Šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách

(rozšířený materiál - B - stav k 11.3.2004)

Na základě požadavků směrnic 85/432/EEC, 85/433/EEC a závěrů evaluační mise hodnotící komise TAIEX je harmonizováno kurikulum magisterského studijního programu studia farmacie tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kompatibilitu a uznávání vydávaných diplomů. Součástí změn je zavedení 6měsíční odborné praxe studentů farmaceutických fakult (dále jen „studentů“) v lékárnách, kterou studenti vykonávají v rozsahu plného pracovního úvazku.

Hlavní cíl lékárenské praxe

Připravit studenta na nejširší možné aspekty jeho budoucích aktivit v zařízeních lékárenské péče s akceptací moderních vývojových trendů v tomto odvětví farmacie. Je kladen důraz nejen na praktické procvičení činností farmaceuta v lékárně, ale i na teoretické zvládnutí problematiky. Lékárenská praxe cíleně a komplexně završuje a upevňuje problematiku probíranou v rámci výuky na fakultě.

Parametry odborné praxe

Praxe se uskutečňují v zařízeních lékárenské péče – veřejných i nemocničních lékárnách. Praxe v českých a zahraničních lékárnách jsou považovány za rovnocenné. Student si vybírá místo konání praxe zejména z lékáren akreditovaných pro výuku na území ČR. Pokud je praxe realizována v zahraničí, lze ji vykonat pouze v lékárně schválené fakultou před nástupem na praxi a student praktikuje alespoň 4 týdny v lékárně na území ČR.

Student aktivně osloví vedoucího lékárníka vybrané lékárny a v kladném případě získá potvrzený akceptační list (potvrzení o zařazení na praxi). Na jeho podkladě fakulta uzavírá smlouvu o vykonání odborné praxe studenta s provozovatelem lékárny, která je na území ČR a jejíž provozovatel má akreditační certifikát pro tuto lékárnu. Vzor doporučené smlouvy je uveden v Příloze 2.

Fakulta může po přechodné období dvou let uzavřít s provozovatelem lékárny, který doposud nezískal akreditační certifikát, smlouvu o vykonání odborné praxe.

Studentům se doporučuje vykonat praxi minimálně 4 týdny v nemocniční lékárně (NL = lékárna, která je nedílnou organizační součástí nemocnice), příp. v lékárně s odbornými pracovišti, která zásobuje lůžkové zdravotnické zařízení. Student může praktikovat nejvýše ve třech lékárnách. Doporučuje se, aby se část praxe uskutečnila mimo lékárnu, jejímž provozovatelem, vedoucím lékárníkem či školitelem je rodič studenta.

Celková délka praxe je 6 měsíců (26 týdnů) při pracovní době 40 hodin týdně. Veškeré nepřítomnosti na pracovišti je nutno napracovat. Termín nástupu na praxi stanovuje každá fakulta pro své studenty individuálně. Případné změny v dostatečném předstihu sdělí pověřený zástupce fakulty provozovateli nebo vedoucímu lékárníkovi lékárny, s níž má fakulta uzavřenu uvedenou smlouvu.

Aktuální stav FaF VFU Brno

Nástup na praxi určuje studijní plán, po zápisu do 5. ročníku – platí pro studenty současného 4. ročníku (nekreditový systém studia). V dalších letech i dříve, po zápisu předmětu (studenti v kreditovém systému studia).

Aktuální stav FaF UK HK

nástup schvaluje fakulta na podkladě návrhu termínu studenta dohodnutého s lékárnou. Začátek lze stanovit nejdříve po ukončení výuky ve 4. ročníku, po získání zápočtů ze sociální farmacie, (lékárenství) a farmaceutické technologie.

Během praxe je povoleno nejvýše jedno přerušení (přerušením se rozumí souvislá doba 5 a více pracovních dnů mimo pracoviště), Za přerušení praxe není považována nepřítomnost z důvodu nemoci. Student má právo ze závažných důvodů, předem konzultovaných na FaF, změnit lékárnu v průběhu praxe. Obdobně i vedoucí lékárník má právo ze závažných důvodů studentovi neumožnit další výkon odborné praxe ve své lékárně.

Ukončení praxe následuje po splnění 6 měsíců. Závěr předmětu je formou zápočtu.

Fakulty mohou individuálně specifikovat některé požadavky nebo doporučení týkající se vlastních studentů, aniž by překročily rámec uvedených závazných pravidel schválený akreditační komisí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS