Fyzikální základy lékových forem

Předmět Fyzikální základy lékových forem je vyučován ve třetím úseku studia a volně navazuje na biofyziku a fyzikální chemii. Předmět si klade za úkol poskytnout ucelené informace o základních fyzikálních principech uplatňovaných při formulaci a stabilizaci lékových forem. Jedná se především o popis vlastností tuhé fáze (léčivé a pomocné látky), kapalné fáze a disperzí (molekulárních, koloidních a makrodisperzí) a dějů na mezifázovém rozhraní, které souvisejí s fyzikální i chemickou stabilitou farmaceutických přípravků. V rámci předmětu fyzikální základy lékových forem budou studenti seznámeni také se základy polymerní chemie nezbytnými pro pochopení struktury, vlastností a funkce těchto látek ve farmaceutických formulacích a moderních lékových systémech. Budou objasněny také základní principy farmaceutických nanotechnologií. S ohledem na to, že fyzikální vlastnosti vstupních surovin a fyzikální děje na mezifázovém rozhraní významně ovlivňují výslednou kvalitu farmaceutických formulací, je porozumění těmto principům nezbytné pro další studium farmaceutické technologie a lékových forem. Z tohoto pohledu lze fyzikální základy lékových forem chápat jako interdisciplinární předmět se spojovací funkcí mezi fundamentálními předměty vyučovanými v prvním úseku studia a vysoce specializovanou farmaceutickou technologii. Témata: Vlastnosti roztoků, Pevná fáze, Povrchové vlastnosti pevné fáze, Rozpustnost a rozpouštění, Difuze, Jevy na rozhraní fází ve farmaceutických soustavách, Farmaceutické tenzidy, Farmaceutické polymery, Polymerní soustavy, Reologie, Disperzní soustavy a jejich stabilita, Základy farmaceutické nanotechnologie

Sylabus předmětu

Difúze

 • Fickovy zákony,
 • Permeace hmoty přes polymerní membránu
 • Difúzní principy v biologických systémech
Rozpustnost plynů, kapalin a pevných látek
 • Rozpouštění; faktory ovlivňující rychlost rozpouštění
 • Ionizace léčiv v roztocích
 • Dilalýza, liberace léčiv
 • Rozpouštědla pro roztoky a aerosoly
Koligativní vlastnosti roztoků

Vlastnosti pevné fáze

 • Krystalografie
 • Polymorfie
 • Hydráty krystalů
 • Smáčivost pevných částic
 • Interakce částic
Vlastnosti povrchů a mezipovrchů,
 • Rozhraní kapalina/kapalina, mezipovrchové napětí, faktory ovlivňující mezipovrchové napětí
 • Rozhranní kapalina/plyn, povrchové napětí, faktory ovlivňující povrchové napětí
Povrchová aktivita látek, surfaktanty
 • Strukturní typy surfaktantů
 • Redukce povrchového a mezipovrchového napětí
 • HLB systém
 • Nerozpustné monovrstvy
 • Solubilizace
 • Formulace micel, typy micel, farmaceutické aplikace micel
Disperzní systémy
 • Typy koloidních systémů
 • Stabilita koloidních systémů
Pufrované a isotonické roztoky
Farmaceutické polymery
 • Polymerní systémy
 • Struktura, rozpustnost, biodegradabilita polymerů
 • Polymerní gely
 • Aplikace polymerů pro lékové formy
 • Inteligentní/stimuliresponzivní polymery
Nekompatibility farmaceutických přípravků a její příčiny

Základní principy nanotechnologie ve farmacii

Literatura

 • Attwood, David Florence, Alexander T.. Physical pharmacy :. London: Pharmaceutical Press, 2008, 182 s. ISBN 978-0-85369-725-1.
 • Sinko, Patrick J. (ed.). Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences : physical chemical and biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences. Philadelphia: Lippicott Williams & Wilkins, 2011, 659 s. ISBN 978-1-60913-402-0.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS