Hygiena a epidemiologie

Sylabus předmětu

Přednášky

Předmět má preventivní zaměření. Seznámí s metodou hodnocení zdravotních rizik a představí základní environmentální a pracovní rizika ovlivňující zdraví populace ČR. Bude zmíněna kategorizace prací, prevence chorob z povolání, preventivní periodické prohlídky. Přednášky dále seznámí se základy obecné a speciální epidemiologie, vysvětlí preventivní a represivní opatření, práci v ohnisku nákazy. Budou zmíněny nejčastěji se vyskytující přenosná onemocnění v ČR (respirační nákazy, alimentární nákazy, nákazy s přírodní ohniskovostí), vybrané vysoce nebezpečné nákazy a nová a znovu se vyskytující infekční onemocnění.

Cvičení, semináře

Semináře umožní studentům získat profesní znalosti a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví. Bude zmíněna primární a včasná sekundární prevence kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, protikuřácká prevence, využití pohybových aktivit v prevenci a terapii onemocnění, prevence zvýšené expozice pracovnímu stresu. Zvláštní pozornost bude věnována pracovním rizikům ve zdravotnictví a problematice nozokomiálních nákaz. Studenti se naučí vyhledávat aktuální epidemiologické informace pomocí internetu (SZÚ, CdC, WHO), bude vysvětlen význam epidemiologické surveillance.

Literatura

  • Kolektiv autorů: Manuál prevence v hygienické praxi (I-IX) – dostupné na stránkách www.szu.cz.
  • Srb a kol.: Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství. I. díl, Karolinum, 1994.
  • Šmejkalová a kol.: Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství II. díl, Karolinum, 1999.
  • Výukové texty přednášek a seminářů jsou dostupné na http://www.lfhk.cuni.cz/hygiena/ .
  • Kolektiv: Epidemiologie (učebnice pro LF), 1981.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS