Klinická farmacie

Předmět vyžaduje základní znalosti z etiopatogeneze, symptomatologie, diagnostiky, rizik nemocí a farmakologických poznatků o léčivech užívaných u probíraných nosologických jednotek. Během přednášek sice jsou tato fakta v krátkosti zopakována, ale pro limitovanou dotaci hodin je výhodné, pokud student si před přednáškou příslušnou materii zopakuje. Přednášky jsou zejména věnovány definování cílů a strategie léčby (a to jak u akutní, tak i chronické formy onemocnění), používaným intervencím a době, po kterou je obvykle nutné terapeuticky působit. Vedle poznatků medicíny založené na důkazech (EBM) jsou uváděny i další argumenty, pomocí nichž je ukázáno, proč je daná intervence zařazena do strategie léčby. Na konci jsou načrtnuty základní kroky farmaceutické péče, která vychází z celé materie o nosologické jednotce. Během přednášek jsou studentům prezentovány i krátké kasuistiky, které mají naznačit různé aspekty racionální/neracionální farmakoterapie. V průběhu přednášek jsou s využitím hlasovacího zařízení testovány názory a znalosti studentů týkající se probírané tematiky. Na přednášky navazují semináře, na kterých jsou vybrané nosologické jednotky hlouběji probírány a diskutovány v menších skupinách.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Farmakoterapie bolesti.
 • Farmakoterapie asthma bronchiale a CHOPN.
 • Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidémie.
 • Farmakoterapie arteriální hypertenze.
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční.
 • Farmakoterapie chronického srdečního selhávání.
 • Farmakoterapie poruch rytmu.
 • Farmakoterapie tyreopatie.
 • Farmakoterapie diabetu mellitu.
 • Farmakoterapie vředové gastroduodenální choroby, refluxní ezofagitidy.
 • Principy racionálního užití antibiotik.
 • Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty, poruch spánku.
 • Farmakoterapie infekcí horních a dolních dýchacích cest, močových cest.
 • Farmakoterapie hluboké žilní trombózy, ischemické choroby dolních končetin.

Semináře

 • Farmakoterapie arteriální hypertenze. Ateroskleróza a hyperlipidémie, farmakoterapie ICHS, CHSS.
 • Farmakoterapie bronchiálního astmatu, CHOPN, DM a terapie bolesti.
 • Vředová choroba gastroduodenální, refluxní ezofagitida, tyreopatie.
 • Rozdělení antibiotik a jejich nežádoucí účinky nebo kontraindikace. Uplatnění ATB v léčbě nejčastějších infekčních onemocnění v populaci (infekce horních a dolních dýchacích cest, infekce močových cest, meningitidy).

Literatura

 1. Walker R, Edwards C. Clinical Pharmacy and Therapeutics 2003 (3rd Edition). Churchill Livingstone, Scotland, UK (ISBN: 0443 071373, international Edition: 0443 071381).
 2. Marek J a kol.: Farmakoterapie vnitřních nemocí, Grada 2005, ISBN:80-247-0839-6.
 3. Vítovec J., Špinar J.: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Grada, 2004, ISBN: 80-247-0866-3 (https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_15707.html).

(časopisy):

 1. Remedia, Panax s.r.o., Praha (www.remedia.cz).
 2. Vybraná periodika nakladatelství Solen (Praktické lékárenství, Interní medicína), Solen, Praha.
 3. Kasuistiky v diabetologii, GEUM, Praha.
 4. Kasuistiky v pneumologii, GEUM, Praha.
 5. Farmakoterapie, Farmakon Press, spol. s.r.o (www.farmakoterapie.cz

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS