Farmaceutická péče

Předmět navazuje především na Klinickou farmacii a na poznatky získané v předmětech Zdravotnická psychologie, Sociální interakce a komunikace, Odborné informace o léčivech a Základy zdravotní péče. Předpokládá se, že student využije i svých vědomostí, které načerpal v předchozím studiu, a to zejména Farmakologie, Biochemie a Farmaceutické chemie. Doporučený předmět, který zvýší efektivitu výuky předmětu Farmaceutická péče, je i předmět Klinická farmacie – léková rizika.

Interaktivní přednášky (s použitím hlasovacího zařízení) jsou zaměřeny především na řešení kasuistik u vybraných onemocnění a je na nich procvičován racionální výběr a užití léčiva - jako základní koncept, jak přispět k tomu, aby léčiva přinášela pacientům prospěch a nepoškozovala je. Proto se očekává, že student se naučí, jak v kontaktu s pacientem :

 1. usměrňovat jeho samoléčbu a rizika z ní plynoucí a podporovat správné užití léčiv,
 2. pomoci maximalizovat účinek u předepsaných léčiv,
 3. minimalizovat rizika a hledat způsoby, jak omezit non-compliance.

Ve výuce se dále zaměřujeme na správné používání specifických lékových forem, podporu lékové compliance, na předcházení a řešení potenciálních i skutečných rizik včetně non-compliance, která se při farmakoterapii může objevit. Je diskutována i práce s různými typy anamnéz (osobní, rodinná, léková), vývoj farmaceutické péče ve světě a význam lékových záznamů.

Na praktických cvičeních jsou trénovány dovednosti v používání vybraných zdravotnických prostředků a pomůcek a správná aplikace sofistikovaných lékových forem. Tím lze u nemocných ovlivnit jak compliance , tak i správné užívání pomůcek určených pro „self-monitoring“ (monitorování průběhu choroby).

V rámci výuky je také diskutováno postavení alternativních metod v rámci zdravotní péče.

V oblasti životního stylu se obsah předmětu zaměřuje na dietní návyky, pohybovou aktivitu, mentální hygienu, užívání „sociálních drog“ a interakci léčiv s potravou.

Sylabus předmětu

 • Farmaceutická péče – definice, potřebnost, role farmaceuta, současný stav v Evropě.
 • Farmaceutická péče – základní předpoklady, lékové pacientské záznamy.
 • Farmaceutická péče při asthma bronchiale .
 • Farmaceutická péče u nemocných s rizikem lékových interakcí.
 • Farmaceutická péče u pacientů s diabetes mellitus.
 • Farmaceutická péče u pacientů s kardiovaskulárními chorobami.
 • Farmaceutická péče u obézních pacientů.
 • Farmaceutická péče u pacientů s bolestí.
 • Farmaceutická péče v terapii seniorů.
 • Farmaceutická péče – všeobecný algoritmus výběru OTC léčiv.
 • Farmaceutická péče – možnosti komplementární a alternativní medicíny.
 • Farmaceutická péče při léčbě pacientů trpících infekčními chorobami, péče při ohrožení infekčním agens.
 • Farmaceutická péče v graviditě a při kojení.
 • Správné monitorování glykémie, tlaku krve, maximální výdechové rychlosti a jejich význam pro farmaceutickou péči.
 • Správná aplikace inhalačních léčiv a inzulinových přípravků a její význam pro farmaceutickou péči.
 • Právní odpovědnost při výkonu farmaceutické péče.
 • Vybrané kapitoly ze symptomatologie – příčina, možnosti a rizika samoléčby.
 • Farmaceutická péče při primární a sekundární prevenci aterosklerotických komplikací a diabetes mellitus.
 • Význam léková anamnézy a její možné využití u farmaceutické péče.
 • Možnosti monitorování průběhu nemoci a předklinické fáze nemoci u asymptomatických chorob – včetně interpretace hodnot a jejich citlivost a přesnost.
 • Význam anamnestických údajů pro efektivní farmaceutickou péči.
 • Zdravotnická dokumentace a dokumentace vhodná pro farmaceutickou péči.
 • Farmaceutická péče u samoléčení dyspepsie, zácpy, průjmu a hemeroidů.
 • Farmaceutická péče při nespavosti, anxietě a depresi.
 • Farmaceutická péče při léčbě závislosti na různých návykových látkách.

Literatura

 • Suchopár, J. a kol. Volně prodejné přípravky v praxi lékárníka a lékaře, 3.vyd. Edukafarm spol.s.r.o., 2011. ISBN: 978-80-254-9212-3
 • Vlček j., Fialová D. a kol.: Klinická farmacie I., Grada,2009
 • Vlček j., Fialová D. a kol.: Klinická farmacie II., Grada,2010
 • Solutio (příruční knihovna pro lékárníky), Medon, Praha, www.medon-solutio.cz .
 • Klinická farmakologie a farmacie, Solen (periodikum), ISSN 1212-7973.
 • Praktické lékárenství, Solen (periodikum), ISSN 1801-2434.
 • Remedia, Panax (periodikum), ISSN 0862-8947.
 • Časopis českých lékárníků (periodikum), ISSN 1211-5134 (Zajícová M. Správné dispenzační minimum).
 • Clinical Pharmacy and Therapeutics, 3rd edition, edd. R.Walker, C.Edwards, Churchill Livingstone 2002, ISBN 0 443 071373.
 • Rovers JP, Currie JD: A practical quide to pharmaceutical care – A clinical skills primer, 3rd ed., American Pharmacists association 2007 (www.pharmacists.com)

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS