Témata disertačních prací pro akademický rok 2010/11

Bioanalytická chemie

Česky

 1. Stanoveni diagnostických indikátorů závažných onemocněni pomocí HPLC (prof. Solich, konzultant - dr. Solichová)
 2. Využití UPLC-MS k analýze biologicky aktivních látek (prof. Solich, konzultant – dr. Nováková)
 3. Bioanalytické studie léčivých látek s využitím separačních metod (prof. Solich)
 4. Využití systémů přepínání kolon v HPLC pro úpravu biologických vzorků (doc. Šatinský)
 5. Využití elektroforetických metod v analýze biologicky aktivních látek (doc. Polášek)
 6. Analýza vybraných onkologických biomarkerů (Doc. T. Adam, FN Olomouc)
 7. Diagnostika metabolických poruch (Doc. T. Adam, FN Olomouc)

Anglicky

 1. Development of HPLC method for determination of clinically important markers (prof. Solich)
 2. Application of UPLC-MS for analysis of clinically important compounds (prof. Solich, consultant - dr. Nováková)

Bioorganická chemie

 1. Syntéza dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou I (Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.)
 2. Antimykobakteriálně aktivní deriváty pyridinu: syntéza a studium SAR (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.)
 3. Cytotoxické 3,5-disubstituované pentenolidy (Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D)
 4. Analoga gelastatinu: syntéza a biologické hodnocení (Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D)
 5. Syntéza analogů ceramidů a jejich vliv na bariérové vlastnosti kůže (doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D)
 6. Transdermální podání antivirotik a antineoplastik (doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D)
 7. Syntéza a hodnocení akcelerantů transdermální permeace léčiv (doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D)
 8. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (PharmDr. K. Palát, CSc.)
 9. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (PharmDr. K. Palát, CSc.)
 10. Prodrug formy fenolických látek (Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.)
 11. Syntéza nových antibakteriálně aktivních sloučenin na bázi zdvojení molekul. (Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.)

Farmaceutická analýza

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím chromatografických metod (doc. Klimeš)
 2. Vývoj analytických metod a jejich využití pro hodnocení biologicky aktivních látek s využitím HPLC-MS.(doc. Klimeš, konzultant - dr.Kovaříková)
 3. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (doc.Klimeš, konzultant dr. Kučera)
 4. Vývoj a validace bioanalytických HPLC metod pro farmakokinetické a metabolické studie léčiv (doc. Nobilis)
 5. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (doc. Sochor)
 6. Stanovení farmaceuticky významných látek elektromigračními separačními metodami. (doc. Polášek)
 7. Vývoj kapilárních elektroforetických metod pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Pospíšilová)
 8. Analýzy biologicky aktivních látek s využitím separačních metod (doc. Šatinský)
 9. Stanoveni biologicky aktivních látek pomocí HPLC (prof. Solich)
 10. Využití UPLC-MS k analýze farmaceuticky významných látek (prof. Solich, konzultant - dr. Nováková)
 11. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro úpravu vzorků a separaci (prof. Solich, konzultant - dr. Sklenářová)

Farmaceutická chemie

Česky

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (doc.PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)
 3. Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (doc.PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 4. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy (doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.)

Anglicky

 1. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (Assoc. Prof. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)

Famaceutická technologie

 1. Transdermální přípravky (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.)
 2. Lipidické nanodisperzní aplikační soustavy (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.)
 3. Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.)
 4. Aplikační soustavy s obsahem permeačních modulátorů (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.)
 5. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.)
 6. Biodegradabilní medikované nanočástice (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.)
 7. Interakce polyesterů a polyesteramidů s hydrofilním prostředím (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.)
 8. Oligoesterové reotropní implatabilní systémy (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.)
 9. Matematické modelování lisovacího procesu (Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.)
 10. Viskoelastická charakterizace lisovacího procesu (Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.)
 11. Charakterizace vazeb vznikajících při lisovacím procesu (Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.)

Farmakognosie

 1. Kultury in vitro (doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.)

Farmakologie a toxikologie

 1. Studium bioeliminace vývojových léčiv in vitro a in vivo (doc. Trejtnar)

Klinická farmacie

 

 1. Analýza vztahu lékařů, pacientů a farmaceutů k OTC léčivu se zaměřením na antibiotika (prof. Vlček)
 2. Analýza terapeutické a ekonomické hodnoty biologické léčby u revmatických onemocnění (prof. Vlček)
 3. Analýza lékových problémů z pohledu lékárníka (prof. Vlček)
 4. Analýza kvality lékové anamnézy ve zdravotnické dokumentaci a jejího vlivu na lékové problémy (prof. Vlček)
 5. Analýza racionálního využívání protiinfekčních léčiv (prof. Vlček)

Sociální farmacie - lékarenství

 1. Analýza vlivu pozitivního listu na lékovou spotřebu v nemocnici (prof. Vlček)
 2. Analýza možnosti budování kultury bezpečnosti v nemocnici (prof. Vlček)
 3. Analýza výskyt lékových problémů v nemocnici a zapojení nemocničního lékárníka do jejich řešení (prof. Vlček)
 4. Možnosti rozvoje farmakovigilance v nemocnici a role nemocničního lékárníka (prof. Vlček)
 5. Analýza lékových problémů spojených s požadavky na akreditaci nemocnice (prof. Vlček)
 6. Analýza požadavků na farmakoterapii spojené s akreditací nemocnice v ČR a srovnání s jinými zeměmi (prof. Vlček)

Toxikologie přírodních látek

 

 1. Sekundární metabolity rostlin a screening jejich biologických účinků (doc. Opletal, konzultant - Ing. Cahlíková)
 2. Alkaloidy a jejich zásah do fyziologických funkcí (doc. Opletal)
 3. Interakce sekundárních rostlinných metabolitů s léčivy (prof. Jahodář)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS