Témata disertačních prací pro rok 2012/13

Bioanalytická chemie

V češtině

 1. Bioanalytické studie diagnostických markerů s využitím UHPLC (prof.Solich – konzultant doc.Solichová)
 2. Využití UHPLC-MS k analýze klinicky významných látek (doc.Nováková)
 3. Využití HPLC pro kontrolu kvality potravních doplňků (doc.Šatinský)
 4. Vývoj elektroforetických metod analýzy biologicky aktivních látek (doc.Polášek)
 5. Automatizace přípravy vzorků pomocí sekvenční injekční analýzy (prof. Solich, konzultant - dr. Sklenářová)
 6. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze biologicky aktivních látek (doc.Šatinský)
 7. Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom (doc.Adam, FN Olomouc)
 8. Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí ortogonální GCxGC-TOF MS (doc.Adam, FN Olomouc)

V angličtině:

 1. Application of UHPLC-MS for analysis of clinically important compounds (doc.Nováková)

Bioorganická chemie

 1. Syntéza biologicky aktivních heterocyklů s využitím katalýzy tranzitními kovy (prof. Milan Pour)
 2. Organokatalytické vlastnosti chinazolinových alkaloidů a jejich derivátů (prof. Milan Pour)
 3. Nová potenciální antiastmatika odvozená od přírodních látek (zahrnuje samostatné biologické testování) (prof. Milan Pour)
 4. Syntéza substituovaných tetrazolů a jejich isosterních analogů a sledování jejich biologických vlastností (Prof. Alexandr Hrabálek)
 5. Syntéza a vlastnosti dusíkatých heterocyklů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 6. Syntéza a vlastnosti substituovaných tetrazolů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 7. Syntéza substituovaných derivátů dusíkatých heterocyklů a studium jejich biologických aktivit (Doc. Věra Klimešová)
 8. Syntéza analogů ceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérovou funkci kůže (doc. Kateřina Vávrová)
 9. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (PharmDr. Karel Palát)
 10. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (PharmDr. Karel Palát)
 11. Salicylanilidové karbonáty, syntéza a antibakteriální aktivita (Prof. Jarmila Vinšová)
 12. Proléčiva na bázi esterů (Prof. Jarmila Vinšová)
 13. Salicylanilidové fosfáty, syntéza a antibakteriální aktivita (Prof. Jarmila Vinšová)
 14. Synthesis of ceramide analogues and evaluation of their effects on the skin barrier function (doc. Kateřina Vávrová)

Farmaceutická analýza

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím kapalinové chromatografie (prof.Klimeš).
 2. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (prof.Klimeš/ konzultant Dr.Kučera)
 3. Analytické a bioanalytické hodnocení nových protinádorových léčiv (prof. Klimeš/konzultant Dr.Kovaříková)
 4. Analytické a bioanalytické hodnocení nových potenciálních léčiv ze skupiny chelátorů železa (prof.Klimeš/konzultant Dr.Kovaříková)
 5. Vývoj a validace chirálních bioanalytických HPLC metod pro studium stereospecificity v biotransformaci prochirálních léčiv (doc. Nobilis)
 6. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (doc.Sochor)
 7. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí HPLC (prof. Solich)
 8. Využití 2D-HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc.Šatinský)
 9. Využití UHPLC-MS k analýze farmaceuticky významných látek (dr. Nováková)
 10. Vývoj elektroforetických metod stanovení farmaceuticky významných látek (doc.Polášek)
 11. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro automatizaci extrakčních postupů (prof. Solich, konzultant - dr. Sklenářová)
 12. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze farmaceuticky významných látek (doc.Šatinský)

Farmaceutická chemie

V češtině

 1. Syntéza potenciálních léčiv ze skupiny derivátů pyrazinu (prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.)
 2. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy (doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.)
 3. Výzkum interakce makrocyklických látek na bázi dusíkatých heterocyklů se světelným zářením (doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.)

V angličtině

 1. Synthesis of Antimycobacterial Active Pyrazine Derivatives (Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.)

Farmaceutická technologie

 1. Formulace a testování potenciálních biodegradabilních léků (doc. M. Dittrich)
 2. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy (doc. M. Dittrich)
 3. Biodegradabilní medikované nanočástice (doc. M. Dittrich)
 4. Oligoesterové reotropní implatabilní systémy (doc. M. Dittrich)
 5. Matematické modelování lisovacího procesu (doc. M. Řehula)
 6. Viskoelastická charakterizace lisovacího procesu (doc. M. Řehula)
 7. Charakterizace vazeb vznikajících při lisovacím procesu (doc. M. Řehula)
 8. Elektroporační aplikace léčiv (doc. P. Doležal)
 9. Studium vlastností nano a mikrovlákenných nosičů biologicky aktivních látek na bázi derivátů hyaluronanu (doc. Z. Šklubalová)
 10. Volné téma podle návrhu uchazeče

Farmakognosie

V češtině

 1. Kultury léčivých rostlin in vitro.(doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 2. Fytochemická analýza a biologická aktivita vybraných léčivých rostlin. (doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 3. Rostlinné polyfenoly a jejich antioxidační aktivita. (Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.)
 4. Optimalizace GC/MS technik v analýze přírodních látek
 5. Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae I.: analýza, izolace, identifikace.
 6. Transport flavonoidů přes membrány rostlinných buněk. (doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., školitel specialista PharmDr. Jan Martin, Ph.D.)

V angličtině

 1. Flavonoid transport through plant cell membranes (doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., školitel specialista PharmDr. Jan Martin, Ph.D.)

Toxikologie přírodních látek

 1. Interakce sekundárních metabolitů rostlin s léčivy (Interactions of plant secondary metabolites and drugs), (prof. Jahodář)
 2. Izolace některých minoritních isochinolinových alkaloidů a jejich potenciální toxicita (isolation of some minority isoquinoline alkaloids and their potential toxicity). (doc. L. Opletal, školitel-specialista ing. L. Cahlíková)
 3. Alkaloidy vybraných taxonů podtřídy Lamiidae a sledování jejich potenciální neurotoxicity (Alkaloids of selected taxons from subclass Lamiidae and evaluation of their potential neurotoxicity). (doc. L. Opletal)
 4. Sekundární metabolity vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae a jejich toxicita I. Secondary metabolites of selected species of family Amaryllidaceae and their toxicity.I. (Doc. L. Opletal, školitel-specialista Ing. L. Cahlíková)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Metabolismus léčiv v rostlinách (prof. Skálová, školitel-specialista RNDr. Radka Podlipná, Ph.D./AVČR)
 2. Interakce nutraceutik s vybranými léčivy (doc. Szotáková)

Farmakologie a toxikologie

 1. Porovnání účinků flavonoidů při perorálním a intravenozním podání za fyziologických a patologických podmínek (Prof. Hrdina)
 2. Molekulární podstata lékových interakcí (Doc. Pávek)
 3. Studium biologického chování nově vyvíjených radiofarmak v předklinických experimentech (prof. Lázníček)
 4. Molekulárně biologické aspekty rezistence protinádorové terapie (prof. Štaud)
 5. Studium membránových transportérů léčiv a jejich vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku (prof. Štaud)
 6. Antiretrovirální farmakoterapie v těhotenství (prof. Štaud)

Klinická farmacie

 1. Analýza compliance léčiv u různých populačních skupin nemocných (revmatické onemocnění, osteoporóza, diabetes mellitus) (Prof. Vlček)
 2. Analýza faktorů bezpečnosti farmakoterapie (nemocniční a ambulantní prostředí) (Prof. Vlček)
 3. Analýza spotřeby protiinfekčních léčiv (Prof. Vlček)
 4. Farmakogenetika při individualizaci terapie (Doc. Pávek)
 5. Lékové interakce s potravními doplňky (Doc. Pávek)

Sociální farmacie – lékárenství

 1. Československá a česká farmacie- projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování. (doc. Dohnal)
 2. Československá farmacie v 1. světové válce.(doc. Dohnal)
 3. Proměny české farmacie po roce 1989. (doc. Dohnal)
 4. Příspěvky k dějinám farmaceutického průmyslu v ČR, dějiny vybraných firem. (doc. Dohnal)
 5. Nepoužitelná léčiva – medicínské a ekonomické problémy (doc. Kolář)
 6. Analýza faktorů majících vliv na adherenci k léčbě DM (Prof. Vlček, dr. Vytřísalová)
 7. Analýza faktorů majících vliv na adherenci k léčbě DM (Prof. Vlček, Dr. Vytřísalová)
 8. Vliv intervence farmaceuta na adherenci k léčbě u diabetiků (Prof. Vlček, Dr. Vytřísalová)
 9. Bezpečnost potravinových doplňků (Dr. Pokladníková)

Institut pro studium lékařských nanobiotechnologií

Náměty pro postgraduální studium v rámci „Institutu pro studium lékařských nanobiotechnologií“ realizované ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové
Interní doktorand FaF UK bude pracovat na dohodnutém tématu disertační práce ve firmě Contipro pod vedením příslušného konzultanta.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS