Monitorování lékových hladin

Základním cílem předmětu je seznámit posluchače s nejdůležitějšími metodikami a postupy, které se v klinické praxi nejčastěji používají pro zjišťování lékových hladin v tělních tekutinách. Terapeutické monitorování léčiv je v současné době jedním z nejprogresivnějších trendů v oblasti analýzy léčiv. Důvodem je skutečnost, že na všechny základní otázky týkající se osudu léčiva v organismu může dát odpověď pouze analytická studie. V klinické praxi vzrůstá poptávka po takto směrovaných vysokoškolsky vzdělaných pracovnících. Teoretická i praktická výuka je zaměřena na fyzikálně-chemické a imunochemické metody monitorování léčiv, problematiku interference biologické matrice, na chromatografické metody s důrazem na HPLC, na techniky a postupy úprav vzorků tělních tekutin před vlastní analýzou, na nejčastěji používané metody Drug Monitoring v tuzemsku a světové trendy. Část výuky probíhá na vybraných klinických pracovištích (OKB, radiologie) ve fakultní nemocnici.

Sylabus předmětu

 • Cíle a úkoly monitorování léčiv, specifické rysy oboru, oblasti využití
 • Přímé a nepřímé metody monitorování léčiv
 • Odebírání a uchovávání vzorků tělních tekutin před analýzou
 • Imunochemické metody monitorování léčiv (enzymová imunoanalýza, radioimunoanalýza)
 • Fyzikálně chemické metody (chromatografické, spektrální, elektroanalytické)
 • Techniky a postupy úpravy vzorků tělních tekutin před analýzou (L-L extrakce, L-S extrakce, deproteinace, jiné metody)
 • Chromatografické metody s důrazem na HPLC
 • Problémy s interferencí biologické matrice
 • Interpretace výsledků nalezených hladin léčiva v tělních tekutinách

Praktická cvičení

 • Úprava vzorků krve, plazmy, moči před analýzou s použitím fyzikálně chemických metod
 • L-L extrakce, L-S extrakce, optimalizace izolačních postupů vybraných léčiv ze vzorků tělních tekutin
 • Využití TLC pro identifikaci při lékových intoxikacích
 • Využití HPLC v monitorování léčiv, optimalizace chromatografických podmínek, výběr detektoru, výběr vnitřního standardu, interference reziduí z biologické matrice, ověření přesnosti a správnosti vypracované metodiky
 • Monitorování léčiv s využitím enzymové imunoanalýzy (praktická cvičení ve fakultní nemocnici)
 • Monitorování léčiv s využitím radioimunoanalýzy (praktická cvičení ve fakultní nemocnici)

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS