Program sympozia

Pátek 22. 11. 2019

Blok I. – e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

8:45 – 10:30

10:30 – 10:45  Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

10:45 – 12:15

12:15 – 13:45  Přestávka na oběd (nezajišťuje organizátor)

Blok III. – slavnostní zahájení

13:45 – 14:00 Přivítání hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – KVO I.

14:00 – 16:10

 • Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění pohledem internisty
 • Akutní koronární syndrom – co je nového?
 • Antitrombotika v léčbě ischemické choroby srdeční – současný stav a nové možnosti
 • Iatrogenně navozená kardiovaskulární onemocnění
 • Panelová diskuze

16:10 – 16:35  Přestávka na kávu

Blok V. – KVO II.

16:35 – 19:00

 • Klinicky relevantní lékové interakce DOAC a jejich management  
 • Chronické srdeční selhání a možnosti individualizace péče
 • Terapie vybraných kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství
 • Novinky v terapii periferních tepen
 • Panelová diskuze

Sobota 23. 11. 2019

Blok VI. – volná sdělení

8:00 – 9:00

Blok VII. – Onkologie I.

9:00 – 10:35

 • Prevence onkologických onemocnění
 • Imunoterapie v onkologii
 • Nádory hlavy a krku – epidemiologie, rizikové faktory a léčba
 • Panelová diskuze

10:35 – 11:00  Přestávka na kávu

Blok VIII. – Onkologie II.

10:35 – 13:00

 • Vyhlášení vítěze posterové sekce
 • Novinky a možnosti individualizace v léčbě nádorů prsu
 • Novinky a možnosti individualizace v léčbě leukémií
 • Infekční komplikace u pacientů s hematoonkologickým onemocněním a jejich řešení
 • Panelová diskuze

13:00 – 13:10  Závěrečné slovo

Blok IX. – workshopy

13:30 – 15:00

 • WP 1: Pacient s kardiovaskulárním onemocněním v interní ambulanci
  prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
   
 • WP 2: Akutní koronární syndrom pro klinické farmaceuty
  Mgr. Jana Gallusová, MUDr. Jan Naar
  Workshop bude zaměřen na současnou farmakoterapii akutního koronárního syndromu. Na příkladu reálných kazuistik budeme diskutovat především problematiku antitrombotické léčby, kde došlo v poslední době k posunu v individualizaci terapie a tím také k rozšíření variability léčby. Kazuistiky ukáží roli klinického farmaceuta, kde může přispět k bezpečnosti antitrombotické léčby. Přítomen bude i kardiolog, který poskytne svůj pohled na zhodnocení stavu pacienta a rozhodovací postup při výběru typu a délky antitrombotické terapie.
   
 • WP 3: Kardiovaskulární nežádoucí účinky psychofarmak pro klinické farmaceuty
  PharmDr. Ivana Tašková
  Workshop se věnuje vybraným běžným i vzácnějším kardiovaskulárním nežádoucím účinkům léčiv ze skupiny psychofarmak, které budou demonstrovány na pacientských případech zachycených v praxi klinického farmaceuta pracujícího v psychiatrické nemocnici. Součástí prezentace kazuistik bude návrh řešení zmíněných lékových problémů a v menší míře také určitý teoretický základ, a to pouze v rozsahu nezbytném pro pochopení této problematiky. Workshop bude veden interaktivním způsobem a je určen primárně pro klinické farmaceuty, případně pro účastníky se zájmem o klinickou farmacii.
   
 • WP 4: Management nežádoucích účinků protinádorové léčby a podpůrná léčba v onkologii (pro lékárníky)
  PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
  Workshop je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na nežádoucí účinky protinádorové farmakoterapie a věnuje se typickým nežádoucím účinkům chemoterapie, jako jsou průjmy, mukositidy, neuropatické obtíže, nauzea a emeze, alopecie, únava, ale i nežádoucím účinkům spojeným s podáváním cílené léčby a léčby biologické (kožní toxicita, hypertenze, průjmy, únava). Ve druhé části budeme diskutovat pojem BSC (best supportive care), prostředky, které se v podpůrné léčbě využívají a možnosti lékárníků, jak se do této fáze péče o onkologického pacienta zapojit.
   
 • WP 5: Lékové problémy v domovech pro seniory
  PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.
   
 • WP 6: Migréna v teorii a kazuistikách
  MUDr. Ingrid Niedermayerová
  Charakteristika migrény, diferenciální diagnostika od jiných bolestí hlavy včetně kazuistik k ozřejmění rozdílů v příznacích. Patogeneze migrény a její návaznost na cílené terapie. Terapie akutních záchvatů, principy profylaktické terapie. Možnosti farmaceuta v léčbě migrény - OTC léčiva, rizika samoléčby, identifikace skupin pacientů, které je nutné poslat k lékaři - praktikovi, neurologovi, do centra pro léčbu bolestí hlavy. Chyby v léčbě migrény, respektive bolestí hlavy. Kazuistiky typických i komplikovaných pacientů a možnosti řešení.

Posterová sekce

Posterová sekce (po celou dobu konání sympozia).

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce bude zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS