Studijní program Farmaceutická technologie

Ph.D. studium

Doktorský studijní program Farmaceutická technologie

 1. Základní informace
 2. Přijímací zkoušky
 3. Rámcový studijní plán
 4. Personální zabezpečení
 5. Výzkumné skupiny

1. Základní informace

 • Forma studia:  prezenční / kombinovaná
 • Jazyk výuky: český / anglický
 • Standardní doba studia: 4 roky
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Platnost akreditace: do 31. 10. 2028
 • Oblast vzdělávání: Farmacie (100 %)

Charakteristika programu

Studijní program Farmaceutická technologie (FT) vychází plně ze soudobého stavu vědeckého poznání v oblasti vývoje a výroby lékových forem, zakládá se na aktuálních teoreticko-aplikačních znalostech formulace lékových forem a lékových nosičů, umožňuje dosažení cílů studia a stanoveného profilu absolventa studijního programu.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Farmaceutická technologie získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně chemických charakteristikách a o využívání matematických a statistických modelů s cílem optimalizace biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování léčiva.

Nutným předpokladem vybudování tohoto profilu je získání podrobných znalostí o vlastnostech farmaceutických pomocných látek, zejména polymerních látek, lipidických excipientů, tenzidů a dalších látek modifikujících profil uvolňování léčiv, dále znalostí postupů technologického zpracování těchto látek do lékových forem, včetně farmaceutických nanotechnologií, znalostí matematického a statistického modelování jednotlivých fází tvorby léčivých přípravků, metod hodnocení kvality finálních produktů a jejich biofarmaceutických charakteristik, a v neposlední řadě také znalostí pokročile inovativních lékových systémů s modifikovaným uvolňováním léčiva nebo jeho cíleným účinkem.

2. Přijímací zkoušky

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ověřující přiměřené znalosti z farmaceutické technologie.

Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie nebo příbuzných oborech (hodnoceno 2 body).
 • Diplomová práce tematicky související s daným oborem (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Termíny

3. Rámcový studijní plán

Studijní povinnosti

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Povinně obsahuje minimálně tři zkoušky  z následujícího seznamu:

 1. Fyzikální základy formování léčivých přípravků
 2. Farmaceutické pomocné látky
 3. Farmaceutické technologické postupy při formování léčivých přípravků
 4. Zkušební metody farmaceutické technologie
 5. Biofarmaceutické aspekty formování léčivých přípravků
 6. Lékové formy
 7. Lékové formy s modifikovaným uvolňováním léčiva

U studentů, kteří v  magisterském studijním programu neabsolvovali základní farmaceutické předměty, budou v individuálních studijních plánech výše uvedené předměty rozšířeny o základní farmaceutické předměty.

Student si může zapsat také předměty z nabídky ostatních oborů podle individuálního zaměření práce.

Součástí studijního plánu je rovněž zkouška z anglického jazyka. Tato zkouška se nezapočítává do počtu povinných zkoušek.

Požadavky na tvůrčí činnost

V souladu s výzkumným projektem student prokáže schopnost samostatné experimentální práce ve zvoleném tématu, její průběžné vyhodnocení a zpracování výsledků, včetně diskuze v kontextu aktuální vědecké literatury.

Požadováno je spoluautorství studenta na 2 publikacích v časopisech s IF, z nichž alespoň u jedné práce je student prvním autorem. Případně je možné publikovat jen 1 prvoautorskou publikaci v časopise s IF nad 5 a/nebo v prvním decilu.

Požadavky na absolvování stáží

Nedílnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování zahraniční stáže v souhrnné délce nejméně tří měsíců. Vítána je i další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod.

Další studijní povinnosti

Součástí individuálního studijního plánu je průběžná publikační činnost a prezentace výsledků na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.

Možné je i zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení).

Témata disertačních prací

 • Příklady témat obhájených disertačních prací
  • Formulační aspekty přímo lisovatelných tabletovin.
  • Matricové tablety pro řízené uvolňování léčiva.
  • Využití pelet pro modifikaci uvolňování léčiva.
  • Vývoj orodispergovatelných tablet pro aplikaci léčiv.
  • Fraktální aspekty sypného a konsolidačního chování farmaceutických partikulárních materiálů.
  • Využití partikulárních nosičů pro zvýšení (bio)dostupnosti léčiv
  • Vývoj medikovaných nanočástic s mukoadhezivními vlastnostmi.
  • Vývoj medikovaných nanočástic jako transportních systémů pro cílení do buněk imunitního systému

Státní doktorská zkouška

 1. Lékopisná klasifikace lékových forem
 2. Farmaceutické výrobní operace
 3. Zkušební metody farmaceutické technologie
 4. Farmaceutické obaly
 5. Stabilizace léčivých přípravků
 6. Farmaceutické pomocné látky
 7. Tekuté lékové formy. Nosní a ušní přípravky
 8. Farmaceutické emulze. Mikroemulze
 9. Farmaceutické suspenze. Nanosuspenze
 10. Farmaceutické polymerní soustavy, slizy a gely.
 11. Prášky, zásypy, granuláty. Tobolky.
 12. Tablety a obalené tablety
 13. Rektální a vaginální přípravky.
 14. Oční přípravky
 15. Polotuhé přípravky ke kožní aplikaci
 16. Aerodisperzní přípravky. Inhalanda. Léčivé pěny.
 17. Parenterální přípravky
 18. Lékové formy a systémy pro cílenou distribuci léčiv.
 19. Matricové systémy s řízeným uvolňováním léčiva.
 20. Membránové systémy s řízeným uvolňováním léčiva

Studentu je při státní doktorské zkoušce zadáno téma z uvedených tematických okruhů podle zaměření disertační práce.

4. Personální zabezpečení

Oborová rada

Předseda a garant studijního programu

 • doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 • doc. Dipl.-Math., Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • Mgr. Richard Szrajber
 • Ing. Pavel Šebek, CSc.
 • prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
 • doc. Dr. rer.nat. Mgr. Jarmila Zbytovská

Další školitelé mimo členy OR

 • PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 • PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 • Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.
 • PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
 • PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.

5. Výzkumné skupiny vedené školiteli v rámci doktorského studijního programu Farmaceutická technologie

Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou

Výzkum kožní bariéry
Vedoucí: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích

Skupina klinické a molekulární farmakoterapie
Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Výzkum lékových forem

Lékové formy a nosiče léčiv
Vedoucí: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

In silico modely, statistika a další matematické postupy pro farmaceutické a biomedicinské vědy

Matematická farmacie
Vedoucí: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS