Témata disertačních prací pro akademický rok 2007/8

Bioorganická chemie

 1. Syntéza a biologické vlastnosti dusíkatých heterocyklů (Doc. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.)
 2. Akcelerant transdermální permeace (Doc. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.)
 3. Antimykobakteriálně aktivní látky (syntéza, studium jejich aktivity ve vztahu ke struktuře a vlastnostem) (Doc. RNDr. V.Klimešová, CSc.)
 4. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (Doc. RNDr. V. Klimešová, CSc.)
 5. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. V. Klimešová, CSc.)
 6. Design nových potenciálně aktivních antimikrobiálních látek (Doc. RNDr. J. Vinšová, CSc.)
 7. Kaskádové Pd-katalyzované cyklizace v syntéze biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. M. Pour, Ph.D.)
 8. Totální syntéza biologicky aktivních přírodních látek s laktonovým fragmentem (Doc. RNDr. M. Pour, Ph.D.)
 9. Design of new potential active antimicrobial agents (Doc. RNDr. J. Vinšová, CSc.)
 10. Total synthesis of antifungally active natural products and their analogues (Doc. RNDr. M. Pour, Ph.D.)

Farmaceutická chemie

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (Doc. PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (Doc. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)
 3. Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (Doc. PharmDr. M.Doležal, Ph.D.)
 4. Synthesis of antimycobacterial active pyrazine derivatives (Assoc. Prof. PharmDr. M. Doležal, Ph.D.)

Farmaceutická technologie

 1. Biodegradabilní nanočásticové systémy (Doc. RNDr. M. Dittrich, CSc.)
 2. Teorie lisování tablet (Doc. RNDr. M. Řehula, CSc.)
 3. Lipidické nanodisperzní aplikační systémy (Doc. RNDr. P. Doležal, CSc.)

Farmakognosie

 1. Kultury in vitro (Doc. RNDr. J. Dušek, CSc.)

Farmakologie a toxikologie

 1. Studium biologického chování radioaktivně značených receptorově specifických peptidů cílených pro diagnostiku a terapii nádorů (Prof. PharmDr. Ing. M. Lázniček, CSc.)
 2. Studium transportních systémů pro xenobiotika v ledvinách (Doc. PharmDr. F. Trejtnar, CSc.)
 3. Vliv látek s chelatačními vlastnostmi u modelu stresové kardiomyopatie (Doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.)
 4. Genové regulace faktorů ovlivňujících farmakokinetiku (Doc. PharmDr. F. Štaud, Ph.D., PharmDr. P. Pávek, Ph.D.)
 5. Molekulární podstata lékových interakcí cytostatik (Doc. PharmDr. F. Štaud, Ph.D., PharmDr. P. Pávek, Ph.D.)

Gerontofarmacie

 1. Biologický věk (Prof. RNDr. Ing. S. Ďoubal, CSc.) 2x
 2. Biomechanika a její změny se stárnutím (Prof. RNDr. Ing. S. Ďoubal, CSc.) 2x

Klinická farmacie

 1. Analýza racionální užívání antibiotik v nemocnici (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)
 2. Analýza využití antikoagulační léčby v nemocnic (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)
 3. Analýza farmakoepidemiologických indikátorů u hypolipidemik (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)

Kontrola chemických léčiv

 1. Analytické studie modulátorů transdermální penetrace s využitím HPLC-MS (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 2. Využití HPLC při farmaceuticko-analytických studiích léčiv (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 3. Analytické hodnocení léčiv a potenciálních léčiv ze skupiny látek chelatujících železo (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc., PharmDr. P. Kovaříková, Ph.D.)
 4. Vývoj analytických metod a jejich využití pro hodnocení biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc., PharmDr. P. Kovaříková, Ph.D.)
 5. Možnosti uplatnění nových stacionárních fází v analýze léčiv (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc., PharmDr. R. Kučera, Ph.D.)
 6. Separace a identifikace nečistot v biologicky aktivních látkách (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc., PharmDr. R. Kučera, Ph.D.)
 7. Studium biotransformace potenciálních antineoplastik ze skupiny benzo(c)fluorenů metodami HPLC-DAD-MS (Doc. PharmDr. M. Nobilis, CSc.)
 8. Vývoj a validace bioanalytických HPLC-DAD-MS metod pro farmakokinetické a metabolické studie léčiv MS (Doc. PharmDr. M. Nobilis, CSc.)
 9. Chirální separace enantiomerů prochirálních léčiv typu substituovaných diarylketonů: vývoj a validace metod MS (Doc. PharmDr. M. Nobilis, CSc.)
 10. Analytické hodnocení biologicky aktivních látek pomocí HPLC (Doc. RNDr. J. Sochor, CSc.)
 11. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (Doc. RNDr. J. Sochor, CSc.)
 12. Využití elektroforetických metod v analýze biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 13. Využití elektroforetických metod v analýze látek přírodního původu (Doc. RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 14. Stanovení farmaceuticky významných látek elektromigračními separačními metodami (Doc. RNDr. M. Polášek, CSc.)
 15. Stanoveni diagnostických indikátorů závažných onemocněni pomocí HPLC (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 16. Využití chromatografických metod v analýze léčivých přípravků (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 17. Využití UPLC-MS k analýze biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 18. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro úpravu vzorků a separaci (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 19. Využití automatizovaných průtokových metod (SIA, FIA) ve farmaceutické analýze. (Doc. RNDr. M. Polášek, CSc.)
 20. Studium radioaktivního značení a stanovení radiochemické čistoty biologicky aktivních sloučenin (Doc. Ing. A. Lázníčková, CSc.)

Sociální farmacie - lékárenství

 1. Využití farmakoekonomických analýz v lékové politice (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich,CSc., Doc. PhDr. F. Dohnal, CSc.)
 2. Farmakoekonomické standardy používané v EU (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich, CSc., doc. PhDr. F. Dohnal, CSc.)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Metabolismus léčiv se zaměřením na vlastnosti enzymů (Doc. RNDr. L. Skálová, Ph.D.)
 2. Metabolismus léčiv se zaměřením na vlastnosti enzymů (Ing. B. Szotáková, Ph.D.)
 3. Metabolismus léčiv se zaměřením na vlastnosti enzymů (Doc. Ing. V. Wsól, Ph.D.)
 4. Vývoj nových radioaktivně značených přípravků pro diagnostiku patologických stavů (Doc. Ing. A. Lázníčková, CSc.)

Toxikologie přírodních látek

 1. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Některé isochinolinové alkaloidy a jejich vliv na acetylcholinesterasu (Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS