Historie a organizace farmacie

Cílem je seznámit studenty s vývojem farmacie, jejich budoucí profesní sférou. Vymezit místo a úlohu farmacie v celé oblasti zdravotnictví. Ukázat přínos farmaceutů k rozvoji společnosti, zdravotnictví, vědy a techniky, vyzvednout pokrokové rysy a tendence v dějinách farmacie vůbec a pokrokové tradice českého lékárnictví zvláště.

Teorie farmacie (lékárnictví), základní pojmy a zákony - léčitelství, lékárnictví, lékárenství, léčivo, lékový přípravek, lék. Historie farmacie. Vývoj historie farmacie jako vědy. Periodizace vývoje farmacie, souvislost s obecným vývojem společnosti. Dějiny lékárenství s důrazem na český prostor a české dějiny. Profesní příprava farmaceutů. Církevní lékárenství. Vojenská farmacie.

Sylabus předmětu

Léčitelství

Farmaceutická funkce integrovaná v léčitelství. Léčitelství pravěku. Způsob života a jeho souvislost s teoriemi o vzniku nemoci, metodami léčení a výběrem léčiv. Lidové, chrámové a laické léčitelství. Léčitelství ve starověké Číně, Indii, Egyptě a Řecku.
Vydělování farmaceutické funkce z léčitelství. Římské, byzantské a arabské lékařství a farmacie. Mnišské léčitelství v Evropě. Mnišské léčitelství u nás.

Lékárenství

Farmaceutická funkce se stává relativně samostatnou, jednolitou, nediferencovanou. Rozmach laického lékařství (medicíny ) od 8. stol. Periodizace lékárenství. Předklasické a klasické lékárenství v Evropě ( ll./l2. stol.-l83O/48). Počátky a vývoj lékárenství u nás. Vznik univerzit a jejich vztah k lékárnictví. Alchymie a farmacie. Zákony, lékopisy, ceníky, vzdělávání farmaceutů. Podíl lékárníků na vývoji přírodních věd a techniky. Zlatý věk lékárenství. Církevní lékárenství.

Farmacie (lékárnictví)

Diferenciace relativně samostatné farmaceutické funkce.
Společenské podmínky diferenciace farmacie. Vznik farmaceutického školství, výroby, výzkumu, kontroly. Farmaceutické zásobování a velkoobchod. Lékárenství - integrující farmaceutické odvětví. Vznik a vývoj vojenské farmacie.
Vývoj lékopisu, lékárnické sazby. Lékárnické povinné (grémia), vědecké a odborové organizace a spolky. Vývoj průmyslu léčiv a léčivých přípravků. Farmaceutické časopisy. Pokrokoví čeští farmaceuti, život a dílo, význam pro dnešek.

Integrace farmacie

Relativně samostatná a diferencovaná farmaceutická funkce se integruje do zdravotnictví.
Současná světová farmacie. Socialistická fáze farmacie v ČSR. Transformace zdravotnictví a farmacie po roce 1989. Základní obsah transformačních procesů jednotlivých odvětví farmacie. Transformace lékárenství.

Literatura

  1. Kol.: Dějiny farmacie v Českých zemích, Praha, Milpo-Media 2003.
  2. Rusek V., Smečka V.: České lékárny, Praha, Nuga 2000.
  3. Kol.: Kronika medicíny, Praha, Fortuna Print 1994.
  4. Kotlářová J., Král K. Farmacie v ČR po roce 1989, Praha, Karolinum 1999.
  5. Svobodný P., Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, Triton 2004.
  6. Niklíček L.: Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví, I. díl, Brno, Knižnice ILF 1989.
  7. Aktuální materiály a webové stránky budou upřesněny na přednáškách.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS