Vybrané metody laboratorní techniky

Jedná se o volitelný předmět pro studenty studijních směrů farmacie i zdravotnická bioanalytika. Semináře a praktická cvičení probíhají v letním semestru. Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky nad rámec povinné výuky, včetně získání praktických dovedností. Probírané metody jsou zvoleny tak, aby volně navazovaly na studijní program letního semestru 1. ročníku.

Sylabus předmětu

Semináře a praktická cvičení

 • Práce se sklem.
 • Stavba složitějších aparatur.
 • Míchání.
 • Destilace, rektifikace, rektifikační kolony, destilace za sníženého tlaku, azeotropní destilace, vakuová odparka.
 • Sušení tuhých látek, kapalin a plynů, čištění a sušení rozpouštědel.
 • Práce s plyny.
 • Chlazení, chladicí směsi.
 • Chromatografie - sloupcová, tenkovrstvá (TLC), volba vhodné stacionární a mobilní fáze, způsoby detekce, flash chromatografie, preparativní TLC.
 • Využití TLC k monitorování reakcí, jiné způsoby monitorování reakcí.
 • Mikrovlnný reaktor a jeho využití v organické syntéze.
 • Práce v inertní atmosféře - důvody k volbě inertního prostředí, manipulace s tuhými, kapalnými a plynnými látkami, septová technika, vakuová linka.
 • Vytřepávání, extrakce, typy extraktorů a jejich využití.
 • Identifikace připravených sloučenin.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS