Produkce léčivých rostlin

Cíl předmětu

Rozšířit poznatky získané z farmaceutické botaniky a farmakognosie o zásady a principy vlastního pěstování léčivých rostlin. Na konkrétních případech ukázat závislosti produkce rostlin na abiotických faktorech (vliv osvětlení, dostatek minerálních látek v půdě,..) či biotických (vliv člověka) na produkci sekundárních metabolitů.

Anotace

Obsah předmětu vychází a navazuje na získané poznatky z rostlinné fyziologie, farmakobotaniky a farmakognosie. Na příkladech léčivých rostlin naší flóry uplatňuje prvky moderních agrotechnik, agrochemie, poznatky z rostlinné ekologie a fytopatologie. Seznamuje studenty s možnostmi a úskalími pěstování léčivých rostlin ve velkoprodukci, ale i v podmínkách malých ploch. Výuka je realizována formou přednášek, v případě praktických cvičení na Botanické zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty.

Sylabus předmětu

 • Historie a současnost využití léčivých rostlin
 • Léčivé rostliny podle délky ontogeneze
 • Farmaceutické aspekty produkce léčivých rostlin 
 • Význam atmosféry, klimatologie – klimatické faktory, klimatologické oblasti a podoblasti
 • Fenologie
 • Přírodní a umělý ekosystém, stabilita ekosystému 
 • Pedologie - definice půdy, edafon,
 • Fyzikálně chemické vlastnosti půdy - půdní profil, půdní a krajinné typy v ČR, půdotvorné   procesy, struktura půdy,
 • Fertilizace půd, půdní voda, půdní vzduch, eroze půdy
 • Úrodnost půd, příprava půdy
 • Meteorologie, sluneční záření, teplota
 • Hydrologické poměry ČR, význam vody pro rostliny
 • Hlavní šlechtitelské metody, smysl novošlechtění, kultivary
 • Fytopatologie léčivých rostlin
 • Ochrana rostlin – chemická ochrana, biologická ochrana, integrovaná ochrana rostlin
 • Karanténní opatření
 • Plevele
 • Pěstování léčivých rostlin, agrotechniky jednotlivých druhů rostlin, osevní postupy
 • Hnojiva organická, bakteriální a průmyslová
 • Ekologické zemědělství

Metody výuky

Předmět tvoří 1/3 podíl přednášek a  2/3 podíl praktických cvičení. Praktická výuka probíhá na Zahradě léčivých rostlin zřízené při Farmaceutické fakultě UK V Hradci Králové.   Studenti, rozděleni do malých pracovních skupin, se prakticky seznamují s principy a zásadami pěstování řady léčivých rostlin, zastoupených nejen v naší flóře, ale i s druhy introdukovanými.  Cvičení probíhají v souladu s potřebami Zahrady LR, tzn. studenti se podílejí na pěstování rostlin přímo vysazovaných a pěstovaných pro produkci v areálu zahrady. Součástí praktických cvičení je i povinná jednodenní exkurze do zpracovatelského závodu léčivých rostlin a do podniku, zabývající se šlechtěním a produkcí osiva.

Literatura

 • Brabenec, M.: Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách. Nakl. Svépomoc, Praha 1983.
 • Sovová, M.: Vybrané kapitoly z produkce léčivých rostlin, Praha, SPN 1990.
 • Jahodář, L.: Farmakobotanika – semenné rostliny, Praha, Karolinum 2006

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS