Témata disertačních prací pro rok 2015/16

Bioanalytická chemie

V češtině:

 1. Bioanalytické studie vybraných markerů s využitím UHPLC-MS (prof. Solich – konzultant dr. Krčmová Kujovská) – pracoviště FNHK
 2. Využití UHPLC-MS k analýze klinicky významných látek (doc. Nováková)
 3. Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé LC-MS analýzy (doc. Nováková)
 4. Využití HPLC pro kontrolu kvality potravin a potravních doplňků (doc. Šatínský)
 5. Vývoj chromatografických metod pro stanovení cizorodých a kontaminujících látek v potravinách (doc. Šatínský)
 6. Vývoj elektroforetických metod analýzy biologicky aktivních látek (doc. Polášek – konzultant dr. Petrů)
 7. Automatizace přípravy vzorků pomocí sekvenční injekční analýzy (doc. Sklenářová - konzultant dr. Horstkotte)
 8. Aplikace separačních metod pro stanovení biologicky aktivních látek (doc. Sklenářová - konzultant dr. Chocholouš)
 9. Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom (prof. Adam, FN Olomouc)
 10. Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu - doc. Šatínský

Anglicky:

 1. Development of chromatographic method for determination of clinically important markers (prof. Solich – konzultant dr. Krčmová Kujovská)
 2. Development of novel approaches for automation of sample pretreatment and analysis using modern flow techniques (doc. Sklenářová - dr. Horstkotte)

Bioorganická chemie  

V češtině:

 1. Chemoterapeutika bakteriálních infekcí na bázi substituovaných dusíkatých heterocyklů (prof. Hrabálek)
 2. Vztah struktury a antimykobakteriálního účinku ve skupině sloučenin na bázi dusíkatých heterocyklů (prof. Hrabálek)
 3. Syntéza dusíkatých heterocyklů a jejich biologické vlastnosti (prof. Hrabálek)
 4. Studie k totální syntéze nostotrebinu (prof. Pour)
 5. Nové cyklizační reakce katalyzované zlatem (prof. Pour)
 6. Pd katalýza v syntéze heterocyklů (prof. Pour)
 7. Syntéza analogů sfingolipidů a studium lipidových membrán jako modelů kožních onemocnění (doc. Vávrová)
 8. Syntéza a studium modulátorů bariérové funkce kůže (doc. Vávrová)
 9. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (dr. Palát)
 10. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (dr. Palát)
 11. Syntéza a biologické hodnocení substituovaných derivátů dusíkatých heterocyklů (doc. Klimešová)
 12. Design a syntéza antimikrobiálně účinných derivátů odvozených od irgasanu (prof. Vinšová)
 13. Syntéza kardioprotektivnich analogů dexrazoxanu a chelátoru železa (dr. Roh)

Anglicky:

 1. Biologically active compounds with the guanidine group in the molecule (dr. Palát)
 2. Computer modelling of biologically active compounds (dr. Palát)
 3. Synthesis of Antibacterial Active Nitrosalicylanilide Derivatives (prof. Vinšová)

Farmaceutická analýza

V češtině:

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím kapalinové chromatografie (prof. Klimeš).
 2. Bioanalytické hodnocení léčiv a potenciálních léčiv s využitím LC-MS (doc. Kovaříková)
 3. Alternativní materiály pro separaci farmaceuticky významných látek  (prof. Klimeš -  konzultant dr. Kučera)
 4. Studium biotransformace vybraných léčiv vysoceúčinnou kapalinovou chromatografií (doc. Nobilis)
 5. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí HPLC/UHPLC-MS pro klinické studie (prof. Solich – konzultant dr. Krčmová Kujovská)
 6. Využití UHPLC v analýze biologicky aktivních látek (prof. Solich – konzultant dr. Matysová)
 7. Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze (prof. Solich - konzultant dr. Havlíková)
 8. Využití techniky SFC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Nováková)
 9. Využití moderních směrů rychlé chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v bioanalýze (doc. Nováková)
 10. Vývoj metod pro charakterizaci a kontrolu kvality doplňků stravy pomocí kapilární elektroforézy (doc. Polášek – konzultant dr. Jáč)
 11. Využití spojení on-line SPE-HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Šatínský)
 12. Vývoj HPLC metod pro kontrolu kvality potravních doplňků a potravin (doc. Šatínský)
 13. Automatizace přípravy vzorku pomocí extrakčních postupů v systému sekvenční injekční analýzy (doc. Sklenářová – konzultant dr. Chocholouš)
 14. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze farmaceuticky významných látek (doc. Šatínský - konzultant dr. Chocholouš)

Anglicky:

 1. Development of sequential injection analysis coupled with separation techniques (doc. Sklenářová - konzultant dr. Horstkotte)

Farmaceutická chemie

V češtině:

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (prof. Doležal)
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. Zimčík)
 3. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy (doc. Opletalová)

Anglicky:

 1. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (prof. Doležal) 

Farmaceutická technologie

V češtině:

 1. Tokové chování farmaceutických prášků a granulátů (doc. Šklubalová)
 2. Formulační aspekty přímo lisovatelných tabletovin a tablet (doc. Šklubalová - konzultant dr. Mužíková)

Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

V češtině:

 1. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I. (doc. Cahlíková)
 2. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita II. (doc. Cahlíková)
 3. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich analoga jako potenciální léčiva I. (doc. Cahlíková)
 4. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae a jejich analoga jako potenciální léčiva II. (doc. Cahlíková)
 5. Obsahové látky rostlin a jejich vliv na neurodegenerativní procesy I. čeleď Papaveraceae (prof. Opletal)
 6. Obsahové látky rostlin a jejich vliv na neurodegenerativní procesy II. čeleď Apocynaceae (prof. Opletal)
 7. Obsahové látky rostlin a jejich vliv na neurodegenerativní procesy III. čeleď Nymphaeaceae (prof. Opletal)
 8. Vývoj potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby z přírodních zdrojů I. (doc. Jun)
 9. Fytochemická analýza a biologická aktivita vybraných léčivých rostlin (doc. Tůmová)
 10. Hodnocení doplňků stravy z hlediska obsahu přírodních látek (doc. Tůmová)

Farmakologie a toxikologie

V češtině:

 1. Význam solubilního a membránového endoglinu ve funkci endotelu in vitro (doc. Nachtigal)
 2. Význam solubilního a membránového endoglinu a možnosti jejich ovlivnění v kardiovaskulárním systému in vivo (doc. Nachtigal)
 3. Vývoj nových buněčných modelů pro ADMET (prof. Pávek)
 4. Interakce léčiv s vybranými membránovými transportéry (doc. Trejtnar)
 5. In vitro a in vivo účinky metabolitů polyfenolických látek na hladký cévní sval a arteriální hypertenzi (doc. Mladěnka)
 6. Interakce isoflavonoidů a jejich metabolitů s přechodnými kovy (doc. Mladěnka)

Klinická a sociální farmacie

V češtině:

 1. Analýza faktorů ovlivňujících bezpečné používání léčiv I (dr. Malý)
 2. Analýza využívání léčiv s potenciálem zvyšovat počet pádů v nemocnici (dr. Doseděl)
 3. Rozvoj klinické farmacie ve světě (prof. Vlček)
 4. Analýza vztahu k farmakoterapii zánětlivých onemocnění střeva pomocí teorie plánovaného chování (prof. Vlček)
 5. Analýza vývoje a současnosti lékové politiky v nemocničních zařízeních (doc. Kolář)
 6. Bezpečnost komplementární medicíny (dr. Pokladníková)

Anglicky:

 1. Drug related problems by dispenzation (prof. Vlček)
 2. The safety of complementary medicine (dr. Pokladníková)

Patobiochemie a xenobiochemie

V češtině:

 1. Základní charakterizace vybraných SDR enzymů (prof. Wsól)
 2. Enzymy redukující karbonylové sloučeniny jako potenciální cíle pro léčbu vybraných onemocnění (prof. Wsól)
 3. Molekulární mechanismy lékové rezistence helmintů (prof. Skálová)
 4. Aktivita a exprese detoxikačních enzymů za různých patologických stavů (doc. Boušová)
 5. Studium role topoisomerasy IIbeta v patofyziologii antracyklinové kardiotoxicity (doc. Šimůnek)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS