Zdravotnická psychologie

Cílem předmětu je vybavit budoucí farmaceuty ucelenou poznatkovou strukturou z oblasti jedné z aplikovaných psychologických disciplin, která se snaží přispět ke zkvalitnění zdravotnické péče na základě hlubšího, dokonalejšího poznání a pochopení potřeb a prožívání nemocného člověka.

Předmět vychází ze současného celosvětového trendu ve zdravotnictví, akcentujícího bio-psycho-sociální přístup k pacientovi. Seznamuje s problematikou osobnosti, jejího poznání a sebepoznání, subjektivního prožívání nemoci, s psychologickými aspekty nejrůznějších onemocnění (včetně psychických poruch) a jejich terapie, s psychologickými kontexty dispenzace léků a také s žádoucími rysy osobnosti a prvky profesionální role zdravotníka (farmaceuta).

Sylabus předmětu

 • Předmět psychologie Chování a prožívání, Vědomí a nevědomí
 • Osobnost – struktura a dynamika, poznání a sebepoznání, formativní vývojové vlivy
 • Náročné životní situace (stres, frustrace, konflikt) a techniky jejich zvládání
 • Bolest, úzkost a strach, prožívání nemoci v čase. Psychosomatická onemocnění. Umírání a smrt, euthanasia
 • Problematika normy a normality v psychologii, adaptace a maladaptace
 • Osobnosti akcentované. Specifické poruchy osobnosti, mentální retardace, poruchy neurotické, afektivní, psychózy
 • Základní kategorie a postoj pacienta k nemoci, psychické stavy, procesy a vlastnosti
 • Individuální a psychoterapeutický přístup zdravotníka (farmaceuta) k pacientům
 • Psychologické aspekty léčby, léků a jejich dispenzace
 • Psychologie zdraví
 • Etikoterapie
 • Energetická psychologie
 • Budhistická psychologie

Literatura

 1. Atkinson,R.L. a kol.: Psychologie.Praha, Victoria Publishing 1995
 2. Bouchal,M. a kol: Psychologie v lékařství. Brno,MU 1993
 3. Feldmann,H.: Kompendium lékařské psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995
 4. Hanuš,H. a kol.: Vybrané kapitoly z lékařské psychologie. Praha, Karolinum 1994
 5. Honzák,R.a kol.: Základy lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatického přístupu. Praha, Karolinum 1992
 6. Jobánková,M. a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno,IDVPZ 2002
 7. Křivohlavý,J.: Psychologie nemoci. Praha, Grada Publishing 2002
 8. Vymětal,J.: Lékařská psychologie. Praha, Portál 2003
 9. Křivohlavý,J.: Psychologie zdraví. Praha, Grada Publishing 2001

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS