Úvodní slovo

Vážení přátelé klinické farmacie,

za celý programový a organizační výbor si Vás dovolujeme pozvat na XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha, které je organizováno Sekcí klinické farmacie (SKF) České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Hned na úvod nám dovolte připomenout některé důležité události týkající se klinické farmacie, které se staly v letošním roce. Výbor SKF zveřejnil po recenzním řízení první část Koncepce oboru klinické farmacie. Dokument byl na jaře tohoto roku vydán jako supplementum České a slovenské farmacie. Dále se spolu s Univerzitním centrem klinické farmacie podílel na mezinárodní vzdělávací akci EU Cost Action 2015–2018 zaměřené na problémy farmakoterapie ve stáří („European perspectives in rational and individualized drug therapy in the old age and ageism – priorities for next decades“), které se zúčastnily vědecké špičky zabývající se touto problematikou a diskutovaly aspekty klinické farmacie u seniorů s účastníky z více než 20 zemí světa. Členové výboru SKF jsou také již tradičně zapojeni do akcí souvisejících s Evropským antibiotickým dnem. V září 2016 SKF uskuteční odborný blok na XXIII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP. V neposlední řadě byla SKF delegována výborem ČFS, aby spolu s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP připravila odborný program konference „Léky s rozumem“ pořádané pod patronací senátora prof. Jana Žaloudíka a předsedy ČLS JEP prof. Štěpána Svačiny v Senátu Parlamentu ČR. Na této akci byli přítomni senátoři, odborná veřejnost a zástupci pacientských organizací a medií.

Výbor SKF byl přizván ke změnám magisterského studijního programu Farmacie vyučovaného na FaF UK, kde bude věnován větší prostor výuce klinické farmacie a farmaceutické péče a studenti se budou moci v rámci vnitřních specializací profilovat vedle dalších oborů i v klinické farmacii. Inovovaný program byl již schválen Vědeckou radou FaF UK a začne se do dvou let realizovat.

Stejně jako v minulých letech bude mezioborový přístup patrný i v letošním ročníku Sympozia klinické farmacie René Macha. Jeho cílem je zvyšovat znalosti a dovednosti v klinické farmacii, tedy umět pomoci s maximalizací účinku a minimalizací rizik léčby, tzn. uplatňovat základní principy racionálního užití léčiva. Diskutována budou témata související s managementem bolesti, a to jak nenádorové bolesti (např. bolesti hlavy a zad nebo neuropatická bolest), tak onkologické bolesti. Druhá část odborného programu nabídne hematologickou problematiku se zaměřením na příčiny a léčbu anémií, léčbu trombocytopenie, léky indukovanou hematotoxicitu a léčbu leukémií v dospělém i dětském věku. Naše pozvání přijala řada předních lékařských a farmaceutických odborníků na daná témata, s nimiž bude možnost diskutovat teoretické podklady uvedených onemocnění, jejich praktické zkušenosti nebo vybrané lékové problémy. V blocích e-DRBY I a II, které interaktivním způsobem zapojují účastníky do řešení lékových problémů, a v rámci volných sdělení pak vystoupí zejména odborníci na klinickou farmacii. Zkušenosti z praxe farmaceutů nebo výstupy z výzkumných prací budou prezentovány i formou posterových sdělení. Na závěr sympozia proběhne šest tematicky různě zaměřených workshopů, které umožní řešit lékové problémy spojené s terapií vybraných nosologických jednotek v menších skupinách a též shrnout část přednášené problematiky.

Je nám potěšením, že se můžeme opakovaně setkávat s kolegy, kteří navštěvují sympozium pravidelně, a jsme velmi rádi, že k nám každý rok nachází cestu také noví zájemci o klinickou farmacii. V mikulovském zámku a ve Valtickém Podzemí bude příležitost diskutovat nejen o životě, ale především o tom, jak rozvíjet klinickou farmacii a klinicky orientovanou farmaceutickou péči a jak je maximálním možným způsobem integrovat do pregraduální výuky farmacie a zdravotní péče.

 

Za programový a organizační výbor

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie
předseda Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
místopředseda výboru sympozia a koordinátor

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS