Obecná a anorganická chemie

Předmět Obecná chemie poskytuje teoretické základy pro další navazující chemické disciplíny. Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách s aspektem na jejich biologický a farmaceutický význam.

Sylabus předmětu

Obecná chemie

 • Struktura atomu: základní charakteristiky atomu, atomové jádro, radioaktivní přeměny jádra.
 • Elektronový obal: kvantově mechanický model, kvantová čísla, atomové orbitaly, pravidla obsazování orbitalů.
 • Periodická soustava prvků: členění PSP, elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů.
 • Chemická vazba: teorie vazeb - MO-LCAO, nepolární kovalentní vazba, polární kovalentní vazba, hybridizace, elektronově deficitní vazba, koordinační vazba, parametry chemické vazby, iontová vazba, kovová vazba, nevazebné interakce.
 • Chemické vzorce: typy vzorců, molekulové modely.
 • Skupenské stavy: plynné, kapalné, pevné skupenství, plasma, kapalné krystaly, skupenské přeměny.
 • Disperzní soustavy: suspenze, emulze, koloidy, roztoky - vyjadřování koncentrací.
 • Chemický děj: typy chemických reakcí, chemické rovnice, termodynamika, termochemie, reakční kinetika, chemické rovnováhy.
 • Elektrolytická disociace: elektrolyty, disociační konstanta, kyseliny a zásady - teorie, vztah struktura - acidobazické vlastnosti, acidobazické děje, hydrolýza solí, součin rozpustnosti.
 • Redoxní děje: oxidační číslo, oxid.-redukční reakce, elektrod. potenciály,elektrolýza.
 • Základy koordinační chemie: základní pojmy, typy sloučenin, isomerie, vlastnosti, význam komplexů.
 • Nomeklatura anorganických sloučenin: binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny a jejich funkční deriváty, soi, koordinační sloučeniny, sloučeniny boru.

Anorganická chemie

 • Systematika anorganické chemie: periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin.
 • Prvky hlavních skupin (s a p prvky) a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - hydridy, oxidy, kyseliny/zásady, soli, komplexní sloučeniny - jejich příprava, vlastnosti, použití).
 • Prvky vedlejších skupin (d prvky, lanthanoidy a aktinoidy) a jejich sloučeniny s aspektem na biologický a farmaceutický význam (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - jejich příprava, vlastnosti, použití).

Semináře

 • Základní chemické pojmy: látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem.
 • Názvosloví anorganické chemie: včetně koordinačních sloučenin.
 • Vzorce anorg. sloučenin: empirické vzorce, včetně výpočtů, strukturní elektronové vzorce.
 • Roztoky: výpočty koncentrací.
 • Stechiometrické výpočty: výpočty na základě chem. vzorců a rovnic.
 • Kyseliny a zásady: výpočty pH a Ka, acidobazické děje, hydrolýza solí.
 • Chemické rovnováhy: součin rozpustnosti.
 • Oxidace a redukce: oxidační číslo, řešení oxidačně-redukčních rovnic.
 • Molekulové modely: tvary molekul, VSEPR.

Literatura

 • Klimešová V., Palát K.: Základy obecné chemie pro farmaceuty, 2001, Karolinum, Praha
 • Klimešová V. a kol.: Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie, 1998, Karolinum
 • Krätsmar-Šmogrovič J. a kol: Všeobecná a anorganická chemia, 2007, Osveta, Martin

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS