Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení)

Cílem předmětu je praktická ukázka a procvičení úloh z vybraných instrumentálních technik z pohledu jejich praktických aplikací, výhod, ale i omezení jejich využití pro analýzu různých vzorků. Praktická cvičení probíhají ve skupině 4 – 5 studentů.

Předmět patří do specializace Farmaceutická analýza.

Sylabus předmětu

Potenciometrie s iontově selektivními elektrodami – stanovení nízké koncentrace jodidů (nečistoty) ve vzorku chloridu sodného, selektivita měření, metoda dvou standardních přídavků a její numerické vyhodnocení.

Rozpouštěcí voltametrie – stopová analýza těžkých kovů - identifikace a stanovení ve vzorku chloridu sodného pomocí metody standardního přídavku.

Kapilární zónová elektroforéza – stanovení kys. sorbové a kys. benzoové v neznámém vzorku, kalibrační závislost.

Kapilární izotachoforéza – stanovení glukosaminu v potravním doplňku, porovnání se standardním roztokem se známým obsahem účinné látky, bezkontaktní vodivostní detekce.

Spektrofotometrie v UV oblasti – selektivní stanovení složek ve směsi (kys. o-hydroxybenzoová a kys. p-hydroxybenzoová), výběr optimálních vlnových délek, výpočet absorpčních koeficientů, stanovení složek v neznámém vzorku.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – identifikace složek směsi účinných látek (paracetamol, kys. p-hydroxybenzoová, kys. acetylsalicylová + rozkladný produkt kys. salicylová), stanovení paracetamolu, identifikace nečistoty, rozklad kys. acetylsalicylové.

Sekvenční injekční analýza – automatizace stanovení dusičnanů pomocí derivatizační reakce v systému sekvenční injekční analýzy, optimalizace průtokové rychlosti, „stop-flow“ režim pro spektrofotometrické stanovení, kalibrační závislost, stanovení dusičnanů v pitné nebo studniční povrchové vodě.

Fluorimetrie – derivatizační fluorimetrické stanovení thiaminu po oxidaci v alkalickém prostředí, výběr excitační a emisní vlnové délky, kalibrační závislosti, stanovení thiaminu v neznámém vzorku.

Ramanova spektrometrie – identifikace methanolu ve vzorcích ethanolických roztoků, stanovení pomocí srovnání plochy pásu methanolu proti pásu ethanolu nebo proti nízkému signálu v jiné oblasti Ramanova spektra.

Literatura

  • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3
  • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0
  • SKOOG, D. A. ; WEST, D. M. a HOLLER, F. J. Fundamentals of analytical chemistry. 9th ed. Beltmont : Brooks/Cole, 2013. 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1
  • ROBINSON, J. W. ; SKELLY FRAME, E. a FRAME, G. M. Undergraduate Instrumental analysis. 7th ed. Boca Raton : CRC Press, 2014. 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS