Podmínky pro akreditaci lékáren pro výuku šestiměsíční odborné praxe

Seznam lékáren akreditovaných pro výuku bude zveřejněn na webových stránkách fakult, ČLK a Grémia majitelů lékáren. Předpokládá se zajištění odborných praxí přibližně pro 300 studentů ročně. V současné době obě fakulty vytvořily společný seznam lékáren s nimiž mají dobré zkušenosti ve výuce studentů v posledních letech. Na základě vyjádření představenstev OSL se zpracovává jmenný seznam lékáren doporučených v 1. fázi pro akreditaci.

Vymezení pojmů

Akreditačním certifikátem (A.C.) se rozumí souhlasné rozhodnutí o způsobilosti podílet se na výuce studentů v lékárně, která je na území ČR. A.C. je vázaný na konkrétní lékárnu a v ní pracujícího konkrétního lékárníka. V jedné lékárně může být více A.C., každý pro jiného lékárníka splňujícího příslušné požadavky (viz dále). A.C. je platný po dobu 5 let ode dne jeho vydání. O přidělení A.C. rozhoduje akreditační komise na základě žádosti provozovatele lékárny. Jeho přidělení není nárokové. Přidělený A.C. může být na základě oprávněnosti podnětu k odebrání jeho držiteli odebrán akreditační komisí.

Akreditační komisí (A.K.) se rozumí komise ustanovená dne 11. 3. 2004. Její členové zastupují obě farmaceutické fakulty na území ČR, Českou lékárnickou komoru a Grémium majitelů lékáren. Členy komise jmenují i odvolávají příslušné instituce. A.K. má alespoň 5 členů včetně předsedy a zasedá nejméně jedenkrát za rok. Posláním A.K. je definovat a připravovat právní a technická ustanovení zajišťující povinnou šestiměsíční odbornou praxi studentů. A.K. se řídí vlastním jednacím řádem.

Provozně technické a personální požadavky

V lékárně, v níž bude probíhat praxe studentů, je garantována možnost studenta realizovat požadavky dané v Náplni odborných praxí (uvedené v Příloze 1). V lékárně se připravují léčivé přípravky v takové míře, aby si student osvojil praktické zkušenosti s jejich přípravou.

V lékárně je zajištěn lékárník-školitel (dále jen „školitel“), který má atestaci I. stupně a minimálně 1 rok aktivní praxe v lékárně v posledních dvou letech, odpovědný za přímé vedení praxe studenta v lékárně. Školitel nemůže vést více studentů současně. Školitel absolvuje seminář pro školitele pořádaný fakultami (po přechodnou dobu je jeho absolvování pouze doporučením). Školitel v době své nepřítomnosti zajistí odpovídající průběh praxe studenta v souladu s náplní odborné praxe.

Přílohy

  • Náplň odborné praxe (společná pro obě fakulty).
  • Vzor doporučené smlouvy uzavřené mezi fakultou a provozovatelem lékárny (dosud se zpracovává)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS