Náplň šestiměsíční odborné praxe v lékárně v 5. ročníku

Prioritou jsou následující okruhy:

 • Zařazení a postavení lékárenství v celém systému farmacie, lékárenství jako jedno z odvětví farmacie. Úvod do filosofie a strategie farmaceutické/lékárenské péče, její realizace.
 • Lékárenství a lékárna, jejich typy a síť lékáren. Rozdělení činností v lékárně a jejich náplň.
 • Správná lékárenská praxe.
 • Právní předpisy pro lékárny.
 • Lékopisná a jiná odborná literatura používaná v lékárně - Evropský lékopis, Český lékopis.
 • Problematika návykových látek - rozdělení, uložení, zacházení s nimi.
 • Lékařský předpis a práce s ním. Farmaceutické propočty.
 • Lékárenské pracovní prostředí. Technické a věcné požadavky na vybavení lékáren.
 • Výdejní činnost. Dispenzace. Aplikace lékových forem. Poskytování farmaceutické  péče.
 • Samoléčení a podpora zdraví.
 • Příprava léčivých přípravků v lékárně.
 • Provoz lékárny.
 • Zásobovací činnost, skladování léčiv, zdravotnických prostředků a ostatního sortimentu.
 • Informační a konzultační činnost v lékárně. Zaměření na jednotlivého pacienta, lékaře, ostatní zdravotnické pracovníky, širokou veřejnost.  Zdroje informací v lékárně.
 • Administrativa odborná – evidence a dokumentace jednotlivých aktivit v lékárně.
 • Ekonomika lékárny. Cenotvorba v lékárně. Úhrada léčivých přípravků. Regulační poplatky.
 • Veterinární léčiva a veterinární farmacie. Zdravotnické prostředky a jejich zajišťování.
 • Nemocniční lékárenství a jeho specifika.
 • Kategorie pracovníků v lékárně - odborní a ostatní pracovníci.
 • Bezpečnost a hygiena práce v lékárně.

Při nástupu na praxi se student seznámí s:

 • lékárnou a kolektivem pracoviště
 • dělbou práce v lékárně
 • provozním řádem lékárny
 • předpisy o bezpečnosti práce
 • hygienickým režimem lékárny
 • platnými právními předpisy o přípravě a výdeji léků
 • povinnou mlčenlivostí zdravotnických pracovníků

Podrobná náplň odborné praxe

Základní činnosti, se kterými se student během praxe seznámí a podle možností pracoviště
i prakticky vykonává, jsou rozvedeny dále.

1. Výdejní činnost

 • aplikace právních norem usměrňujících výdejní činnost
 • uspořádání a vybavení výdejního pracoviště
 • organizace výdeje
 • posouzení formálních náležitostí receptu
 • posouzení odborné stránky receptu (interakce, překročení obvyklé/nejvyšší dávky léčiva)
 • aplikace dispenzačního minima léčivých přípravků (u HVLP zejména hlavní účinná látka, farmakoterapeutická skupina, velikost balení, síla, léková forma, nežádoucí účinky, kontraindikace)
 • využití znalosti zásad komunikace s pacientem (psychologické aspekty)
 • stanovení výše úhrady léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami (v návaznosti na výpočetní systém i s použitím Číselníků VZP), preskripční omezení, schválení revizním lékařem apod.
 • výdej léčivých přípravků na recept včetně retaxace
 • generická substituce
 • výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením
 • výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu
 • zásady poradenství při samoléčení
 • výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na žádanky ambulantních
  a lůžkových zdravotnických zařízení
 • výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na objednávku
 • výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veterinární účely
 • výdej návykových látek
 • výdej zdravotnických prostředků na poukaz a bez poukazu
 • vystavení výpisu z receptu, recept pro opakovaný výdej
 • výdej parafarmaceutik a ostatního sortimentu lékárny
 • využití výpočetního systému na výdejním pracovišti
 • výdej na elektronický recept, centrální úložiště
 • výdej na elektronickou žádanku
 • zásilkový výdej

2. Příprava léčivých přípravků

 • aplikace právních norem pro činnosti spojené s přípravou léčivých přípravků
 • uspořádání a vybavení pracoviště pro přípravu léčivých přípravků
 • organizace přípravy léčivých přípravků
 • povinnosti spojené s přípravou vyplývající z vyhl. č. 84/2008 Sb., možnosti zásahu lékárníka do lékařského předpisu u připravovaných léčivých přípravků
 • praktické použití platného Českého lékopisu (tabulky, články lékových forem a LP)
 • čtení receptu a jeho celkové posouzení
 • lékárenské výpočty a propočty, maximální a doporučené terapeutické dávky léčiv
 • rozvaha o postupu přípravy, inkompatibility a jejich řešení, příprava obtížně připravitelných léčivých přípravků
 • postupy zvyšující stabilitu léčivého přípravku a zajišťující jeho mikrobiální nezávadnost
 • doba použitelnosti připravovaných léčivých přípravků
 • zásady a vlastní příprava jednotlivých lékových forem
 • zásady přípravy sterilních léčivých přípravků
 • zásady správné adjustace a označování
 • úprava léčivých přípravků
 • hromadná příprava, technologický předpis, standardní operační postup
 • příprava meziproduktů např. triturace, zásobní roztoky
 • odborná administrativa a dokumentace spojená s přípravou léčiv
 • taxace připravovaných léčivých přípravků, evidence taxy laborum včetně elektronické

3. Zásobovací činnost

 • sortiment lékárny
 • používané způsoby objednávání sortimentu lékárny
 • základní přehled o dodavatelích lékárny a jejich sortimentu, PDK číselník
 • zásobování zdravotnickými prostředky (objednávání u výrobců)
 • postupy při přejímce od dodavatele (kontrola šarží a doby použitelnosti - exspirace, kusová kontrola, cenová kalkulace)
 • evidence dodávky pro účely počítačového zpracování dat (skladové hospodářství)
 • reklamace a způsoby vyřízení
 • požadavky na uložení jednotlivých druhů HVLP, léčivých a pomocných látek, léčivých přípravků a ostatního sortimentu
 • zásady doplňování HVLP a přeplňování léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků
 • nakládání s odpady v lékárně, likvidace nepoužitelných léčiv

4. Kontrolní činnost

 • aplikace právních norem pro kontrolní činnosti v lékárně
 • uspořádání a vybavení pracoviště pro kontrolu léčiv a pomocných látek
 • reagenční aparát, příprava zkoumadel a odměrných roztoků
 • použití přístrojového vybavení lékárny pro hodnocení jakosti léčiv
 • vstupní kontrola dodaných léčiv a pomocných látek (Český lékopis, Lékárenské kontrolní karty, e-evidence)
 • vedení dokumentace spojené s kontrolní činností           
 • výstupní kontrola u připravovaných léčivých přípravků (individuální příprava, hromadná příprava)
 • kontrola kvality čištěné vody a její zabezpečení
 • kontrola léčiv během uskladnění v lékárně - šarže, doby použitelnosti-exspirace u HVLP a certifikáty u léčivých a pomocných látek a léčivých přípravků používaných pro přípravu
 • pozastavení a stažení léčiv i ostatního sortimentu se závadami jakosti
 • kontrola teploty a vlhkosti při uchovávání, kontrola správnosti funkce vah a dalších přístrojů
 • hygienický režim a jeho dodržování, provozní řád lékárny
 • kontrola práce lékárny kontrolními subjekty (SÚKL, ČLnK a další)

5. Informační, konzultační a zdravotně výchovná činnost

 • zdroje informací v tištěných pramenech (přehled odborné literatury, právních předpisů
  a zdravotnického tisku na pracovišti i mimo něj, jejich dostupnost) a práce s nimi
 • využívání počítačové techniky pro účely vyhledávání informací (AISLP, databáze, Internet)
 • spolupráce s reprezentanty farmaceutických firem
 • spolupráce s lékovými informačními centry
 • poskytování odborných informací pacientům o léčivých přípravcích a o ostatním sortimentu
 • zdravotně-výchovná činnost v širším slova smyslu, podpora zdraví
 • informování zdravotnických pracovníků např. o nových HVLP, dostupnosti HVLP,
  náhradách HVLP, o léčivých přípravcích připravovaných v lékárně
 • farmakoinformatika v lůžkových zdravotnických zařízeních

6. Administrativní činnost

 • dokumentace odborných činností v lékárně (podle vyhl. č. 84/2008 Sb.)
 • odborná administrativa spojená s evidencí a dokumentací návykových látek
 • retaxace, způsoby zpracování dat z receptů a žádanek
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami, příprava dávek receptů, fakturace
 • fakturace odběratelům a zpracování faktur dodavatelů
 • princip vedení účetnictví  (shromažďování podkladů, předání k dalšímu zpracování)
 • princip provádění základních bankovních operací (příkaz k úhradě)
 • inventarizace v lékárně
 • personální agenda v lékárně

Doporučené aktivity a okruhy

(Mnohé z těchto doporučených činností jsou realizovány pouze v některých lékárnách, většinou se jedná o lékárny nemocniční. Tyto okruhy slouží k rozšíření obzoru studentů, nejsou tedy striktně vyžadovány, ale do budoucna se dá předpokládat jejich postupné rozšiřování na vyšší počet lékáren.)

 • vyhledávání pacientů vyžadujících selektivní dispenzaci (diskrétní zóna, podrobnější pohovor)
 • lékové karty/záznamy pacientů
 • informační potenciál receptu (problematika choroby pacienta, možných interakcí, dávkových schémat)
 • poskytování dalších odborných služeb pacientům v lékárně
 • klinická farmacie v nemocniční a veřejné lékárně 
 • pozitivní listy nemocnic, lékové komise, antibiotická politika
 • příprava speciálních lékových forem např. cytostatika, vaky all in one
 • kontrola uchovávání léčivých přípravků a zdrav. prostředků ve zdrav. zařízeních
 • práce klinického farmaceuta na odděleních nemocnice
 • zapojení do klinických studií, etická komise
 • monitorování lékových hladin
 • kontinuální vzdělávání farmaceutů

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS