Farmaceutická péče I

Podstatou farmaceutické péče je individuální přístup k pacientovi, orientace na farmakoterapii pacienta a management lékových problémů. Základní ideou předmětu Farmaceutická péče I a navazujícího předmětu Farmaceutická péče II je získat znalosti a dovednosti, které budou stimulovat k podpoře účinné, bezpečné a nákladově efektivní farmakoterapie.

Předmět Farmaceutická péče I navazuje a využívá zejména učivo ze Základů lékárenství, Historie a organizace farmacie, Práva a etiky pro farmaceuty, Ekonomiky a managementu farmaceutické praxe a Farmakologie I a II a dále souběžně vyučovaných předmětů 4. úseku studia farmacie, Sociální farmacie a Klinické farmacie I.

Náplní předmětu je farmaceutická péče v teorii a praxi: definice, vymezení a limity farmaceutické péče v systému zdravotnictví; dokumentace nutná k poskytování jednotlivých typů zdravotní péče; definice, vymezení, role farmaceuta a limity samoléčení; algoritmy využitelné při poskytování farmaceutické péče nebo revize farmakoterapie jako klíčový prostředek pro identifikaci, řešení a prevenci lékových problémů.

Aktivní práce s informacemi, aktivní znalost informačních zdrojů zaměřených na farmacii a medicínu a schopnost interpretace nalezených informací jsou jedním z důležitých předpokladů pro kvalitní farmaceutickou péči poskytovanou v různých zdravotnických zařízeních. Vyučovány proto budou vybrané aspekty z farmakoepidemiologie a principy práce s odbornými informacemi o léčivech.

Studenti se během výuky předmětu Farmaceutická péče I podrobně seznámí s lékárenstvím, s provozem lékárny a procvičí si vybrané činnosti spojené s poskytováním lékárenské péče. Snahou je přiblížit studentům teorii a realitu lékárenství v České republice a zahraničí. Další prohlubování získaných vědomostí a dovedností a zejména praktický výcvik proběhne během odborných praxí v lékárnách.

Výuka předmětu je postavena na aktivním využívání obou základních nástrojů farmaceutické péče: maximalizace účinku a minimalizace rizik farmakoterapie, pomocí kterých je dosahováno cílů zdravotní péče u konkrétního pacienta. Získané znalosti a dovednosti by měl absolvent tohoto předmětu zúročit při poskytování lékárenské a klinicko-farmaceutické péče.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům farmaceutické péče a seznámit je s nástroji používanými ve farmaceutické péči (revize farmakoterapie, algoritmy, dokumentace, informační zdroje, legislativu, základy farmakoepidemiologie) a připravit je na aktivní používání těchto principů a nástrojů u konkrétní nosologické jednotky nebo symptomu v kontextu pacienta. Dále je cílem předmětu získat komplexní znalosti a vybrané dovednosti z lékárenství a lékárenské péče.

Metody výuky

Přednášky, semináře, samostatná práce na zadané téma.

Sylabus předmětu

Přednášky
 • Úvod do předmětu. Zdravotní péče – rozdělení, definice, role a limity.
 • Informace a odborné informační zdroje v práci farmaceuta I, II.
 • Základy farmakoepidemiologie I, II.
 • Zdravotnická dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou, farmaceutickou péči.
 • Lékové problémy, revize farmakoterapie.
 • Algoritmy pro farmaceutickou péči.
 • Samoléčení - úvod, vymezení, role lékárníka, limity, algoritmy.
 • Trendy ve farmaceutické péči v Evropě a ve světě.
 • Současné lékárenství jako odvětví farmacie a poskytování lékárenské péče.
 • Zařízení lékárenské péče v ČR a v zahraničí. Lékárna jako zdravotnické zařízení.
 • Správná lékárenská praxe.
 • Lékařské předpisy.
 • Návykové látky v lékárně, nepoužitelná léčiva.
 • Výdejní činnost v lékárně.
 • Informační a konzultační činnost v lékárně.
 • Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 • Nemocniční lékárenství.
 • Administrativní činnost v lékárně, základy ekonomiky lékárny.
 • Zásobovací činnost v lékárně, zdravotnické prostředky, veterinární farmacie, reklama v lékárně.
 • Česká lékárnická komora a jiné organizace pro lékárníky.
 • Etické aspekty práce v lékárně.
Semináře
 • Český lékopis. LL, PL, LP. Venena, separanda, inoxia, návykové látky.
 • Odborné informační zdroje v práci farmaceuta I, II.
 • Farmaceutické výpočty.
 • Práce s lékařským předpisem.
 • Prezentace seminární práce.
 • Zápočtový test.

Literatura

Časopis českých lékárníků: měsíčník Stavovské lékárnické komory. Ostrava: PETI, 1992- . ISSN 1211-5134.

Česká lékárnická komora [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.lekarnici.cz/.

Český lékopis 2009 a jeho doplňky 2010 - 2016. 1. vyd., Praha : Grada, 2009-2016.

Český lékopis 2017. 1. vyd., Praha : Grada, 2017. 4 912 s. ISBN 859-404-924-045-6.

DOHNAL, František. Studijní texty k dějinám farmacie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2014. 154 s. ISBN 978-80-246-2608-6.

European Pharmacopoeia (with supplements). 9th ed., Strasbourg : Council of Europe, 2016-.

Greenhalgh, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Praha : Grada, 2003.

KELLY, William N. Pharmacy : what is it and how it works. 3rd ed. Boca Raton : Taylor & Francis, 2012. 452 s. ISBN 978-1-4398-5305-4.

KOLÁŘ, Jozef a kol. Lékárenství II. 1. vyd. Brno : VFU, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7305-030-6.

KOTLÁŘOVÁ, Jana a KRÁL, Karel. Farmacie v ČR po roce 1989. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 92 s. ISBN 80-7184-819-0.

LANGLEY, Christopher A. a BELCHER, Dawn. Fasttrack : applied pharmaceutical practice. 1st ed. London : Pharmaceutical Press, 2009. 195 s. ISBN 978-0-85369-835-7.

MACEŠKOVÁ, Božena, SMEJKALOVÁ, Lenka a KOLÁŘ, Jozef. Provoz lékáren. 1. vyd. Brno : VFU, 2010. 162 s. ISBN 978-80-7305-127-3.

MACEŠKOVÁ, Božena, AMBRUS, Tünde a SMEJKALOVÁ, Lenka. Provoz lékáren. Odborná a hospodářská informatika. 1. vyd. Brno : VFU, 2012. ISBN 978-80-7305-605-6.

MALONE, Patrick M, KIER, Karen L, STANOVICH, John E a MALONE, Meghan J. Drug information: a guide for pharmacists. 5. ed. New York : Mc Graw Hill Education, 2014. ISBN 978-1-25-925555-7.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/.

Pharmaceutical Care Network Europe [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.pcne.org/.

Praktické lékárenství: časopis postgraduálního vzdělávání pro farmaceuty. Olomouc : Solen, 2005- . ISSN 1801-2434.

ROVERS, John P. a CURRIE, Jay D. A practical quide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd ed. Washington : American Pharmacists association, 2007. 259 s. ISBN 978-1-58212-104-8.

Solutio : informační server pro lékárny [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.medon-solutio.cz/.

SACKETT, David L. Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM. 2nd ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2000. 261 s. ISBN 0-443-06240-4.

Sbírka zákonů ČR. Portál veřejné správy [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/.

Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/.

STROM, Brian L., KIMMEL, Stephen E. a HENNESSY, Sean. Pharmacoepidemiology. 5th ed. Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2012. 953 s. ISBN 978-0-4706-5475-0.

STROM, Brian L., KIMMEL, Stephen E. a HENNESSY, Sean. Textbook of pharmacoepidemiology [online]. 2nd ed. Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2013 [cit. 2016-06-10]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10733313.

Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky. Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 199-. ISSN 1211-0868.

VLČEK, Jiří a DALECKÁ, Radka. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Remedia, 2005. 88 s. ISBN 80-903555-0-1.

VLČEK, Jiří a kol. Vybraná farmaceutická odvětví. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 176 s. ISBN 80-86419-69-X.

VLČEK, Jiří a FIALOVÁ, Daniela. Klinická farmacie I. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 368 s. ISBN 978-80-247-3169-8.

VLČEK, Jiří a VYTŘÍSALOVÁ, Magda. Klinická farmacie II. 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 255 s. ISBN 978-80-247-4532-9.

VLČEK, Jiří, Fialová, Daniela, Malý, Josef, a kol. Koncepce oboru klinická farmacie I., vzdělávací část. Čes. slov. Farm. 2016; 65(Suppl), 1–20.

WALKER, Roger a WHITTLESEA, Cate. Clinical pharmacy and therapeutics. 5th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier, 2012. 983 s. ISBN 978-0-7020-4293-5.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS