Klinická a forenzní analýza toxických látek

Předmět je zaměřen na identifikaci a kvantifikaci nox (xenobiotik) rostlinného, houbového, živočišného a mikrobiálního původu, způsobujících náhodné, či úmyslné případy akutních otrav anebo látek, které jsou zneužívány jako návykové prostředky. Výskyt a charakteristika nox je velmi různorodá. V současné toxikologické praxi je v popředí především analýza ilegálních přírodních a chemických omamných drog, léčiv a jejich biotransformačních produktů, alkoholu, v menší míře také toxických metabolitů hub, řas, a vyšších rostlin a živočišných toxinů. Část předmětu, forenzní botanika, se zabývá využitím biologických, převážně botanických, vzorků jako důkazů v kriminalistice, postupy jejich identifikace, včetně DNA analýzy; forenzní palynologií i forenzní ekologií. Cílem předmětu je v návaznosti na předměty farmakologie a toxikologie, analýza chemických léčiv a základy analýzy léčiv přírodního původu, doplnit poznatky zdravotnického bioanalytika o teorii a praxi analytických postupů dalších nox z výše uvedeného výčtu.

Sylabus předmětu

Přednášky

Klasifikace a charakteristika nox

Farmakokinetika a biotransformace vybraných nox

Základy laboratorní diagnostiky otrav, volba vzorků, detekční limity, časové limity

Možnosti současné analýzy

 • makroskopická a mikroskopická analýza

 • chemické neinstrumentální testy

 • spektroskopické metody

 • imunochemické metody

 • chromatografické metody

 • tandemové systémy a hmotnostní spektrometrie

Noxy akutních otrav a jejich analýza

 • analýza rostlinných, houbových a řasových nox

 • analýza živočišných toxinů

 • analýza vybraných chemických nox

Abúzus drog, toxikománie

 • Cannabis – analýza intaktní drogy, analýza v biologické matrici (immunoesseje)

 • LSD a podobné psychotropní drogy – spektroskopická analýza

 • kokain – neinstrumentální analýza, instrumentální analýza

 • opioidy – analýza intaktní drogy, opia, předběžné testy, izolace z biologické matrice

 • ostatní přírodní ilegální omamné drogy (dříve neobvyklé a v současnosti se prosazující) a možnosti jejich, diagnostikování

 • syntetické látky typu budivých aminů – detekce, kvalitativní a kvantitativní, komparativní analýza

 • syntetické látky ostatní, prakticky používané, projevující se významnou toxicitou

Látky uplatňující se ve vojenské toxikologii

 • nervově paralytické látky

 • látky zpuchýřující

 • látky psychicky a fyzicky zneschopňující

 • látky dráždivé

 • všeobecně jedovaté látky

 • retrospektivní průkaz expozic těchto látek

Forenzní botanika

 • charakteristika biologického důkazu (převážně botanického)

 • základy rostlinné morfologie a fyziologie

 • rostlinný genom, metody molekulární biologie ve forenzní analýze a kriminalistice

 • rostlinná diverzita

 • využití biologických a botanických důkazů v kriminalistice, postupy jejich identifikace (botanické vzorky a jejich DNA analýza)

 • forenzní palynologie a ekologie

Praktická cvičení

 • zásady práce s biologickým materiálem v klinické laboratoři

 • způsoby zpracování biologického materiálu pro různé analytické systémy pro detekci a stanovení xenobiotik (pipetování, filtrace, centrifugace, extrakce, ředění), samostatné zpracování vzorku dle instrukcí

 • instrumentace ve spojení s výpočetní technikou, demonstrace

 • spektrofotometrie, její využití v praxi klinické a forenzní toxikologie, výhody a nevýhody

 • tenkovrstvá chromatografie a její využití v praxi klinické a forenzní toxikologie

 • plynová chromatografie a její spojení s hmotnostní spektrometrií, interpretace hmotového spektra typu EI, použití v praxi klinické a forenzní toxikologie

 • vysokoúčinná kapalinová chromatografie a její spojení s hmotnostní spektrometrií, interpretace API spekter, její využití v praxi klinické a forenzní toxikologie

 • imunochemická analýza, její využití v praxi klinické a forenzní toxikologie

Literatura

Základní literatura

 • Hrdina V., Hrdina R., Jahodář L. et al.: Přírodní toxiny a jedy. Galen, Praha 2004

 • Smith, F. P. (ed.): Handbook of Forensig Drug Analysis. Elsevier AP, Amsterdam 2005

 • Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Galén, Praha 2004

 • Patočka, J. et al.: Vojenská toxikologie. Grada, Praha 2004

 • přednášky přednášejících (prof. L. Opletal., dr. Jakub Chlebek, doc. D. Jun, doc. M. Pohanka, dr. V. Voříšek) ve studijních materiálech na webových stránkách Farmaceutické fakulty UK, Hr. Králové

Doporučená literatura

 • Richard Li.: Forensic Biology, CRC Press, Boca Raton 2008

 • Coyle, H. M. (ed.): Forensic Botany: Principles and Applications to Criminal Casework, CRC Press, Boca Raton 2005

 • Hall D. W., Byrd J. H (ed.): Forensic Botany: A Practical Guide, Wiley-Blackwell, West Sussex 2012

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS