Témata disertačních prací pro akademický rok 2009/10

Farmaceutická analýza

 1. Farmaceuticko-analytické studie vybraných léčiv s využitím chromatografických metod(doc.Klimeš)
 2. Vývoj analytických metod a jejich využití pro hodnocení biologicky aktivních látek s využitím HPLC-MS.(Doc.Klimeš, Dr.Kovaříková)
 3. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (doc.Klimeš., Dr.Kučera)
 4. Vývoj a validace bioanalytických HPLC metod pro farmakokinetické a metabolické studie léčiv (doc.Nobilis)
 5. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (doc.Sochor)
 6. Stanovení farmaceuticky významných látek elektromigračními separačními metodami. (doc.Polášek)
 7. Využití chromatografických metod v analýze léčivých přípravků (prof.Solich)
 8. Využití UPLC-MS k analýze biologicky aktivních látek (prof.Solich)
 9. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro úpravu vzorků a separaci. (prof.Solich)
 10. Stanoveni diagnostických indikátorů závažných onemocněni pomocí HPLC (prof.Solich)
 11. Analýza biologicky aktivních látek s využitím separačních metod. (Doc.Šatínský)

Farmaceutická chemie

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (doc. M. Doležal) – pro prezenční formu studia
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. V. Opletalová) – pro prezenční formu studia
 3. Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (doc. M. Doležal) – pro kombinovanou formu studia
 4. Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních reaktivátorů acetylcholinesterasy (doc. V. Opletalová) – pro kombinovanou formu
 5. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (Assoc. Prof. M. Doležal) – only full time form of study

Bioorganická chemie

 1. Syntéza dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou I (Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.)
 2. Syntéza dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou II (Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.)
 3. Syntéza dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou III (Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.)
 4. Antimykobakteriálně aktivní látky: syntéza a studium vztahů aktivita – struktura (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.)
 5. Cytotoxické 3,5-disubstituované pentenolidy (Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D)
 6. Analoga gelastatinu: syntéza a biologické hodnocení (Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D)
 7. Deriváty ceramidů jako modulátory bariérové funkce kůže – syntéza a hodnocení (PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.)
 8. Syntéza kardioprotektivních chelátorů železa (PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.)
 9. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (PharmDr. Karel Palát, CSc.)
 10. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (PharmDr. Karel Palát, CSc.)
 11. Vývoj a syntéza nových antimikrobiálně aktivních sloučenin působících vůči resistentním kmenům (Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Výzkum nových lidských membránově vázaných karbonylreduktas (Wsól)
 2. Metabolismus a toxicita vybraných cytostatik v nádorových buňkách (Skálová)
 3. Chemopreventivní účinek flavonoidů ve střevních buňkách (Skálová)
 4. Faktory ovlivňující aktivitu a expresi biotransformačních enzymů (Szotáková)
 5. Analýza membránových proteinů patogenní bakterie Francisella tularensis (Stulík)
 6. Identifikace faktorů virulence bakterie Francisella tularensis I (Stulík)
 7. Identifikace faktorů virulence bakterie Francisella tularensis II (Stulík)

Gerontofarmacie

 1. Analýza radioaktivně značené hyaluronové kyseliny a jejich metabolitů v biologickém materiálu (Lázníčková)
 2. Radioaktivní značení biologicky aktivních sloučenin a kontrola jejich kvality (Lázníčková)
 3. Viskoelasticita měkkých tkání, změny během stárnutí (Ďoubal)
 4. Viskoelasticita kostí, změny během stárnutí (Ďoubal)
 5. Markery biologického věku (Klemera)

Klinická farmacie

 1. Analýza spotřeby antibiotik (Prof. Vlček, Dr. Matoulková)
 2. Analýza vlivu chování pacienta se sklerodermií na terapeutickou hodnotu antidiabetik (Prof. Vlček)
 3. Analýza terapeutické a ekonomické hodnoty biologické léčby u revmatických onemocnění (Prof. Vlček)
 4. Analýza lékových problémů z pohledu lékárníka (Prof. Vlček)
 5. Analýza kvality lékové anamnézy ve zdravotnické dokumentaci a jejího vlivu na lékové problémy (Prof. Vlček)
 6. Analýza racionálního využívání protiinfekčních léčiv (Prof. Vlček)
 7. Analýza efektivity farmakoterapie v rámci lékařské péče a samoléčení u nemocných s diabetem mellitus (Doc. Šmahelová)
 8. Analýza efektivity farmakoterapie v rámci lékařské péče a samoléčení u nemocných se sklerodermií (Prof. Vlček)
 9. Analýza správného podávání léčiv do kanyly a do PEG ve FN (Prof. Vlček)
 10. Analýza lékových problémů při preskripci, dispenzaci a podávání (Prof. Vlček)
 11. Analýza lékových problémů v geriatrii (Dr. Fialová)

 

Sociální farmacie - lékárenství

 1. Analýza vlivu pozitivního listu na lékovou spotřebu v nemocnici (Dr. Práznovcová)
 2. Analýza možnosti budování kultury bezpečnosti v nemocnici (Prof. Vlček)
 3. Analýza výskyt lékových problémů v nemocnici a zapojení nemocničního lékárníka do jejich řešení (Prof. Vlček, Dr. Matoulková)
 4. Možnosti rozvoje farmakovigilance v nemocnici a role nemocničního lékárníka (Dr. Práznovcová)
 5. Analýza lékových problémů spojených s požadavky na akreditaci nemocnice (Dr. Práznovcová)
 6. Analýza požadavků na farmakoterapii spojené s akreditací nemocnice v ČR a srovnání s jinými zeměmi (Dr. Práznovcová)
 7. Dějiny farmacie: Československá a česká farmacie- projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování (Doc. Dohnal)
 8. Dějiny farmacie: Československá a česká vojenská farmacie po 2. světové válce (Doc. Dohnal)
 9. Aktuální vybrané problémy lékárenství v ČR (Dr. Kotlářová)
 10. Postavení českého lékárenství v evropském kontextu (Dr. Kotlářová)
 11. Srovnání českého lékárenství s evropským lékárenstvím (Dr. Kotlářová)
 12. Analýza odměňování lékáren v ČR a v zahraničí za výkon lékárenské péče (Dr. Kotlářová)
 13. Kritické hodnocení informací o léčivých přípravcích určených odborné a laické veřejnosti (Dr. Matoulková)

Farmaceutická technologie

 1. Biodegradabilní systémy s aplikací na mukózy (Doc. Dittrich)
 2. Biodegradabilní medikované nanočástice (Doc. Dittrich)
 3. Lipidické nanodisperzní aplikační soustavy (Doc. Doležal)
 4. Nanovlákenné membrány pro aplikaci léčiv (Doc. Doležal)
 5. Teorie lisování tablet - plasticita a elasticita tabletovin (Doc. Řehula)
 6. Teorie lisování tablet - fyzikální a chemické vazby v tabletách (Doc. Řehula)
 7. Sublingual drug delivery systems (Doc. Doležal)

Toxikologie přírodních látek

 1. Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z vybraných taxonů čeledi Papaveraceae a Fumariaceae II
 2. Vliv sekundárních metabolitů vybraného taxonu na cholinesterasy in vitro II.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS