Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení bude fakulta posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na uvedenou adresu fakulty nejpozději do 29. 9. 2023.

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
Vědecké oddělení
Akademika Heyrovského 1203
500 03  Hradec Králové

Číslo účtu pro platbu:
Adresa banky: Československá obchodní banka (ČSOB), Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové

Hlavní účet – vedený v CZK: 153149586/0300
IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
Swift: CEKOCZPP

Devizový účet – vedení v EUR: 166595745/0300
IBAN number: CZ97 0300 0000 0001 6659 5745
Swift: CEKOCZPP

Kontaktní osoba v případě dotazů:

Bc. Karel Nohejl, e-mail: nohejlk@faf.cuni.cz

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • Vyplněný formulář (ke stažení zde);
  • Úředně ověřenou (viz Formy ověřování) kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově
 • Bez poplatku (poplatek 3000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí)

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Uchazeč doloží:
  • Vyplněný formulář (ke stažení zde);
  • Ověřenou kopii (viz Formy ověřování) diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii1 dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  • Originál nebo ověřenou kopii1 dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • Bez poplatku

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:
  • Vyplněný formulář (ke stažení zde);
  • Ověřenou kopii (viz Formy ověřování) diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)
 • POSUZUJE SE - v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě (např. Farmaceutická fakulta UK)
 • Bez poplatku

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS