Speciální metody instrumentální analýzy (přednášky)

Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů instrumentálními metodami. Důraz je kladen na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod.

Předmět patří do specializace Farmaceutická analýza.

Sylabus předmětu

 • Úvod do speciálních instrumentálních metod.
 • Výběr analytické techniky podle typu analytu, matrice vzorku, požadavků na analýzu. Přehled analytických technik.
 • Validace analytické metody, přehled validačních parametrů a jejich důležitost při vývoji analytické metody.
 • Luminiscenční analýza, fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, emisní a excitační spektra, kvalitativní a kvantitativní využití.
 • Atomová absorpční spektrometrie, Atomová emisní spektrometrie, atomová fluorescenční spektrometrie, principy a analytické využití.
 • Metody vysokofrekvenční spektroskopie, nukleární magnetická resonance, NMR spektrum, analytické využití. Spektrofotometrie v UV oblasti – možnosti stanovení více látek.
 • Infračervená spektroskopie a Ramanova spektroskopie. Aplikace ve farmaceutické analýze, identifikace účinných látek, obalových materiálů, distribuce účinné látky v léčivém přípravku.
 • Voltametrické metody. Diferenční pulzní voltametrie. Rozpouštěcí voltametrie. Amperometrické titrace. Iontově selektivní elektrody.
 • Elektromigrační metody, elektroforetická pohyblivost, principy. Kapilární izotachoforéza, Kapilární zónová elektroforéza, instrumentace, analytické využití.
 • Izoelektrická fokusace, micelární elektrokinetická chromatografie, kapilární elektrochromatografie. Instrumentace, analytické využití.
 • Současné trendy v HPLC (van Deemterova teorie, nové stacionární fáze, rychlá chromatografie, detekce), Superkritická fluidní chromatografie.
 • Hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrum, principy, přístrojové vybavení, analytické a bioanalytické využití hmotnostní spektrometrie.
 • Iontovýměnná chromatografie. Metody výměny iontů, katexy, anexy, iontovýměnné rovnováhy, analyzátory aminokyselin, molekulová síta, gelová chromatografie.
 • Automatizace analytických postupů. Titrátory, robotické systémy, klinické analyzátory. Neseparační průtokové metody, průtoková injekční analýza.
 • Automatizace extrakčních postupů. Sekvenční injekční analýza. Sekvenční injekční chromatografie.

Literatura

 • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3
 • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0
 • SKOOG, D. A. ; WEST, D. M. a HOLLER, F. J. Fundamentals of analytical chemistry. 9th ed. Beltmont : Brooks/Cole, 2013. 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1
 • ROBINSON, J. W. ; SKELLY FRAME, E. a FRAME, G. M. Undergraduate Instrumental analysis. 7th ed. Boca Raton : CRC Press, 2014. 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2
 • International Conference on Harmonization (ICH), Q2(R1): Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology, http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS