Témata disertačních prací pro rok 2013/14

Klinická farmacie

 • Přístupy personalizované medicíny a farmakogenetiky v terapii vybraných onemocnění (doc.P. Pávek).

Farmaceutická analýza

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím kapalinové chromatografie (prof.Klimeš).
 2. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (prof.Klimeš/ konzultant Dr.Kučera)
 3. Vývoj a validace chirálních bioanalytických HPLC metod pro studium stereospecificity v biotransformaci prochirálních léčiv (doc. Nobilis)
 4. HPLC hodnocení léčiv s využitím mikroextrakce tuhou fází (doc.Sochor).
 5. Stanovení derivátů hyaluronanu pro biologické aplikace a jejich degradačních produktů (doc.Lázníčková)
 6. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí UHPLC-MS (prof. Solich – konzultant dr. Krčmová)
 7. Využití moderních směrů rychlé chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v bioanalýze (doc.Nováková)
 8. Moderní chromatografické přístupy pro analýzu polárních látek (doc.Nováková)
 9. Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé LC-MS analýzy (doc.Nováková)
 10. Využití 2D-HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc.Šatinský)
 11. Vývoj elektroforetických metod stanovení farmaceuticky významných látek (doc.Polášek – konzultant dr.Petrů)
 12. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro automatizaci extrakčních postupů (doc. Sklenářová)
 13. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze farmaceuticky významných látek (doc.Šatinský)

Bioanalytická chemie

V češtině

 1. Bioanalytické studie diagnostických markerů s využitím UHPLC-MS (prof.Solich – konzultant dr.Krčmová)
 2. Využití UHPLC-MS k analýze klinicky významných látek (doc.Nováková)
 3. Využití HPLC pro kontrolu kvality potravních doplňků (doc.Šatinský)
 4. Vývoj elektroforetických metod analýzy biologicky aktivních látek (doc.Polášek – konzultan dr.Petrů)
 5. Automatizace přípravy vzorků pomocí sekvenční injekční analýzy (doc. Sklenářová)
 6. Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom (doc.Adam, FN Olomouc)

Farmakognosie

 1. Kultury léčivých rostlin in vitro.(doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 2. Fytochemická analýza a biologická aktivita vybraných léčivých rostlin. (doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 3. Rostlinné polyfenoly a jejich antioxidační aktivita. (Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.)
 4. Buněčné transportní mechanismy pro sekundární metabolity rostlin (doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., konzultant PharmDr. Jan Martin, Ph.D.)

Farmakologie a toxikologie

 • Studium biologického chování nově vyvíjených radiofarmak. P nebo K. Školitel: prof. Lázníček
 • Vliv statinů na solubilní a tkáňovou formu endoglinu. P. Školitel: doc. Nachtigal
 • Molekulárně biologické aspekty rezistence protinádorové terapie. P. Školitel: prof. Štaud
 • Studium membránových transportérů léčiv a jejich vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku. P. Školitel: prof. Štaud
 • Antiretrovirální farmakoterapie v těhotenství.  P. Školitel: prof. Štaud
 • Molekulární podstata lékových interakcí. P. Školitel: doc. Pávek
 • Porovnání kardiovaskulárních účinků flavonoidů za fyziologických a patologických podmínek. P. Školitel: prof. Hrdina
 • Studium polyfenolických látek jako protidestičkových léčiv. P. Školitel: prof. Hrdina
 • Význam interakcí xenobiotik s lékovými transportéry pro jejich farmakokinetiku a toxicitu. Školitel: doc. Trejtnar

Patobiochemie a xenobiochemie

 • Vliv stárnutí a vybraných patologických stavů na aktivity a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů
 • Vliv vybraných flavonoidů na aktivity a expresi biotransformačních enzymů
 • Přírodní látky a jejich deriváty v protinádorové léčbě

Toxikologie přírodních látek

 • Optimalizace GC/MS technik v analýze potenciálně toxických přírodních látek (Optimalization of  GC/MS techniques in analysis of potentially poisonous natural compounds) (Školitel L. Opletal, konzultant L. Cahlíková)
 • Sekundární metabolity vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae a jejich toxicita III. Secondary metabolites of selected species of family Amaryllidaceae and their toxicity. III. (Školitel L. Opletal, konzultant L. Cahlíková)
 • Studium sekundárních metabolitů rostlin I. Alkaloidy některých taxonů třídy Magnoliopsida a jejich potenciálně toxický účinek na lidské cholinesterasy. Study of plant secondary metabolites I. Alkaloids of some taxa of the class Magnoliopsida and their potentially toxic effect on human cholinesterases. ((Školitel L. Opletal, konzultant J. Chlebek).
 • Interakce sekundárních metabolitů rostlin s léčivy (Interactions of plant secondary metabolites and drugs), (školitel L. Jahodář, konzultant J. Karlíčková)

Farmaceutická technologie

K přijetí 5-6 interních doktorandů v češtině:

 1. Teorie lisování tablet (Doc. M. Řehula)
 2. Charakterizace vazeb v tabletách (Doc. M. Řehula)
 3. Studium struktury tablet (Doc. M. Řehula)
 4. Vývoj průmyslově vyráběných léčivých přípravků (Doc. M. Řehula)
 5. Využití fyzikálních metod v hodnocení farmaceutických pomocných látek (doc. Šklubalová)
 6. Využití nanovlákenných materiálů v medicíně a farmacii (vybraná témata ve spolupráci s Institutem Contipro – prof. Rabišková, doc. Šklubalová, doc. Řehula)

K přijetí 2 interních doktorandů v češtině:

 1. Formulace a testování potenciálních biodegradabilních léků (doc. Dittrich, školitel specialista PharmDr. E. Šnejdrová)
 2. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy (doc. Dittrich, školitel specialista PharmDr. E. Šnejdrová)
 3. Biodegradabilní medikované nanočástice (doc. Dittrich, školitel specialista PharmDr. E. Šnejdrová)
 4. Oligoesterové reotropní implatabilní systémy (doc. Dittrich, školitel specialista PharmDr. E. Šnejdrová)

Doktorand může též navrhnout vlastní téma.

Bioorganická chemie

 1. Syntéza substituovaných tetrazolů a jejich isosterních analogů a sledování jejich biologických vlastností (Prof. Alexandr Hrabálek)
 2. Syntéza a vlastnosti dusíkatých heterocyklů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 3. Syntéza a vlastnosti substituovaných tetrazolů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 4. Syntéza biologicky aktivních heterocyklů s využitím katalýzy tranzitními kovy (prof. Milan Pour)
 5. Organokatalytické vlastnosti chinazolinových alkaloidů a jejich derivátů (prof. Milan Pour)
 6. Nová potenciální antiastmatika odvozená od přírodních látek (zahrnuje samostatné biologické testování) (prof. Milan Pour)
 7. Syntéza ceramidů odvozených od 6-hydroxysfingosinu a studium jejich chování v kožní bariéře (doc. Kateřina Vávrová)
 8. Transdermální podání acyklických nukleosidfosfonátů (doc. Kateřina Vávrová)
 9. Využití NMR spektroskopie při strukturní analýze sekundárních metabolitů (doc. Jiří Kuneš)
 10. Design a syntéza látek s antimikrobiální aktivitou (Prof. Vinšová)
 11. Syntéza a biologické hodnocení nových potenciálně antibakteriálně aktivních molekul (Prof. Vinšová)
 12. Syntéza a biologické hodnocení antimykobakteriálně aktivních derivátů dusíkatých heterocyklů (Doc. Věra Klimešová)
 13. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (PharmDr. Karel Palát)
 14. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (PharmDr. Karel Palát)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS