Sociální farmacie

Sociální farmacie patří mezi základní farmaceutické disciplíny a studuje postavení a existenci farmacie jako zdravotnického oboru ve společnosti. Jedná se o interdisciplinární obor, který umožňuje pochopit souvislosti vztahu interakce lék vs. společnost.

Sociální farmacie navazuje na základní znalosti získané v předmětech Historie a organizace farmacie, Základy lékárenství, Etika zdravotnického pracovníka, Zdravotnická psychologie, Základy právních nauk a Ekonomika a management farmaceutické praxe.

Student předmětem získá komplexní pohled na lék a jeho úlohu a význam v populaci, základní znalosti o jednotlivých subjektech zdravotní a lékové politiky a pochopí základní organizační a funkční principy zdravotnického systému, kterým je z pohledu farmaceuta potřebné rozumět.

Sylabus předmětu

 • Úvod do předmětu
 • Význam léčiv v medicíně a ve společnosti
 • Zdravotnická statistika a epidemiologie
 • Zdravotní, léková a sociální politika
 • Potřeba a spotřeba léčiv, nespotřebovaná léčiva
 • Zdravotnická legislativa, právní normy ve zdravotnictví a farmacii
 • Zdraví, determinanty zdraví
 • Nemoc, vyhledávání poruch zdraví v populaci
 • Prevence ve zdravotnictví a farmacii, preventivní opatření a programy
 • Zdravotnické systémy a jejich financování
 • Zdravotní pojištění a pojišťovny
 • Profesní a odborné organizace ve zdravotnictví a farmacii
 • Stanovování cen a úhrad léčiv
 • Adherence k léčbě a její podpora
 • Klasifikační systémy léčiv, léčivé přípravky vs. doplňky stravy
 • Originální vs. generická léčiva, generická substituce
 • Farmaceutická odvětví, výzkum a kontrola, bezpečnost farmakoterapie
 • Farmaceutická výroba a distribuce
 • Registrace léčiv
 • Farmakovigilační systém
 • Farmaceutické školství, pracovníci ve zdravotnictví
 • Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí
 • Etika ve zdravotnictví, mezioborová komunikace a multidisciplinární přístupy

Literatura

 • Vlček J.: Vybraná farmaceutická odvětví, Praha, Professional Publishing 2004.
 • Vlček J., Dalecká R. a kol.: Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky, Praha, Remedia 2005.
 • DOHNAL, František. Studijní texty k dějinám farmacie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2608-6.
 • FOLTÁN, Viliam. Sociálna farmácia. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2004. ISBN 80-223-1928-7.
 • FOLTÁN, Viliam. Manažment, marketing a lieky. Vyd. 1. Bratislava: Herba, 2010. ISBN 978-80-89171-68-2.
 • FOLTÁN, Viliam. Sociálna farmácia a zdravotníctvo: učebnica pre študentov farmaceutickej fakulty. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-333-2.
 • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví : řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-996-8.
 • HARTLOVÁ, Stanislava, Zdena KUČEROVÁ a Jana KOTLÁŘOVÁ. Lékárenská propedeutika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-269-9.
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. ISBN 978-80-210-5239-0.
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3954-X.
 • KOLÁŘ, Jozef a Vladimír SMEČKA. Lékárenství II. Vyd. 1. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2008. ISBN 978-80-7305-030-6.
 • KOTLÁŘOVÁ, Jana a Karel KRÁL. Farmacie v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-819-0.
 • METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0830-2.
 • PRÁZNOVCOVÁ, Lenka a Ladislav STRNAD. Zdraví, zdravotnictví a léková politika v ČR a v zemích EU. Praha: Pro AstraZeneca Czech Republic vydal Maxdorf, 2005. AstraZeneca edition. ISBN 80-7345-075-5.
 • STRNADOVÁ, Věra, Adam SVOBODNÍK a Filip KŘEPELKA. Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1917-7.
 • SUCHOPÁR, Josef. Volně prodejné přípravky v praxi lékárníka a lékaře. 3. vyd. Praha: Edukafarm, 2011. ISBN 978-80-254-9212-3.
 • ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 80-7013-429-1.
 • Aktuální znění vybraných zákonů, vč. jejich prováděcích předpisů (Zákon o léčivech, Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákon o ochraně veřejného zdraví, Zákon o specifických zdravotních službách, Zákon o zdravotnické záchranné službě, Zákon o návykových látkách, Zákon o zdravotnických prostředcích, Zákon o veřejném zdravotním pojištění, Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně, Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, Zákon o lékařských zdravotnických povoláních, Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře).

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS