Vývojové směry v oblasti chemických léčiv

Cílem předmětu Vývojové směry v oblasti chemických léčiv je usnadnit studentům orientaci v nových, rychle se rozvíjejících farmakodynamických skupinách, kterým z časových a didaktických důvodů nemůže být věnována dostatečná pozornost v základním kurzu Farmaceutické chemie. V rámci předmětu jsou studenti seznamováni i se základními informačními zdroji a vedeni k samostatnému vyhledávání informací a jejich kritické interpretaci. Předmět je určen studentům 3. a 4. ročníku, případně zájemcům z řad doktorandů. V návaznosti na tento předmět jsou zpracovávány rešeršní diplomové práce.

Sylabus předmětu

Vzhledem k tomu, že se jedná o volitelný předmět, není sylabus pevně stanoven. Úvodní přednáška je vždy věnována objasnění základních pojmů souvisejících výzkumem a vývojem nových léčiv (R&D) a pokrokům v této oblasti. Další konkrétní témata jsou vybírána s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vývoje nových léčiv a podle zájmu studentů.

Literatura

1) Bibliografické databáze

PubMed [databáze online]. ©NCBI. Dostupné z URL: ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed

ISI Web of Knowledge [databáze online]. ©Thompson Reuters. Dostupné z URL: http://www.isiknowledge.com/?locale=en_US

2) Časopisy tištěné (dostupné prostřednictvím Střediska vědeckých a knihovnických informací)

Drugs of Today

3) Časopisy on-line

Drug Discovery World. [online]. ©RJ Communications & Media Ltd. Dostupné z URL: http://www.ddw-online.com/

Drug Discovery Today [digital edition]. ©Elsevier Ltd. Dostupné z URL: http://www.drugdiscoverytoday.com  

4) Další tištěné zdroje dostupné prostřednictvím Střediska vědeckých a knihovnických informací a on-line zdroje dostupné z URL: http://www.faf.cuni.cz/  - Služby a informační zdroje - Knihovnické služby – Elektronické informační zdroje

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS