Instrumentální metody

Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy kvalitativní a kvantitativní, a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.

Sylabus předmětu

 • Úvod do instrumentálních metod, jejich výhody, nevýhody, rozdělení instrumentálních metod, jejich využití kvalitativní i kvantitativní.
 • Optické metody, interakce hmoty a záření, rozdělení optických metod, jejich možnosti, principy, základy luminiscenčních analýzy, využití optických metod.
 • Spektrofotometre v ultrafialové oblasti, typy elektronových přechodů, absorpce organických sloučenin, absorpční spektrum, absorpční pás, absorpční koeficient, spektrofotometry dvoupaprskové, diode array, analytické využití – identifikace, čistota látek, stanovení obsahu, metoda kalibrační křivky, analýza vícesložkového systému.
 • Spektrofotometrie v infračervené oblasti, druhy vibrací, charakteristické vibrace skupin, absorpční spektrum, absorpční pásy, přístrojové zařízení, způsoby měření, analytické využití – interpretace spekter, identifikace, zkoušky totožnosti, čistota, struktura organických sloučenin.
 • Plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetre, jejich principy, analytické využití.
 • Ramanova spektroskopie, princip, využití pro identifikaci organických látek, komplementarita s IČ spektroskopií.
 • Elektroanalytické metody, jejich klasifikace a principy. Potenciometre, princip, přístrojové uspořádání, volba elektrodového systému, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování, analytické využití. Konduktometrie, princip, konduktometrické titrace a další analytické využití.
 • Voltametrie a polarografie, princip, přístrojové uspořádání, kvalitativní a kvantitativní analýza.
 • Radioanalytické metody, jejich klasifikace, principy, využití.
 • Separační metody, rozdělení podle principu separace. Chromatografické metody a jejich rozdělení.
 • Plynová chromatografie, instrumentace, analytické využití.
 • Kapalinová chromatografie v kolonovém a planárním uspořádání. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC). Chromatografie tenkovrstvá (TLC, HPTLC). Papírová chromatografie. Přístrojové uspořádání a analytické využití.

Literatura

 • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3
 • NOVÁKOVÁ, Lucie a DOUŠA, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Hradec Králové : Lucie Nováková ; Klatovy : Michal Douša, 2013. 1. vyd. 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0
 • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava : Pavel Klouda, 2003. 132 s. ISBN 80-863369-07-5
 • ROBINSON, J. W. ; SKELLY FRAME, E. a FRAME, G. M. Undergraduate instrumental analysis. 7th ed. Boca Raton : CRC Press, 2014. 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2
 • HANSEN, S. ; PEDERSEN-BJERGAARD, S. a RASMUSSEN, K. Introduction to pharmaceutical chemical analysis. Chichester : John Wiley, 2012. 512 s. ISBN: 978-0-470-66121-5
 • TISSUE, B. M. Basics of analytical chemistry and chemical equilibria [online]. Hoboken : John Wiley 2013 [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10726743&p00=analytical+chemistry

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS