Témata disertačních prací pro akademický rok 2008/9

Bioorganická chemie

 • Cytotoxické 3,5-disubstituované pentenolidy (prof. Pour)
 • Analoga gelastatinu: syntéza a biologické hodnocení (prof. Pour)
 • Antimykobakteriálně aktivní látky (syntéza, studium jejich aktivity ve vztahu ke struktuře a vlastnostem (doc. Klimešová)
 • Syntéza nových antimikrobiálně aktivních léčiv a proléčiv (doc. Vinšová)
 • Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (doc. Klimešová)
 • Počítačové modelování biologicky aktivních látek (doc. Klimešová)
 • Chemoterapeutika na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. Hrabálek)
 • Syntéza analogů aramidů (dr. Vávrová)
 • Modulátory bariérové funkce kůže (dr. Vávrová)
 • Design of new potential active antimicrobial agents (prof. Pour)
 • Total synthesis of antifungally active natural products and their analogues (prof. Pour)

Farmaceutická chemie

 • Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (doc. M. Doležal) 2x – pro prezenční formu studia
 • Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (doc. M. Doležal) – pro prezenční formu studia
 • Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (doc. M. Doležal) – pro kombinovanou formu studia
 • Vztah mezi strukturou a účinkem potenciálních reaktivátorů acetylcholinesterasy (dr. Opletalová) – pro kombinovanou formu
 • Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (Assoc. Prof. M. Doležal) – only full time form of study

Farmaceutická technologie

 • Biodegradabilní nanočásticové systémy (doc. Dittrich)
 • Lipidické nanodisperzní aplikační systémy (doc. P. Doležal)
 • Biofarmaceutické vlastnosti nanovlákenných membrán (doc. P. Doležal)
 • Mechanismus formování tablet s ohledem na plasticitu a elasticitu pomocných látek (doc. Řehula)
 • Mechanismus formování tablet s ohledem na charakter strukturálních vazeb (doc. Řehula)

Farmakognozie

 • Fytochemický průzkum terapeuticky významných drog (doc.Dušek)
 • Kultury in vitro (doc.Dušek)

Farmakologie a toxikologie

 • Helmintorezistence v chovech zvířat v ČR, její prevalence, intenzita, typy (prof. Lamka)
 • Studium látek s bronchoprotektivními účinky pomocí metod in vitro a in vivo (dr. Vopršalová)
 • Screening nových látek chelatujících železo - in vivo a in vitro studie (doc. Hrdina)

Gerontofarmacie

 • Biomechanika a biologický věk (prof. Ďoubal)

Klinická farmacie

 • Následné analýzy studií z kontrolovaných klinických studií epidemiologického charakteru zaměřené na vakcinaci (doc. Vlček)
 • Analýza identifikace lékových pochybení za tátou – srovnávací studie s Norskem a Švédskem (doc. Vlček).
 • Analýza možností budování kultury bezpečnosti ve fakultní nemocnici a role klinického farmaceuta (doc. Vlček, dr. Macek)

Kontrola chemických léčiv

 • Analytické studie modulátorů transdermální penetrace s využitím HPLC-MS (doc. Klimeš)
 • Vývoj analytických metod a jejich využití pro hodnocení biologicky aktivních látek s využitím HPLC-MS (doc. Klimeš, dr. Kovaříková)
 • Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (doc. Klimeš, dr. Kučera)
 • Vývoj a validace bioanalytických HPLC metod pro farmakokinetické a metabolické studie léčiv (doc. Nobilis)
 • Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (doc. Sochor)
 • Využití elektroforetických metod v analýze biologicky aktivních látek (doc. Pospíšilová)
 • Využití elektroforetických metod v analýze látek přírodního původu (doc. Pospíšilová)
 • Stanovení farmaceuticky významných látek elektromigračními separačními metodami (doc. Polášek)
 • Stanoveni diagnostických indikátorů závažných onemocněni pomocí HPLC (prof. Solich)
 • Využití chromatografických metod v analýze léčivých přípravků (prof. Solich)
 • Využití UPLC-MS k analýze biologicky aktivních látek (prof. Solich)
 • Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro úpravu vzorků a separaci (prof. Solich)
 • Využití automatizovaných průtokových metod (SIA, FIA) ve farmaceutické analýze (doc. Polášek)

Patobiochemie a xenobiochemie

 • Purifikace, izolace a charakterizace vybraných lidských karbonylreduktas ( „Purification, isolation, and characterization of selected human’s carbonyl reductases“) (doc. Wsól)
 • Studium cytoprotektivních účinků chelátorů biologických kovů (dr. Šimůnek)
 • In vitro modelové systémy pro studium metabolismu xenobiotik ve střevě (doc. Skálová)
 • Biotransformace a biologické aktivity xenobiotik v rostlinách (doc. Skálová)
 • Využití LC/MS pro studium biotransformace xenobiotik (doc. Szotáková)
 • Faktory ovlivňující biotransformační enzymy (doc. Szotáková)

Sociální farmacie – lékárenství

 • Československá a česká farmacie – projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování.
 • Československá vojenská farmacie po 2. světové válce. (doc. Dohnal)

Toxikologie přírodních látek

 • Vliv sekundárních metabolitů vybraného taxonu na cholinesterasy in vitro (doc. Opletal)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS