XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha

V pátek a sobotu 21. a 22. listopadu 2014 přivítal zámek v Mikulově na Moravě více než čtyři stovky farmaceutů a přátel klinické farmacie v rámci XVI. ročníku Sympozia klinické farmacie René Macha pořádaného Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK) a Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Tento ročník byl zároveň připraven k příležitosti 45. výročí založení FaF UK HK, jakožto součást doprovodných akcí.

Přední odborníci z medicíny a farmacie přednesli svá sdělení zaměřená na problematiku placeba a terapie bipolární poruchy, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) a úzkosti. Druhý den sympozia byl vyhrazen racionálnímu používání antiagregačních a antikoagulačních léčiv, resp. jejich kombinacím, vždy z pohledu různých lékařských specializací a klinického farmaceuta. Za dobrou vizitku akce lze jistě považovat již tradičně zajímavou a bohatou diskuzi ukazující na aktivní přístup a zájem o problematiku ze strany auditoria.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC


Přednáškovým blokům předcházely v pátek dopoledne dva interaktivní bloky „e-DRBY“ orientované na nejrůznější problémy spojené s užíváním léčiv (lékové problémy neboli drug related problems). Diskutováno bylo, jak lze tyto problémy identifikovat a řešit a jak jim účinně předcházet. Představené lékové problémy pocházely z praxe farmaceutů, a to z oddělení klinické farmacie, ale také z výzkumu nebo ze zařízení lékárenské péče. Účastníci bloků e-DRBY se aktivně zapojovali do jednotlivých sdělení, neboť měli možnost odpovídat na vložené otázky přednášejících pomocí elektronických hlasovacích zařízení. Ta jsou mimo jiné dnes pevnou součástí pregraduální výuky vybraných předmětů vyučovaných na Katedře sociální a klinické farmacie FaF UK HK.

předsedající bloku e-DRBY
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.


Výsledky výzkumu v klinické farmacii a zkušenosti z praxe byly prezentovány na 17 posterových sděleních. V letošním roce byl poprvé odbornou hodnotící komisí vybrán nejlepší poster a jeho hlavní autor byl odměněn odbornou literaturou. Gratulujeme vítězce PharmDr. Janě Šolínové!

Sobotní odpoledne, a tedy závěr sympozia, patřilo tradičně workshopům, při nichž téměř 200 účastníků diskutovalo v menších skupinách nad terapií konkrétních pacientů s cílem přispět k maximální racionalitě léčby a nad novinkami ve farmakoterapii vybraných nosologických jednotek. Letos se poprvé podařilo zrealizovat šest různě tematicky zaměřených workshopů, přičemž některé dále rozvíjely nosná témata sympozia (např. používání psychofarmak v těhotenství a kojení), jiné nabídly problematiku roztroušené sklerózy, aplikace farmakokinetiky do praxe klinického farmaceuta nebo stále velmi aktuální polyfarmakoterapii u geriatrických pacientů.

Živá výměna zkušeností a názorů, která vyvstala z odborného programu, pokračovala také v kuloárech mikulovského zámku, na společenském večeru ve Valtickém Podzemí a jistě u mnohých účastníků i po cestě domů. Programový a organizační výbor si proto touto cestou dovoluje ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat všem přednášejícím a autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a zejména účastníkům, kteří na sympozium zavítali. Všechny si zároveň dovolujeme pozvat na XVII. ročník sympozia plánovaný na 20. – 21. 11. 2015.
 

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
místopředseda výboru sympozia a koordinátor

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS