Farmaceutická analýza I

Kontrola léčiv je profilovou farmaceutickou disciplínou, která je v teoretické i praktické výuce zaměřena na zajištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezadatelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Výuka je koncipována nejen k současně platnému českému lékopisu, ale i dalším moderním lékopisným monografiím. Struktura chemického léčiva je východiskem k určení vhodného postupu pro identifikaci i kvantitativní analýzu. Důraz je též kladen na kontrolně analytické metody z hlediska detekce doprovodných nečistot a stabilitu léčiv. Do výuky jsou organicky začleněny požadavky na kvalitu léčiv v souvislosti se směrnicemi Správné laboratorní praxe a Správné výrobní praxe. V průběhu dvousemestrové výuky v praktických cvičeních má každý student k dispozici lékopis s cílem naučit se rychlé orientaci ve značné sumě faktografických údajů. Kontrola chemických léčiv je součástí komplexní státní závěrečné zkoušky v pátém ročníku a tématické okruhy jsou voleny tak, aby pokrývaly důležité oblasti oboru. Vysokoškolské učební texty vypracované na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv jsou koncipovány tak, aby byly přínosné i pro pracovníky z farmaceutické praxe, kteří působící v oblasti kontrolně-analytického a bioanalytického hodnocení léčiv.

Sylabus předmětu

Přednášky

Struktura léčiva jako východisko pro analytické využití jeho fyzikálně chemických vlastností

Identifikace léčiva

 • Identifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)
 • Použití fyzikálně chemických metod pro identifikaci léčiv (spektrální, separační a elektrochemické metody)
 • Identifikace léčiv chemickými reakcemi
 • Skupinové a selektivní reakce jednotlivých strukturálních typů léčiv důležitých farmakoterapeutických skupin (analgetika-antipyretika, analgetika-anodyna, sedativa, anestetika, hypnotika, psychofarmaka, analeptika, lokální anestetika, myorelaxancia, adrenomimetika, adrenolytika, cholinomimetika, cholinolytika, antihistaminika, kardiotonické glykosidy, antihypertenziva, vazodilatancia, laxativa, diuretika, vitaminy, hormony, antimykotika, antimalarika, antibakteriální sulfonamidy, antibiotika, antivirotika, anthelmintika)

Stanovení obsahu

 • Odměrné metody užívané v kontrole léčiv
 • Acidobazické titrace léčiv (acidimetrie, alkalimetrie ve vodném i nevodném prostředí)
 • Oxidoredukční titrace léčiv (jodometrie, bromatometrie, manganometrie, cerimetrie)
 • Komplexometrické titrace léčiv (chelatometrie, merkurimetrie)
 • Stanovení léčiv srážecími titracemi
 • Spektrofotometrické stanovení léčiv
 • Polarimetrické stanovení léčiv
 • Stanovení léčiv s využitím elektroanalytických metod
 • Stanovení léčiv chromatografickými a elektroforetickými metodami

Čistota a stabilita léčiv

 • Lékopisná detekce nečistot s využitím chemických reakcí a fyzikálně chemických metod
 • Stabilita léčiv, rozkladné procesy, faktory ovlivňující stabilitu
 • Zrychlené stabilitní testy, výpočet kinetických charakteristik rozkladných reakcí
 • Znalost chemismu rozkladných reakcí jako nezbytný předpoklad pro stabilizační zásahy

Praktická cvičení

 • Kontrolně analytické hodnocení léčiv podle lékopisu
 • Identifikace léčiva s použitím fyzikálně chemických konstant, chemických reakcí, fyzikálně chemických metod
 • Zkoušky na čistotu léčiv (chemické důkazy nečistot, důkazy nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami)
 • Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv)
 • Kontrolně analytické hodnocení farmaceutických přípravků
 • Kontrola individuálně připravovaných lékových přípravků podle lékopisu a kontrolně analytických postupů užívaných v laboratořích pro kontrolu léčiv
 • Kontrola hromadně vyráběných farmaceutických přípravků podle podnikových norem (kontrolně analytické metody užívané při výstupní kontrole ve farmaceutickém průmyslu)
 • Polodemostrační úlohy (použití UV spektrometrie v kontrole léčiv, použití IR spektrometrie v kontrole léčiv, analýza léčiv na základě specifické optické otáčivosti, analýza léčiv pomocí HPLC, monitorování léčiv a metabolitů v krevní plazmě pomocí HPLC a TLC)

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS