Molekulární genetika

Předmět Molekulární genetika navazuje na základní znalosti molekulární biologie získané v rámci bakalářského studia a dále je rozvíjí se zaměřením na praktické aplikace v klinické a genetické diagnostice s využitím experimentálních molekulárně-biologických metodik.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Komplexní molekulární biologie v postgenomové periodě - genom, transkriptom, proteom, metabolom
 • DNA čipy – princip a využití technologie v molekulárně genetické diagnostice
 • Základy proteomiky (2D elektroforéza, hmotnostní spektrometrie)
 • Real-time PCR – princip a využití v molekulárně genetické diagnostice
 • Klinická genetika – monogenní a polygenní dědičnost, vrozené vývojové vady, genetické poradenství
 • Genová terapie – definice a klasifikace, genová terapie nádorových onemocnění, genová terapie zprostředkovaná oligonukleotidy, genová (genetická) imunizace

Praktická cvičení

 • Nácvik různých metodik izolace a čištění nukleových kyselin (NK); stanovení koncentrace a čistoty NK
 • Optimalizace polymerázové řetězové reakce (PCR); modelová molekulárně-diagnostická PCR (např. amplifikace genu pro amelogenin – určení pohlaví); gelová elektroforéza
 • Molekulárně diagnostická analýza z praxe – samostatná zápočtová práce
 • Exkurse na Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Semináře

 • Uplatnění různých typů molekulárně genetických analýz v klinické praxi
 • Molekulárně biologická analýza nukleových kyselin původců lidských infekcí
 • Hodnocení výsledků samostatné praktické úlohy z molekulární diagnostiky

Literatura

 1. Alberts a kol.: Základy buněčné biologie – Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publ., Ústí nad Labem, 2000
 2. Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie – Díl první, Brno, 2006
 3. Zima, T. a kol: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002
 4. Korabečná, M.: Aplikace molekulární genetiky v klinické praxi, Karolinum, Praha, 1999
 5. Rumlová, M. a kol.: Základní metody genového inženýrství, JPM Tisk, Praha, 2003
 6. Holasová, Š. a kol.: Praktická cvičení z molekulární genetiky, Karolinum, 2006

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS