Témata disertačních prací pro rok 2014/15

Bioanalytická chemie

V češtině:

 1. Bioanalytické studie vybraných markerů s využitím UHPLC-MS (prof.Solich – konzultant dr.Krčmová) – pracoviště FNHK
 2. Využití UHPLC-MS k analýze klinicky významných látek (doc.Nováková)
 3. Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé LC-MS analýzy (doc.Nováková)
 4. Využití HPLC pro kontrolu kvality potravních doplňků (doc.Šatinský)
 5. Vývoj elektroforetických metod analýzy biologicky aktivních látek (doc.Polášek – konzultant dr.Petrů)
 6. Automatizace přípravy vzorků pomocí sekvenční injekční analýzy (doc. Sklenářová)
 7. Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom (doc.Adam, FN Olomouc)

V angličtině:

 1. Development of chromatographic method for determination of clinically important markers (prof.Solich – konzultant dr.Krčmová)

Bioorganická chemie

V češtině:

 1. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (dr. Palát)
 2. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (dr. Palát)
 3. Syntéza a studium modulátorů bariérové funkce kůže (doc. Vávrová)
 4. Syntéza analogů sfingolipidů a studium lipidových membrán jako modelů kožních onemocnění (doc. Vávrová)
 5. Pd katalýza v syntéze heterocyklů (prof. Pour)
 6. Nové cyklizační reakce katalyzované zlatem (prof. Pour)
 7. Studie k totální syntéze nostotrebinu (prof. Pour)
 8. Syntéza dusíkatých heterocyklů a jejich biologické vlastnosti (prof. Hrabálek)
 9. Vztah struktury a antimykobakteriálního účinku ve skupině sloučenin na bázi dusíkatých heterocyklů (prof. Hrabálek)
 10. Chemoterapeutika bakteriálních infekcí na bázi substituovaných dusíkatých heterocyklů (prof. Hrabálek)
 11. Syntéza a biologické hodnocení substituovaných derivátů dusíkatých heterocyklů (doc. Klimešová)
 12. Design a syntéza antimikrobiálně účinných derivátů odvozených od irgasanu (prof. Vinšová)
 13. Syntéza kardioprotektivnich analogů dexrazoxanu a chelátoru železa (dr. Roh)

V angličtině:

 1. Biologically active compounds with the guanidine group in the molecule (dr. Palát)
 2. Computer modelling of biologically active compounds (dr. Palát)
 3. Synthesis of Antibacterial Active Nitrosalicylanilide Derivatives (prof. Vinšová)

Farmaceutická analýza

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím kapalinové chromatografie (prof. Klimeš).
 2. Využití alternativních materiálů pro separaci farmaceuticky významných látek  (prof.Klimeš/ konzultant dr. Kučera)
 3. Vývoj a validace chirálních bioanalytických HPLC metod pro studium stereospecificity v biotransformaci prochirálních léčiv (doc. Nobilis)
 4. Bioanalytické hodnocení léčiv a potenciálních léčiv s využitím LC-MS (doc. Kovaříková)
 5. Stanovení derivátů hyaluronanu pro biologické aplikace a jejich degradačních produktů (doc. Lázníčková)
 6. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí UHPLC-MS pro klinické studie (prof.  Solich – konzultant dr. Krčmová)
 7. Využití UHPLC v analýze biologicky aktivních látek (prof. Solich – konzultant dr. Matysová)
 8. Využití techniky SFC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Nováková)
 9. Využití moderních směrů rychlé chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v bioanalýze (doc. Nováková)
 10. Vývoj elektroforetických metod stanovení farmaceuticky významných látek (doc. Polášek – konzultant dr. Petrů)
 11. Využití 2D-HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Šatinský)
 12. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro automatizaci extrakčních postupů (doc. Sklenářová – konzultant dr. Chocholouš)
 13. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze farmaceuticky významných látek (doc. Šatinský - konzultant dr. Chocholouš)

Farmaceutická chemie

V češtině:

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (prof. Doležal)
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. Zimčík)
 3. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy (doc. Opletalová)

V angličtině:

 1. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (prof. Doležal) 

Farmaceutická technologie

 1. Formulace a testování potenciálních biodegradabilních léků (doc. Dittrich - konzultant dr. Šnejdrová)
 2. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy (doc. Dittrich - konzultant dr. Šnejdrová)
 3. Biodegradabilní medikované nanočástice (doc. Dittrich - konzultant dr. Šnejdrová)
 4. Oligoesterové reotropní implatabilní systémy (doc. Dittrich - konzultant dr. Šnejdrová)
 5. Hodnocení uvolňování léčiva z lékových forem typu nanočástic (prof. Rabišková)
 6. Vývoj léčivých přípravků s modifikovaným uvolňováním léčivých látek (doc. Řehula)
 7. Studium lisovacího procesu z pohledu změn energií a vzniku vazeb (doc. Řehula)
 8. Biorelevantní metody pro hodnocení uvolňování léčiv z lékových forem (prof. Rabišková
 9. Jílové minerály ve funkci farmaceutických pomocných látek (prof. Rabišková)

Farmakognosie

 1. Kultury vybraných léčivých rostlin in vitro (doc. Tůmová).
 2. Fytochemická analýza a biologická aktivita vybraných léčivých rostlin (doc. Tůmová)
 3. Rostlinné polyfenoly a jejich antioxidační aktivita (doc. Spilková)
 4. Hodnocení doplňků stravy z hlediska obsahu přírodních látek (doc. Tůmová, konzultant dr. Martin)
 5. In vitro cultures of selected medicinal plants (doc. Tůmová)
 6. Phytochemical analysis and biological activity of selected medicinal plants (doc. Tůmová)
 7. Evaluation of food supplements with respect to natural substances content (doc. Tůmová, konzultant dr. Martin)

Farmakologie a toxikologie

 1. Interakce léčiv s transportními mechanismy ve vztahu k mnohočetné lékové resistenci v protinádorové terapii (prof. Štaud)
 2. Interakce léčiv s transportními mechanismy ve vztahu k distribuci farmak (prof. Štaud)
 3. Studium kardiovaskulárních účinků flavonoidů a jejich metabolitů (dr. Mladěnka)

Klinická farmacie

 1. Analýza faktorů ovlivňujících bezpečné používání léčiv I (doc. Pávek - konzultanti dr. Malý/dr. Doseděl)
 2. Postoje a adherence k farmakologické léčbě u pacientů s gastroenterologickým onemocněním I. (dr. Matoulková)
 3. Postoje a adherence k farmakologické léčbě u pacientů s gastroenterologickým onemocněním II. (doc. Pávek)
 4. Hodnocení poškození a reparace DNA v různých obdobích ontogeneze u fyziologických a patologických stavů vzhledem k farmakoterapii a nutrici  (doc. Hronek)
 5. Studium energetického výdeje a nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů (doc. Hronek)
 6. Studium změn kompozice těla vzhledem k energetickému výdeji u kriticky nemocných pacientů (doc. Hronek)
 7. Adherence k léčbě chronických onemocnění se zaměřením na kvalitativní aspekty (dr.  Vytřísalová)
 8. Využití expertních kritérií v komplexním hodnocení lékového režimu u geriatrických nemocných - analýza v zemích střední Evropy (dr. Fialová)
 9. Bezpečnost doplňků stravy (dr. Pokladníková)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Studium vybraných lidských reduktas ze skupiny DHRS enzymů (prof. Wsól)
 2. Studium mechanizmů antracyklinové kardiotoxicity a možností farmakologické kardioprotekce (doc. Šimůnek)
 3. Vliv stárnutí a vybraných patologických stavů na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů (dr. Boušová)

Toxikologie přírodních látek

V češtině:

 1. Sekundární metabolity vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae a jejich toxicita (kombinovaná forma, školitel dr. Cahlíková)
 2. Alkaloidy vybraných rostlin řádu Gentianalaes a jejich inhibiční vliv na některé enzymové systémy člověka (prezenční forma, školitel prof. Opletal)
 3. Alkaloidy vybraných rostlin řádu Papaverales a jejich inhibiční vliv na některé enzymové systémy člověka (prezenční forma, školitel prof. Opletal)

V angličtině:

 1. Inhibitory activity of alkaloids from some taxons of division Magnoliophyta on the human acetyl- and butyrylcholinesterase (školitel prof. Opletal)

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS