Toxikologie

Toxikologie je interdisciplinární vědní obor, který je s ohledem na roli absolventa farmaceutické fakulty zaměřen na studium toxikologických aspektů botaniky, chemie, ekologie a farmakologie.
Se základními experimentálními metodami jsou studenti v seminářích seznamováni pomocí videofilmů, které při demonstraci toxických účinků chemických látek na organizmus nahrazují pokusná zvířata. Základní metody biologického hodnocení jsou vybírány s ohledem na předpisy OECD.

Sylabus předmětu

Přednášky

Obecná toxikologie

 • Obecné vztahy mezi chemickou látkou a toxickým účinkem
  • Faktory ovlivňující toxický účinek,
  • Projevy a mechanizmy toxického účinku
  • Základy toxikokinetiky
 • Všeobecné zásady terapie otrav

Speciální toxikologie

 • Toxikologicky významné anorganické látky (oxidy dusíku, síry, ozón, kovy)
 • Toxikologicky významné organické látky (alkoholy, aldehydy, aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky)
 • Živočišné jedy
 • Léková toxikologie

Fytotoxikologie

 • Působení rostlinných a houbových jedů na lidský organismus (specifika)
 • Toxikologicky významné metabolity rostlin a hub
 • Toxikologicky významné mikromycety a makromycety
 • Toxikologicky významné rostliny

Semináře

 • Experimentální hodnocení toxicity
 • Aplikační způsoby u laboratorních zvířat
 • Pokusy na celém zvířeti
 • Experimentální práce s izolovanými orgány
 • Biologické testy
  • Stanovení toxicity
  • Speciální zkoušky (na neškodnost, lokální dráždivost, pyrogenitu, mutagenitu, kancerogenitu)

Literatura

Elektronické informační zdroje: https://toxoer.com (vhodné pro samostudium)

Logo

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS