Program sympozia

Pátek 23. 11. 2018

Blok I. - e-DRBY I. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.,

8:45 – 9:05
PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., MUDr. Dalibor Ticháček, PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.: Skopolamin v léčbě kinetózy u dospělých – kazuistika

9:05 – 9:25     
Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D., PharmDr. Jaroslava Červeňová: Vzácný nežádoucí účinek vankomycinu?

9:25 – 9:45     
PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D.: Pacienti s nádorem CNS – úskalí farmakoterapie

9:45 – 10:05   
Mgr. Drahomíra Stará, PharmDr. Jana Křížková: Podávání kyseliny valproové u pacientů s hypoalbuminémií

10:05 – 10:25 
PharmDr. Gabriela Vaculová, Mgr. Hana Janečková, Ph.D.: Měření hladin antimykotik v hematoonkologické profylaxi a léčbě febrilních neutropénií

10:30 – 10:45  Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (interaktivní řešení lékových problémů)

Předsedající: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

10:45 – 11:05 
PharmDr. Šárka Erbanová, MUDr. Dáša Krejčířová, MUDr. Antonín Housa: Úmyslná intoxikace paracetamolem

11:05 – 11:25 
PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D.: Management lékových interakcí u pacientky se subdurálním hematomem

11:25 – 11:45 
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D.: Prolongované infuze antibiotik – praktické aspekty

11:45 – 12:05 
Mgr. Martin Vodička: Prodloužení infuze oxacilinu u sepse způsobené zlatým stafylokokem – kazuistika

12:05 – 12:15 
Diskuze

12:15 – 13:45  Přestávka na oběd (nezajišťuje organizátor)

Blok III. – slavnostní zahájení

Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Pavel Grodza

13:45 – 14:00 
Přivítání hostí a oficiální zahájení sympozia

14:00 – 14:25 
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.: Historie klinické farmacie v ČR a ohlédnutí za předchozími ročníky Sympozia klinické farmacie René Macha

Blok IV. – neurologie I.

Předsedající: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc., PharmDr. Pavel Grodza

14:25 – 14:55 
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN: Cévní mozková příhoda I (úvod, klasifikace, etiopatogeneze, akutní stavy a jejich řešení a možné komplikace, hemoragické CMP)

14:55 – 15:25 
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.: Cévní mozková příhoda II (primární a sekundární prevence)

15:25 – 15:50 
Panelová diskuze

15:50 – 16:10
prim. MUDr. Jolana Marková: Současné možnosti v terapii migrény

16:10 – 16:20 
Diskuze

16:20 – 16:45  Přestávka na kávu a diskuze u posterů

Blok V. – neurologie II.

Předsedající: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

16:45 – 17:05 
MUDr. Jana Zárubová: Novinky a praktické aspekty terapie epilepsie

17:05 – 17:25 
PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D.: Lékové problémy u antiepileptik

17:25 – 17:40 
MUDr. Jana Zárubová: Specifika terapie epilepsie u žen ve fertilním věku

17:40 – 18:10 
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.: Současná léčba Parkinsonovy nemoci

18:10 – 18:30 
Mgr. Jana Vinšová: Lékové problémy u pacientů s Parkinsonovou nemocí

18:30 – 19:00 
Panelová diskuze

Sobota 24. 11. 2018

Blok VI. – volná sdělení

Předsedající: PharmDr. Aleš Mareček, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

8:00 – 8:15
Mgr. Barbora Vaňková, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Lékové problémy včetně non-adherence k léčbě u pacientů po transplantaci ledvin

8:15 – 8:30
PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH: Použitie naloxónu v liečbe papaverínom indukovaného priapizmu – kazuistika

8:30 – 8:45
PharmDr. Vlasta Kákošová, MUDr. Monika Grešíková, Ph.D.: Tromboembolické komplikácie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie u dievčat v adolescentnom veku

Blok VII. – cévní onemocnění

Předsedající: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

8:45 – 9:05     
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.: Prevence a léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie pohledem angiologa (klinické aspekty)

9:05 – 9:25
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.: Prevence a léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie u specifických skupin nemocných

9:25 – 9:45     
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové problémy antitrombotik

9:45 – 10:05   
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.: Možnosti terapie chronické žilní insuficience a povrchové žilní trombózy

10:05 – 10:35 
Panelová diskuze: Prevence a léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie pohledem angiologa, hematologa a klinického farmaceuta

10:35 – 11:00  Přestávka na kávu a diskuze u posterů

Blok VIII. – neurologie III.

Předsedající: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., PharmDr. Marie Zajícová

11:00 – 11:10 
Vyhlášení vítěze posterové sekce

11:10 – 11:35 
MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.: Prevence sekundárního poškození mozku v intenzivní péči

11:35 – 12:10 
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.: Novinky a možnosti individualizace léčby roztroušené sklerózy

12:10 – 12:35
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.: Neuropsychiatrické symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich management

12:35 – 13:00 
Panelová diskuze

13:00 – 13:10
Závěrečné slovo

Blok IX. – workshopy

13:30 – 15:00

 • WP 1: Lékové problémy NOAC a ev. jiné antikoagulační a antiagregační terapie
  prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý
  Anotace: Lékové problémy NOAC a ev. jiné antikoagulační a antiagregační terapie Na základě dvou kazuistik budou účastníci sledovat lékové problémy a hledat jejich řešení algoritmem SAZE – identifikovat signál rizika a rizikové faktory pro předpokládané riziko, které snižují benefit/risk poměr; monitorovat risk/benefit u konkrétního pacienta a hledat možnosti jaký nástroj (změna způsobu užití, změna postoje k lékové adherenci; revize farmakoterapie, monitorování, režimová opatření a doložená samoléčba) je vhodný pro minimalizaci rizika. Diskuze bude probíhat pomocí hlasovacích zařízení a doplněna diskuzí ve skupinách.
   
 • WP 2: Diagnostický a terapeutický protokol hyponatremií a hypernatremií v klinické praxi
  MUDr. Věra Špatenková, Ph.D., PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
  Anotace: Praktický workshop pro klinické farmaceuty přináší přehled základních pojmů a vztahů jako jsou efektivní osmolalita, hyponatremie, hypernatremie a renální funkční parametry. Pochopení těchto pojmů umožní provést základní diferenciální diagnostiku pro odlišení CSWS (cerebral salt wasting syndrome), SIAD (syndrom of inappropriate secretion of antidiuretik hormone), CDI (central diabetes insipidus) a ostatních příčin. Diferenciální diagnostika s využitím renálních funkčních parametrů bude předvedena na stručných interaktivních klinických kazuistikách. Součástí workshopu bude také podrobně zpracovaná problematika iatrogenně navozených dysnatremií, včetně polékových. Budeme diskutovat nejčastější skupiny léčiv způsobující elektrolytové dysbalance sodíku, patofyziologický mechanismus polékového rozvoje dysnatremií, rizikové faktory, incidenci jejich, obsah Na+ v běžně používaných infuzních roztocích a intravenózně aplikovaných léčivech a obsah osmoticky neidentifikovatelných částic v léčivech (etanol, etylenglykol, propylenglykol, manitol).
   
 • WP 3: Perioperační management antikoagulancií pro klinické farmaceuty
  Mgr. Jitka Gambacorta
  Anotace: Workshop se bude věnovat managementu antikoagulační léčby u pacientů chronicky užívajících antikoagulancia, kteří vyžadují akutní nebo elektivní chirurgický výkon. Formou kazuistik bude diskutována problematika reverze účinku antikoagulancií, vysazení antikoagulační léčby před výkonem, časování znovu nasazení po výkonu a otázka přemostění nízkomolekuláními hepariny v perioperačním období. Workshop je vhodný pro praktikující klinické farmaceuty.
   
 • WP 4: Vybraná problematika farmakoterapie v dětské neurologii
  PharmDr. Petra Rozsívalová
  Anotace: Formou prezentace a rozborem několika kazuistik budou nastíněny časté lékové problémy, se kterými se setkávají farmaceuti, lékaři, sestry i rodiče při léčbě dítěte s neurologickým onemocněním, zejména s epilepsií a dále i vybranými ne-epileptickými neurologickými poruchami (myopatie).
   
 • WP 5: Inhalační a další pomůcky pro pacienty s astmatem nebo CHOPN
  PharmDr. Helena Marešová
  Anotace: Účastníci workshopu budou mít po krátkém úvodu do problematiky možnost prohlédnout si inhalační pomůcky, které jsou v současné době nejvíce vydávány v lékárnách a vlastnoručně si vyzkoušet jejich obsluhu. Na závěr budou demonstrovány pomůcky pro plicní rehabilitaci a nebulizátory.
   
 • WP 6: Parkinsonova nemoc v kazuistikách
  MUDr. Petr Dušek, Ph.D., Mgr. Jana Vinšová
  Anotace: Workshop bude probíhat formou zkráceného „interaktivního dispenzačního semináře“.  Na kazuistikách pacientů z neurologické kliniky bude probrána volba antiparkinsonik, dávkování a management souvisejících lékových problémů. Workshop je určen pro lékárníky a klinické farmaceuty (z ne-neurologických oddělení).
   
 • WP 7: Pacient s roztroušenou sklerózou v kazuistikách
  doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
  Anotace: Workshop bude zaměřen na řešení reálných případů z praxe neurologa zaměřených na léčbu roztroušené sklerózy a její úskalí. Diskuze v rámci workshopu se zúčastní rovněž pacient trpící tímto onemocněním.

Posterová sekce

Bude probíhat po celou dobu konání sympozia. Více informací...

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK pod číslem 18775 a je ohodnocena 24 body. Účastníkům bloku e-DRBY (I. + II.) bude navíc přiděleno 13 bodů (pod číslem 18774) a účastníkům workshopů 8 bodů (pod číslem 18776).

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS