Klinická farmacie-léková rizika

Cílem tohoto volitelného předmětu je poskytnout rozvinuté znalosti a dovednosti v oblasti klinické farmacie, ke kterým patří: minimalizace rizik při farmakoterapii, k nimž dochází jak z důvodů léčiv ( jejich nežádoucích účinků), tak z důvodů chyb jednotlivce (léková pochybení) a v neposlední řadě i z důvodů nevhodné komunikace zdravotnických pracovníků s pacientem. Předmět je doporučen pro studenty, kteří absolvovali klinickou farmacii, protože vyžaduje aktivní znalosti z klinické farmacie a farmakologie.

Během výuky na fakultě a u lůžka pacienta jsou studenti vedeni k využívání znalostí o vlastnostech molekuly léčiva či skupin léčiv (tzv. class efekt), vlastnostech chorob, poznatků z farmakologie, klinické farmacie, z klinické farmakokinetiky a farmakoepidemiologie a z části i poznatků o vlastnostech lékové formy k rozpoznání signálů potenciálního nebo skutečného rizika (symptomy, vyšetření, rizikové chování při předepisování, dispenzaci a užívání léčiva), odhadech populačního a individuálního rizika, prokázání tohoto rizika a možnostech jeho řešení. U lůžka pacienta je navíc procvičována dovednost studenta komunikovat s pacientem a analyzovat jeho potenciální rizika používání farmakoterapie. Kromě algoritmu managementu rizik SAZE, jsou studenti seznamováni i s algoritmem „SOUP“ a Dader metodou.

Sylabus předmětu

Témata přednášky a navazujícího workshopu

 • Přednáška: Nežádoucí účinky – typy a faktory, které je ovlivňují, lékové interakce, základy managementu rizik farmakoterapie, metoda SAZE. Workshop: Analýza rizik podávání betablokátorů. Na této skupině je naznačeno, jak se připravit na zpracovávání dalších skupin. Úvod do kasuistik s důrazem na management rizik.
 • Přednáška: Využití klinické farmakokinetiky, rizika nevhodného dávkování a příklady řešení lékových interakcí. Workshop: Diuretika, ACEI, CaB.
 • Přednáška: Lékové pochybení a rizika podávání léčiv. Workshop: Antiagregancia, antikoagulancia, antidiabetika.
 • Workshop: Analgetika, inhibitory protonové pumpy, antiarytmika (amiodaron), antidepresiva, poznatky z výuky u lůžka pacienta.
 • Workshop: Protiinfekční léčiva, analýza kasuistiky z výuky u lůžka pacienta.
 • Workshop: prezentace kasuistik.

Výuka u lůžka

 • Komunikace s pacientem.
 • Analýza kasuistik – syntéza zkušeností z klinické farmacie, farmakologie a dalších předmětů – posouzení relevantních informací k řešení optimalizace léčby.
 • Cílená diskuze nad léčbou arteriální hypertenze, diabetes mellitus, problematika polypragmazie.

Literatura

 1. Vlček j., Fialová D. a kol.: Klinická farmacie I., Grada,2009
 2. Vlček j., Fialová D. a kol.: Klinická farmacie II., Grada,2010
 3. Walker R, Edwards C. Clinical Pharmacy and Therapeutics 2003 (3rd Edition). Churchill Livingstone, Scotland, UK (ISBN: 0443 071373, international Edition: 0443 071381).
 4. Marek J a kol.: Farmakoterapie vnitřních nemocí, Grada 2005, ISBN:80-247-0839-6.
 5. Vítovec J., Špinar J.: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Grada, 2004, ISBN: 80-247-0866.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_15707.html).

(časopisy:)

 1. Remedia, Panax s.r.o., Praha, (www.remedia.cz).
 2. Vybraná periodika nakladatelství Solen (Praktické lékárenství, Interní medicína), Solen, Praha.
 3. Kasuistiky v diabetologii, GEUM, Praha.
 4. Kasuistiky v pneumologii, GEUM, Praha.
 5. Farmakoterapie, Farmakon Press, spol. s.r.o (www.farmakoterapie.cz).

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS