Fyzikální chemie

Předmět fyzikální chemie vybavuje studenty základními teoretickými základy oboru a umožňuje jim získat znalosti principů fyzikálně-chemických měřicích metodik. Tento přípravný předmět poskytuje studentům základní znalosti pro výuku dalších navazujících disciplín obecně přírodovědného základu i disciplín čistě farmaceutických. Osnovy předmětu byly vytvořeny po pečlivé úvaze a rozboru obsahu výuky všech oborů přednášených na Farmaceutické fakultě tak, aby optimálně připravily studenty pro jejich další vzdělávání.

Sylabus předmětu

Úvod

 • Náplň fyzikální chemie a její vztah k farmaceutickým disciplinám.

Mezimolekulové síly a stavy hmoty

 • Vazebné a nevazebné interakce,
 • krystalografie, rentgenová difrakce, polymorfie, izomorfie
 • izotropie, anizotropie, kapalné krystaly.

Fyzikální vlastnosti látek, fotochemie

 • Polarita látek, dipólový moment, relativní permitivita,
 • absorpce elektromagnetického záření, Lambertův-Beerův zákon,
 • atomová spektra absorpční a emisní,
 • absorpce světla molekulami v UV, VIS a IČ oblasti elektromagnetického záření,
 • nukleární magnetická rezonance,
 • hmotnostní spektrometrie,
 • emisní molekulová spektra (Ramanův jev, fluorescence a fosforescence),
 • fotochemické reakce.

Termodynamika

 • I. věta termodynamiky, vnitřní energie a enthalpie,
 • termochemie, reakční tepla a jejich závislost na teplotě, termochemické zákony,
 • II. věta termodynamická, vratné a nevratné děje, entropie, Helmholtzova a Gibbsova energie, chemický potenciál, pojem absolutní entropie.

Chemické rovnováhy

 • Rovnovážná konstanta, rovnovážný stupeň konverze a jeho ovlivnění reakčními podmínkami, le Chatelierův princip
 • standardní změna Gibbsovy energie při reakci, závislost rovnovážné konstanty na teplotě.

Fázové rovnováhy

 • Gibssův zákon fází, typy soustav,
 • jednosložkové rovnováhy, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice,
 • dvousložkové soustavy, Henryho zákon, omezeně mísitelné kapaliny,
 • rozpustnost tuhých látek, soustava tuhá látka - rozpouštědlo, taveniny,
 • Raoultův zákon a jeho využití, kryoskopie a ebulioskopie, osmotický tlak
 • třísložkové soustavy, Nernstův rozdělovací zákon, extrakce,
 • trojúhelníkový diagram, soustava tří kapalin,
 • jevy na fázovém rozhraní, principy chromatografických metod,
 • základní metodiky termické analýzy.

Reakční kinetika

 • Rychlost reakce, molekularita a řád reakce, reakční mechanismus,
 • jednoduché jednosměrné reakce, reakce 0., I. a II. řádu, rychlostní konstanta, poločas reakce,
 • vliv teploty a dalších faktorů na reakční rychlost,
 • kinetika simultánních reakcí,
 • katalýza.

Elektrochemie

 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů, charakteristika elektrolytů, stupeň disociace,
 • Arrheniova teorie,
 • aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, Debye-Hückelův limitní vztah,
 • disociace vody, pH, teorie kyselin a zásad,
 • disociace slabých kyselin a zásad, výpočet jejich pH, Ostwaldův zřeiovací zákon,
 • pufry, mechanismus působení, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice, kapacita pufrů,
 • hydrolýza solí, hydrolytická konstanta a výpočet pH solí,
 • amfotení elektrolyty, izoelektrický bod,
 • acidobazické indikátory,
 • rozpustnost sraženin, součin rozpustnosti,
 • transportní děje v roztocích elektrolytů, vodivost elektrolytů, Kohlrauschův zákon, Arrheniův vztah,
 • potenciál elektrody v roztoku vlastních iontů, oxidačne-redukční potenciál, typy elektrod,
 • galvanické články a měření EMN, kapalinový potenciál,
 • elektrolýza, Faradayovy zákony, polarizace, princip klasické polarografie a příbuzné moderní elektrochemické metody.

Koloidní systémy

 • Lyofilní, lyofobní a asociační koloidy,
 • optické, kinetické a elektrické vlastnosti koloidů,
 • suspenze, mezifázové vlastnosti, tvorba suspenzí, sedimentace,
 • emulze, typy emulzí, teorie jejich tvorby a stabilita,
 • kapalné povrchy, povrchové a mezipovrchové napětí,
 • adsorpce v kapalném mezifází, povrchově aktivní látky, systém hydrofilně-lipofilní,
 • elektrická dvojvrstva, Nernstův a zeta potenciál, vliv elektrolytů.

Praktická cvičení

 • Určení relativní molekulové hmotnosti Rastovou metodou
 • Určení binodální křivky v ternární soustavě s jedním párem omezeně mísitelných kapalin
 • Určení rozdělovacího koeficientu látky
 • Určení t - x křivky binárních směsí kapalin Sivolobovovou metodou
 • Studium kinetiky rozkladu acetylsalicylové kyseliny (kinetika I. řádu)
 • Studium kinetiky rozkladu octanu etylnatého v alkalickém prostředí (kinetika II. řádu)
 • Stanovení disociační konstanty slabé kyseliny potenciometricky
 • Stanovení disociační konstanty slabé kyseliny nebo baze konduktometricky
 • Měření elektrodového potenciálu a formálního oxidačně-redukčního potenciálu
 • Stanovení kritické micelární koncentrace
 • Určení disociační konstanty acidobazického indikátoru spektrofotometricky

Semináře a výpočty modelových příkladů

 • koncentrace roztoků
 • pH slabých a středně silných kyselin a zásad
 • pH pufrů
 • disociace látek v závislosti na pH
 • elektrodový potenciál
 • oxidačně-redukční potenciál
 • osmotický tlak
 • rychlost reakce
 • poločas reakce
 • Arrheniova rovnice
 • Clausiova-Clapeyronova rovnice
 • rovnovážná konstanta
 • van’t Hoffova reakční izobara
 • van’t Hoffova reakční izoterma
 • termodynamická schůdnost reakce
 • rozdělovací koeficient
 • základní termodynamické veličin

Literatura

 • Kubíček V.: Výpočty z fyzikální chemie, Praha, Karolinum 2010
 • Kubíček V.: Praktická cvičení z fyzikální chemie, Praha, Karolinum 2010
 • Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie, vybrané kapitoly pro posluchače farmaceutické fakulty, I. vydání. Karolinum, 2008

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS