Vodička

10:45 – 11:05
Mgr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., a kol.: Dlouhodobá profylaxe u recidivujících infekcí močových cest

11:05 – 11:25
PharmDr. Věra Josková, Ph.D., a kol.: Změna léčby Parkinsonovy choroby u pacienta neschopného per os příjmu

11:25 – 11:45
Mgr. Helena Šťastná Koblihová a kol.: Difuzní alveolární hemorhagie jako možný nežádoucí účinek po podání thiamazolu

11:45 – 12:05
PharmDr. Kateřina Žáková a kol.: Pacient s antiagregační medikací: kdy může anesteziolog bezpečně uspat?

12:05 – 12:15
Diskuze

12:15 – 13:45  Přestávka na oběd (nezajišťuje organizátor)

Blok III. – slavnostní zahájení

13:45 – 14:00  Přivítání hostů a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – KVO I.

Předsedající: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Aleš Mareček

14:00 – 14:30
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění pohledem internisty

14:30 – 14:50
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Potenciálně riziková léčiva u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

14:50 – 15:15
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI: Akutní koronární syndrom – co je nového?

15:15 – 15:40
MUDr. Jiří Seménka: Antitrombotika v léčbě ischemické choroby srdeční – současný stav a nové možnosti

15:40 – 16:10
Panelová diskuze

16:10 – 16:35  Přestávka na kávu

Blok V. – KVO II.

Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

16:35 – 17:00
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.: Klinicky relevantní lékové interakce DOAC a možnosti, jak jim čelit  

17:00 – 17:30
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.: Chronické srdeční selhání a možnosti individualizace péče

17:30 – 18:00
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.: Komplexní léčba nemocných s onemocněním periferních tepen

18:00 – 18:30
doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., a kol.: Vybrané kardiovaskulární nemoci v těhotenství a jejich léčba

18:30 – 19:00
Panelová diskuze

Sobota 23. 11. 2019

Blok VI. – volná sdělení

Předsedající: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D.

8:00 – 8:15
PharmDr. Veronika Měrková a kol.: Analýza a management pochybení všeobecných sester během podávání léčiv

8:15 – 8:30
Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., a kol.: Zhodnocení programu prevence pádů pacientů ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje

8:30 – 8:45
PharmDr. Martina Maříková: Klinickofarmaceutická péče: vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám – finanční přínos nebo zátěž pro nemocnici?

8:45 – 9:00
PharmDr. Jiří Stránský a kol.: Analýza vývoje spotřeby léčivých přípravků v ATC skupině L – cytostatika a imunomodulační léčiva s použitím dat z hlášení DIS – 13

Blok VII. – Onkologie I.

Předsedající: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.

9:00 – 9:25
MUDr. Jana Halámková, Ph.D.: Prevence a screening onkologických onemocnění

9:25 – 9:50
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.: Imunoterapie v léčbě solidních nádorů

9:50 – 10:10
prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Nádory hlavy a krku – epidemiologie, rizikové faktory a léčba

10:10 – 10:35
Panelová diskuze

10:35 – 11:00  Přestávka na kávu

Blok VIII. – Onkologie II.

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Mgr. Helena Šťastná Koblihová

11:00 – 11:10
Vyhlášení vítěze posterové sekce

11:10 – 11:40
MUDr. Markéta Palácová: Novinky v léčbě karcinomu prsu

11:35 – 12:10
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.: Novinky a možnosti individualizace v léčbě chronické lymfocytární leukémie

12:10 – 12:35
doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.: Infekční komplikace u pacientů s hematoonkologickým onemocněním a jejich řešení

12:35 – 13:00
Panelová diskuze

13:00 – 13:10  Závěrečné slovo

Blok IX. – workshopy

13:30 – 15:00

 • WP 1: Pacient s kardiovaskulárním onemocněním v interní ambulanci
  prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý
  Místo konání: místnost za oponou, 1. patro
   
 • WP 2: Akutní koronární syndrom pro klinické farmaceuty
  Mgr. Jana Gallusová, MUDr. Jan Naar
  Workshop bude zaměřen na současnou farmakoterapii akutního koronárního syndromu. Na příkladu reálných kazuistik budeme diskutovat především problematiku antitrombotické léčby, kde došlo v poslední době k posunu v individualizaci terapie a tím také k rozšíření variability léčby. Kazuistiky ukáží roli klinického farmaceuta, kde může přispět k bezpečnosti antitrombotické léčby. Přítomen bude i kardiolog, který poskytne svůj pohled na zhodnocení stavu pacienta a rozhodovací postup při výběru typu a délky antitrombotické terapie.
  Místo konání: salonek Boutique Hotelu Tanzberg
   
 • WP 3: Kardiovaskulární nežádoucí účinky psychofarmak pro klinické farmaceuty
  PharmDr. Ivana Tašková
  Workshop se věnuje vybraným běžným i vzácnějším kardiovaskulárním nežádoucím účinkům léčiv ze skupiny psychofarmak, které budou demonstrovány na pacientských případech zachycených v praxi klinického farmaceuta pracujícího v psychiatrické nemocnici. Součástí prezentace kazuistik bude návrh řešení zmíněných lékových problémů a v menší míře také určitý teoretický základ, a to pouze v rozsahu nezbytném pro pochopení této problematiky. Workshop bude veden interaktivním způsobem a je určen primárně pro klinické farmaceuty, případně pro účastníky se zájmem o klinickou farmacii.
  Místo konání: Sala terrena
   
 • WP 4-1: Management nežádoucích účinků protinádorové léčby a podpůrná léčba v onkologii (pro lékárníky)
  PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
  Workshop je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na nežádoucí účinky protinádorové farmakoterapie a věnuje se typickým nežádoucím účinkům chemoterapie, jako jsou průjmy, mukositidy, neuropatické obtíže, nauzea a emeze, alopecie, únava, ale i nežádoucím účinkům spojeným s podáváním cílené léčby a léčby biologické (kožní toxicita, hypertenze, průjmy, únava). Ve druhé části budeme diskutovat pojem BSC (best supportive care), prostředky, které se v podpůrné léčbě využívají a možnosti lékárníků, jak se do této fáze péče o onkologického pacienta zapojit.
  Místo konání: vinárna, 1. patro
   
 • WP 4-2: Management nežádoucích účinků protinádorové léčby a podpůrná léčba v onkologii (pro lékárníky)
  PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.
  Workshop je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na nežádoucí účinky protinádorové farmakoterapie a věnuje se typickým nežádoucím účinkům chemoterapie, jako jsou průjmy, mukositidy, neuropatické obtíže, nauzea a emeze, alopecie, únava, ale i nežádoucím účinkům spojeným s podáváním cílené léčby a léčby biologické (kožní toxicita, hypertenze, průjmy, únava). Ve druhé části budeme diskutovat pojem BSC (best supportive care), prostředky, které se v podpůrné léčbě využívají a možnosti lékárníků, jak se do této fáze péče o onkologického pacienta zapojit.
  Místo konání: salonek za vinárnou, 1. patro
   
 • WP 5: Lékové problémy v domovech pro seniory
  PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.
  Cílem workshopu bude diskuze nad zajímavými kazuistikami řešenými v rámci projektu „SENIOR“, který sledoval problematiku farmakoterapie v zařízeních sociálních služeb. Kazuistiky budou řešeny v kontextu změny terapeutické hodnoty léčiv ve stáří, možností monitoringu bezpečnosti farmakoterapie a personálních kapacit lékařů a sester v těchto zařízeních.
  Místo konání: místnost za oponou
   
 • WP 6: Migréna v teorii a kazuistikách
  MUDr. Ingrid Niedermayerová
  Charakteristika migrény, diferenciální diagnostika od jiných bolestí hlavy včetně kazuistik k ozřejmění rozdílů v příznacích. Patogeneze migrény a její návaznost na cílené terapie. Terapie akutních záchvatů, principy profylaktické terapie. Možnosti farmaceuta v léčbě migrény - OTC léčiva, rizika samoléčby, identifikace skupin pacientů, které je nutné poslat k lékaři - praktikovi, neurologovi, do centra pro léčbu bolestí hlavy. Chyby v léčbě migrény, respektive bolestí hlavy. Kazuistiky typických i komplikovaných pacientů a možnosti řešení.
  Místo konání: hlavní sál

Posterová sekce

Bude probíhat po celou dobu konání sympozia. Více informací...

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem 19767 a je ohodnocena 25 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 13 bodů (pod číslem 19766) a účastníkům workshopů 8 bodů (pod číslem 19768).

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS