Témata disertačních prací pro rok 2011/12

Bioanalytická chemie

 V češtině

 1.  Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu (prof.Solich – konzultant doc. Solichová, FN Hradec Králové)
 2. Bioanalytické studie diagnostických markerů s využitím UHPLC (prof.Solich)
 3. Využití UHPLC-MS k analýze klinicky významných látek (dr.Nováková)
 4. Využití HPLC pro kontrolu kvality potravních doplňků (doc.Šatinský)
 5. Vývoj elektroforetických metod analýzy biologicky aktivních látek (doc.Polášek)
 6. Analýza vody pomocí sekvenční injekční analýzy (prof. Solich, konzultant - dr. Sklenářová)
 7. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze biologicky aktivních látek (doc.Šatinský)
 8. Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí LC-TMS (doc.Adam, FN Olomouc)
 9. Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí ortogonální GCxGC-TOF MS (doc.Adam, FN Olomouc)  

V angličtině:                                               

 1. Development of chromatographic method for determination of clinically important markers (prof.Solich)
 2. Application of UHPLC-MS for analysis of clinically important compounds (dr.Nováková)

Bioorganická chemie

V češtině 

 1. Syntéza tetrazolů a jejich isosterních analogů a sledování jejich biologických vlastností (Prof. Alexandr Hrabálek)
 2. Syntéza a vlastnosti dusíkatých heterocyklů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 3. Syntéza a vlastnosti substituovaných tetrazolů (Prof. Alexandr Hrabálek)
 4. Syntéza derivátů dusíkatých a sirných heterocyklů s antimykobakteriální aktivitou (Doc. Věra Klimešová)
 5. Deriváty vasicinu jako potenciální organokatalyzátory (Prof. Pour)
 6. Analýza struktury alkaloidů metodami multidimensionální NMR spektroskopie (doc. Kuneš)
 7. Studium karbamátových typů proléčiv (Prof. Jarmila Vinšová)
 8. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (PharmDr. K. Palát)
 9. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (PharmDr. K. Palát)
 10. Syntéza analogů ceramidů s modifikovanou polární hlavou a hodnocení jejich vlivu na bariérovou funkci kůže (doc. Kateřina Vávrová)
 11. Syntéza analogů alfa-hydroxy a omega-acyloxyceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérovou funkci kůže (doc. Kateřina Vávrová)

V angličtině 

 1. Study of carbamate prodrugs (prof. Jarmila Vinšová)
 2. Synthesis of ceramide analogues and evaluation of their effects on the skin barrier function (doc. Kateřina Vávrová)

Farmaceutická analýza 

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím HPLC (doc. Klimeš)
 2. Vývoj analytických metod a jejich využití pro hodnocení biologicky aktivních látek s využitím HPLC-MS.(doc. Klimeš, konzultant - dr.Kovaříková)
 3. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (doc.Klimeš, konzultant dr. Kučera)
 4. HPLC hodnocení léčiv s využitím mikroextrakce tuhou fází.(doc.Sochor)
 5. Stanovení oligosacharidů hyaluronové kyseliny v biologických aplikacích. (doc.Lázníčková)
 6. Využití kapalinové chromatografie s tandemovým uspořádáním detektorů ve studiu osudu léčiv v organism (doc.Nobilis)
 7. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí HPLC (prof. Solich)
 8. Využití 2D-HPLC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc.Šatinský)
 9. Využití UHPLC-MS k analýze farmaceuticky významných  látek (dr. Nováková)
 10. Vývoj elektroforetických metod stanovení farmaceuticky významných látek (doc.Polášek)
 11. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro automatizaci extrakčních postupů (prof. Solich, konzultant - dr. Sklenářová)
 12. Využití sekvenční injekční analýzy k analýze farmaceuticky významných látek (doc.Šatinský)   

Farmaceutická chemie

V češtině

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (doc. PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)
 3. Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (doc. PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 4. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy (doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.)

V angličtině

 1. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (Assoc. Prof. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)  

Farmaceutická technologie

V češtině

 1. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy ( doc. Dittrich)
 2. Biodegradabilní medikované nanočástice (doc. Dittrich)
 3. Matematické modelování lisovacího procesu (doc. Řehula)
 4. Viskoelastická charakterizace lisovacího procesu (doc. Řehula)
 5. Dávkování očních kapek  (dr. Šklubalová) 

V angličtině

 1. Eye drops dosing (dr. Šklubalová) 

Farmakognosie 

V češtině

 1. GC-MS analýza alkaloidních druhů z čeledi Amaryllidaceae. /Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc./
 2. Sledování biogeneze alkaloidů v ontogenetickém vývoji vybraného druhu  čeledi Amaryllidaceae. /Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc./
 3. Kultury léčivých rostlin in vitro.(doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 4. Fytochemická analýza a biologická aktivita vybraných léčivých rostlin. (doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 5. Rostlinné polyfenoly a jejich antioxidační aktivita. /Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc./

V angličtině

 1. Phytochemical analysis and biological activity of the selected medicinal plants.(doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)
 2. In vitro medicinal plant cultures. (doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)

 Toxikologie přírodních látek

 1. Studium biologické aktivity alkaloidů  vybraných druhů rostlin čeledi Amaryllidaceae (Doc. RNDr. Lubomír Opletal CSc., školitel specialista Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.)
 2. Vliv sekundárních metabolitů vybraného taxonu na cholinesterasy in vitro II. (Doc. RNDr. Lubomír Opletal CSc.)
 3. Interakce sekundárních rostlinných metabolitů s léčivy ( Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.)

Farmakologie a toxikologie

 1. Analýza biologického chování kyseliny hyaluronové a jejich derivátů
  Studium biologického chování radioaktivně značených receptorově specifických peptidů na molekulární a buněčné úrovni (prof. Lázníček)
 2.  Screening nových látek chelatujících železo – in vivo a in vitro studie (prof. Hrdina)
 3.  Studium determinujících faktorů bioeliminace léčiv (doc. Trejtnar)
 4.  Studium membránových transportérů léčiv a jejich vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku 1 (doc. Štaud)
 5. Studium membránových transportérů léčiv a jejich vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku 2 (doc. Štaud)
 6. Klinická farmakologie v intenzivní péči (ve spolupráci s Klinikou gerontologickou a metabolickou, FNHK) (doc. Štaud)
 7. Molekulární podstata lékových interakcí a variability účinku léčiv (doc. Pávek)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Charakterizace enzymů pomocí diferenční skenovací fluorimetrie (prof. Wsól)
 2. Využití afinitní chromatografie v separaci membránově vázaných proteinů (prof. Wsól)
 3. Studium kardioprotektivních účinků nových aroylhydrazonových prochelátorů železa aktivovaných oxidačním stresem (doc. Šimůnek)
 4. Studium molekulárních mechanizmů a možností farmakologické prevence kardiotoxicity antracyklinových cytostatik (doc. Šimůnek)
 5. Antiproliferativní účinky nových derivátů paclitaxelu (doc. Skálová)
 6. LC-MS identifikace a kvantifikace metabolitů léčiv (doc. Skálová)
 7. Léková rezistence a její vznik u parazitických helmintů (doc. Szotáková)

Klinická farmacie

V češtině i v angličtině

 • Analýza používání protiinfekčních léčiv (prof. Vlček) (dle specializace lékaře, incidenci výskytu rezistentních kmenů apod.)
 • Analýza lékových problémů v lékařské či farmaceutické péči (především u seniorů) (prof. Vlček)
 • Analýza adherence k léčivům u různých nosologických jednotek a věkových skupin (prof. Vlček)

Sociální farmacie - lékárenství   

V češtině i v angličtině 

 • Kultura bezpečnosti ve farmakoterapii a faktory které jí ovlivňují (prof. Vlček)
 • Analýza efektivity  výukových metod pro farmaceutickou péči (prof. Vlček)

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS