Farmakoekonomika a hodnocení zdravotních intervencí

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou komplexního posouzení zdravotních intervencí (technologií), především léků, a to s ohledem na jejich účinnost, relativní/komparativní účinnost a nákladovou efektivitu. Všechny tyto aspekty integruje systém HTA (Health Technology Assessment), který je nezastupitelný ve smyslu správného definování a pochopení hodnoty léčivých přípravků a zdravotních intervencí obecně.

Ve vyspělých zemích (nejen) Evropy je systém HTA běžně aplikován jak v regulačních procesech (stanovení výše cen/úhrad/bodových hodnot různým typům intervencí včetně léčiv) tak v rozhodovacích procesech při výběru správné terapie (účinné, bezpečné a nákladově efektivní) pro konkrétní pacienty v praxi.

V České republice dochází ke kultivaci prostředí a zavádění principů HTA, přičemž přirozeně roste poptávka po znalostech právě z této oblasti, a to jak na straně státních autorit (Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv), zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení (především velkých nemocnic), tak i farmaceutického průmyslu (především v oblastech uvádění léčiv na trh a klinického výzkumu a vývoje).

Probíraná problematika se zaměřením na aktuální praxi navazuje na vybrané kapitoly předmětu sociální farmacie.

Sylabus předmětu

  • Financování a organizace zdravotní péče s přihlédnutím k farmakoterapii

  • Charakteristika HTA (Health Technology Assessment), dílčí aspekty HTA

  • Zdravotnická ekonomika a farmakoekonomika

  • Regulační procesy: registrace vs. stanovení úhrady léčiv

  • Interpretace medicínských důkazů (klinické studie, meta-analýzy, nepřímá porovnání)

  • Zdroje odborných informací o léčivech a hierarchie odborných důkazů

  • Různé typy klinických výstupů, tzv. surrogate markery, QALY (Quality-Adjusted Life-Year) 

  • Farmakoekonomické modelování, důvody, praktické postupy

  • Integrace klinických, ekonomických a dalších aspektů v komplexním HTA reportu

V rámci jednotlivých seminářů budou uvedená témata procvičována na modelových příkladech (farmakoterapie osteoporózy a diabetu).

Literatura

Drummond, M. F.; Sculpher, M. J. a Torrance, G. W. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. 464 s. ISBN 9780199665877

Chojecki, D. a Tjosvold, L. Methodology paper: health technology assessment on the net: 2015 [online]. [cit. 7. 7. 2016]. Available from: http://www.ihe.ca/publications/health-technology-assessment-on-the-net-2015

BERGER, M. L.; BINGEFORS, K. and HEDBLOM, E. C. Health care cost, quality, and outcomes: ISPOR book of terms. Lawrenceville, NJ: ISPOR, 2003. ISBN 0974328901

European Network for Health Technology Assessment[online]. [cit. 10. 6. 2016]. Available from: http://www.eunethta.eu/

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research [online]. [cit. 10. 6. 2016]. Available from: http://www.ispor.org/about-ispor.asp

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS